بخشنامه: 87305
چاپ مطلب

دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید

 

شماره:87305
تاریخ:29/08/1387
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
055
87
قانون مالیات بر ارزش فزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر واستان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید
در اجرای بخشنامه شماره 127374 مورخ 15/8/87 مقام محترم وزارت امور اقتصادی ودارایی وبا عنایت به نامه شماره 229555/304/88/83 مورخ 25/8/1387 رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، به ادارات کل امور مالیاتی ومالیات بر ارزش افزوده حوزه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مودیان مأموریت داده می شود در اجرای بخشنامه فوق الذکر، اقدامات زیر را جهت اخذ وصدور گواهی وصول چک بر اساس درخواست گمرکات کشور به مورد اجرا بگذارند:
1- دریافت وبررسی درخواست گمرک ذیربط در رابطه با دریافت چک در اجرای بخشنامه مذکور واین دستورالعمل (طبق نمونه پیوست);
2- اخذ وبررسی اعتبار شماره اقتصادی مودی مراجعه کننده;
3- بررسی وتعلق چک تسلیمی به حسابهای مودی که در پرونده مالیات بر عملکرد مستقیم مودی اعلام گردیده است;
4- صدور گواهی دریافت چک به صورت چاپی وپرفراژ شده (بر اساس نمونه پیوست 2) به عنوان گمرک متقاضی;
5- ارسال گواهی وصول چک صادره از طریق نمابر به گمرک درخواست کننده وتحویل و نسخه اصل به مودی جهت تحویل;
6- ثبت ونگهداری سوابق در پرونده عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مودی جهت اقدامات بعدی;
7- ارسال چک به اداره حسابداری اداره کل، جهت نگهداری به صورت امانی تا زمان رسیدگی وتعیین تکلیف پرونده مودی .
ضروری است گزارش عملکرد آن اداره کل در ارتباط با این حکم به صورت ماهیانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده منعکس گردد. ضمنا دستورالعمل استرداد چک تدوین و متعاقبا به ادارات کل ابلاغ خواهد گردید.
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:1- داخلی *       2- خارجی*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی،حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده- تلفن88805106
تاریخ اجراء:28/8/87
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
 
 
 

 

پیوست 1
 
 
                                                                                                                                               
 
 
شماره:                   
تاریخ:
 
سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی استان ........................
 
با سلام
احتراما در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ودر اجرای دستورالعمل شماره 127374 مورخ 15/8/87 مقام محترم وزارت امور اقتصادی ودارایی با عنایت به این که شرکت                به شماره ثبت ............................. وشماره اقتصادی ............................................... بر اساس مجوز شماره ...................... مورخ .................................. وزارت صنایع ومعادن، مشمول معافیت واردات ماشین آلات وتجهیزات خطوط موضوع مصوبه مورخ 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی وقسمت اخیر ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و برابر محاسبات گمرک جمهوری اسلامی ایران ومالیات بر ارزش افزوده وعوارض متعلقه ماشین آلات وارداتی جمعا ................................................ ریال (به حروف .....................................) می باشد، خواهشمند است دستور فرمائید مالیات وعوارض فوق الذکر طی یک فقره چک از این شرکت اخذ ونتیجه از طریق شماره نمابر .................................... (با پیش شماره ........................) به اطلاع این گمرک رسانیده شود.
 
مدیر / مدیر کل گمرک
 
 
 
 
 
 

 

         

پیوست 2
 

                                                                                                  

 
 
 
 شماره:
 تاریخ:
شماره پرونده:
 
گواهی دریافت چک
 
(موضوع بخشنامه شماره 127374 مورخ 15/8/87 وزیر امور اقتصادی)
 
اداره کل امور مالیاتی............ اداره امور مالیاتی شماره................ گروه مالیاتی شماره................
نشانی..........................................................تلفن....................کدپستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا
گمرک.......................
در اجرای بخشنامه شماره127374 مورخ 15/8/1387 مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی و بازگشت به نامه شماره ............ مورخ............. در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی بر اساس مجوز شماره ......................مورخ................. وزارت صنایع و معادن بدینوسیله گواهی می گردد:
 شرکت: _______________________________________________________________
 به شماره ثبت: _________________________  و شماره اقتصادی:ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا     
کدپستی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                      و تلفن: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا
 نشانی:______________________________________________________________  
 بابت مالیات و عوارض متعلقه:
 چک شماره: _____________________   مورخ:   _____________________________
 بـه مبلغ(به عدد):______________________ریال( به حـروف..................................)                       
را نزد این اداره کل تودیع نموده است.(تصویر چک پیوست می باشد)
مراتب جهت اطلاع و طی مراحل قانونی بعدی اعلام می گردد.
 
رئیس گروه مالیاتی:                                     معاون اداره کل/رئیس اداره امور مالیاتی:
نام و نام خانوادگی                                        نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء                                                  مهر و امضاء
تذکرات:
1. این گواهی صرفا جهت ارائه به مرجع مذکور فوق الذکر صادر شده است و اعتبار دیگری ندارد.
2. این گواهی به صورت غیر مخدوش و بدون خط خوردگی معتبر است.
3. این گواهی از جمله اسناد رسمی دولتی محسوب می شود و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
 

 


مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین...
 
ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت...
 
ماده 41- حقوق گمرکی معادل چهار درصد(4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قواینن مربوطه توس...

تاریخ سند: 1387/08/29
شماره سند: 87305
کد سند: ال/قانون ماليات بر ارزش افزوده/1387/055
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *استهلاک دارائیها و هزینه ذخیره مطالبات مشکوک بانکها
 در مورد استهلاک داراییها تجدید ارزیابی شده
 بخشنامه در خصوص آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی , تصویب نامه شماره 16419/ت 28777هـ مورخ 1/4/1382 هیات وزیران مبنی بر اصلاح مواد 23و 27 آئین نامه
 بخشنامه در خصوص نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی
 *احکام و مقررات مالیاتی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و …
 قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی
 تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصل 138 قانون اساسی که بند 3آن در خصوص استمهال بدهی مالیاتی اشخاص مذکور
 *دستورالعمل نحوه احتساب علی الحساب مالیات و عوارض تولیدکنندگان
 *قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و…
 *فسخ اسناد مرابحه کاری
 اعطای معافیت منوط به داشتن نسبت 30%سرمایه به بدهی قبل از افزایش سرمایه
 در خصوص معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییهای شرکت های دولتی
 آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و …
 بخشنامه در خصوص عبارت «ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی » قبل از عبارت «مسافر محسوب نمی گردد»
 اعلام بهای فروش کمباین
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی