آخرین آیین نامه ها
چاپ مطلب

شمارهتاریخعنوان
نمایش210/1400/331400/04/28ارسال آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش عمق ساخت داخل)
نمایش210/1400/331400/04/28ارسال آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش عمق ساخت داخل)
نمایش200/1400/281400/04/02ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 در ارتباط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه
نمایش200/99/5221399/11/27دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم
نمایش121247/ت55520هـ1399/10/23آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (63) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
نمایش27261/ت57700هـ1399/03/19آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
نمایش296301399/03/13آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
نمایش194871399/02/20اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1394/04/31)
نمایش230/4214/ص1399/02/10ماده 48 - ابلاغ مصوبه کمیته راهبردی قوه قضائیه -استان‌ها
نمایش1807181398/09/13آیین نامه اجرایی موضو ع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31
نمایش113789/ت 56263هـ1398/09/09آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان
نمایش113789/ت 56263هـ1398/09/09آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان
نمایش267091397/02/19آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394
نمایش5678/ت 55248 هـ1397/01/27حکم مالیاتی آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
نمایش9000/49104/1001396/10/17آئین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم
نمایش46906/ت53401هـ1396/04/24آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم
نمایش31470/ت52966هـ1396/03/20آیین­نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1394
نمایش206941395/12/21اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی­ موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
نمایش200/95/801395/11/06ابلاغ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده اصلاحی 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31و دستورالعمل مربوط
نمایش2038291395/10/29ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(5) ماده(169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394
نمایششماره: 69348-ت53410 هـ1395/06/09آیین ­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین ­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
نمایش53944/ت53316هـ1395/05/10آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
نمایش46442/ت51559هـ1395/04/22آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نمایش43458/ت51791هـ1395/04/15آیین نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور
نمایش43449/ت523281395/04/15آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
نمایش38463/ت53203هـ1395/04/02آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
نمایش32336/ت52882هـ1395/03/19آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394
نمایش200/3949/463781395/03/18آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات های مستقیم
نمایش3874/ت52793هـ1395/01/21آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31-04-1394
نمایش3862/ت52804هـ1395/01/21آیین نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394
نمایش3869/ت52885/هـ1395/01/21آیین نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394
نمایش165311/ت52642هـ1394/12/16آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش2307611394/12/04آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31
نمایش200/94/1101394/11/21اصلاحیه بندهای (2) و(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش89478/ت52319هـ1394/07/11آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده(31)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب1394
نمایش89478/ت52319هـ1394/07/11آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده(31)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب1394
نمایش52101/ت52098هـ1394/04/29آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394
نمایش14588/ت51801هـ1394/02/09آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
نمایش14247/ت51802هـ1394/02/08آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
نمایش136590/ت 50976هـ1393/11/13اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
نمایش50976ت/136587ه1393/11/13اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390 و شماره 23754/ت 50110 هـ مورخ 4/3/1393 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
نمایش136590/ت 50976هـ1393/11/13اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
نمایش240/123111393/06/18اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی
نمایش62400/ت50217/هـ1393/06/04اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (139)اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه آن و ماده(17) الحاقی
نمایش200/93/501393/04/24اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش23754/ت50110هـ1393/03/04آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت 47548هـ مورخ 27/9/1390به شرح زیر اصلاح می شود:
نمایش14458/ت50414هـ1393/02/14آیین‌نامه اجرایی جزء(3) بند (ق) تبصره(2)قانون بودجه سال1393کل کشور
نمایش5724/ت50384هـ1393/01/26آیین‌نامه اجرایی بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور
نمایش4545/ت50385هـ1393/01/24آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال1393 کل کشور
نمایش4542/ت50386هـ1393/01/24آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی