بخشنامه: 200/12080
چاپ مطلب

اعتبار مالیاتی یارانه دریافتی شرکت های برقی ( تولید ، انتقال و توزیع )

 

شماره :12080/200
تاریخ : 22/5/1390
پیوست : دارد
بخشنامه
 
031
90
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
اعتبار مالیاتی یارانه دریافتی شرکت های برقی (تولید،انتقال و توزیع)
پیرو بخشنامه شماره 1393/200 مورخ 28/1/1390 با استناد به نظریه شماره 33418/722 مورخ 10/5/1390 امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد :
«با توجه به اینکه مبالغ دریافتی بابت یارانه برق در حساب شرکت های توزیع برق به عنوان درآمد شرکت های مزبور تلقـی می شـود ،لــذا با اتخـاذ ملاک تبصره های (2) و (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها و خدمات که از محل درآمد غیر یارانه ای خریداری شده در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد .» بنابراین مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده مربوط به کالا ها و خدمات خریداری شده از محل یارانه دریافتی از دولت توسط شرکت های مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی در حساب مالیاتی آنها قابل تهاتر، کسر و یا استرداد نخواهد بود .
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن : 88805106
تاریخ اجراء: 1/7/1387
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
 
شماره:1393/200
تاریخ:28/01/1390
پیوست:
بخشنامه
 
004
90
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه پرداختی دولت بابت برق
با توجه به نظریه شماره 228655/722 مورخ 12/10/1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور(تصویر پیوست) از آنجاییکه به موجب فراز سوم جزء(ج) بند(4) قانون بودجه سال 1389 شرکت های توزیع برق مکلف اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند. بنابراین مبلغی که در صورتحساب برق برای مشترک درج می شود مصداق ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می باشد.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:مدیریت امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده تلفن:88805106
تاریخ اجراء:1/7/1387
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:
 
 
 
شماره:228655/722
تاریخ:12/10/1389
پیوست:
 
جناب آقای حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای نامجو
وزیر محترم نیرو
 
 
سلام علیکم;
با احـترام،بـا توجـه بـه تصـمیـم کمـیسـیون هـیأت وزیـران راجـع بـه لازم الاتبـاع بـودن نـظر این معاونت در خصوص شمول یا عدم «شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه برق (موضوع نامه شماره 220006/43686/3 مورخ 4/10/1389 دفتر دولت)» اعلام میدارد:
نظر به اینکه ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و بر همین اساس ماده(19) قانون یاد شده  مودیان را مکلف نموده است که در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و حصول نمایند.
از طرفی طبق قرارداد سوم جزء «ج» بند «4» قانون بودجه سال 1389 شرکتهای توزیع برق مکلف گردیده اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند.
در نـتیـجـه مبـلغـی کـه در صـورتـحسـاب بـرق بـرای مشترک درج می شود مصداق ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مبلغی که به عنوان مابه التفاوت در دفاتر به حساب دولت منظور می شود انطباقی با تکلیف یاد شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.
با توجه به مراتب فوق یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است و از این جهت نیازی به صدور مصوبه نمی باشد این نظر می تواند طبق بند «19» ضوابط بودجه سال 1389 مبنای اقدام قرار گیرد.
 
 
فاطمه بداغی
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور
شماره:33418/722
تاریخ :10/5/1390
پیوست : ندارد
 
جناب آقای علی عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
سلام علیکم
 
با احترام بازگشت به نامه شماره 3236/200 مورخ 13/2/1390 در خصوص چگونگی اجرای مقررات ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد شرکت های توزیع برق که یارانه برق را دریافت نموده اند اعلام می دارد :
این معاونت طی نامه شماره 140312/722 مورخ 24/6/1389 اعلام داشته است که « یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است .»
تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد :
«تبصره 2 - در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمات تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد . »
تبصره (3) ماده یاد شده نیز مقر می دارد :
«تبصره 3 - در صورتی که مودیان به عرضه توأم کالا ها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند ، صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالا ها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد . »
معهذا با توجه به اینکه کلیه مبالغ دریافتی بابت یارانه برق در حساب شرکت های توزیع برق به عنوان درآمد شرکتهای مزبور تلقی می شود ، لذا با اتخاذ ملاک تبصره های (2 و 3) ماده (17) قانون یاد شده تنها مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالا ها و خدمات که از محل درآمد غیر یارانه ای خریداری شده در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد .
 
                                  
 
 
  حسن صادقی
سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی

مواد قانونی وابسته
 
ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت...

تاریخ سند: 1390/05/22
شماره سند: 200/12080
کد سند: ال/قانون ماليات بر ارزش افزوده/1390/031
وضعیت سند: -
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 واحد صلاحیتدار پرونده های ارث پس از انحلال اداره کل مالیات بر ارث
 دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید
 دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا
 استرداد اضافه پرداختی مودیان
 پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده
 ابلاغ دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی
 ابلاغ دسـتـورالـعـمل ضـوابـط اجـرائـی اسـتـرداد مـالـیات و عـوارض
 ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پـاییز و زمـستان سـال 1387
 اصلاح تبصره بند 3-1 ماده (1) ضوابط اجرایی استرداد
 استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور
 استرداد اضافه پرداختی مودیان
 مأخذ و محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده
 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده
 اعتبار مالیاتی یارانه دریافتی شرکت های برقی ( تولید ، انتقال و توزیع )
 عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه تفاوت پرداختی ( یارانه ) دولت بابت فروش فرآورده های نفتی ( بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع )
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی