بخشنامه: 200/16767
چاپ مطلب

عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه تفاوت پرداختی ( یارانه ) دولت بابت فروش فرآورده های نفتی ( بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع )

 

شماره : 16767/200
تاریخ : 13/7/1390
پیوست : دارد
بخشنامه
 
046
90
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
 
موضوع
عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه تفاوت پرداختی ( یارانه ) دولت بابت فروش فرآورده های نفتی ( بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع )
   بــا تــوجـه بــه بــند (3) مــصـوبـه شـمــاره 106055/ت /41630 هـ مـورخ 25/5/1388 هیأت محترم وزیران و مجوز سایر مراجع قانونی مبنی بر اینـکه « شـرکت مـلی نفـت ایـران مـکلف است تا در زمان عرضه فرآورده های نفتی ، نسبت به وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط و به مأخذ قیمت عرضه اقدام و با تسلیم اظهارنامه های دوره ای به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد قانونی ، برابر قانون مذکور نسبت به تسویه ی مالیات و عوارض مربوطه اقدام نماید . » و با اتخاذ ملاک از نظریه های شماره 228655/722 مورخ 12/10/1389 و 33418/772 مورخ 10/5/1390 معاون حقوقی رئیس جمهور و سرپرست امور همانگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرایی معاون حقوقی رئیس جمهور و با توجه به نامه شماره 94175/54 مورخ 15/6/1390 معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ، در راستای اجرای صحیح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور وحدت رویه در رسیدگی مالیاتی به پرونده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکتهای پالایش نفت در سال های 1387 ، 1388 و 1389 مقرر می دارد :
1- یارانه پرداختی دولت بابت فروش فرآورده های نفتی شامل(بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع) از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج می باشد و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده(14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود .
 
2- با توجه به مقررات موضوع تبصره های ( 2 ) و ( 3 ) ماده « 17 » قانون یاد شده ; مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکتهای مزبور قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود .
 
3- با تـوجـه به آییـن نامـه هـای اجـرایی موضوع بند ( 7 ) قانون بودجه سـال های 1387 و 1388 و بنـد ( 4) قـانـون بـودجـه سـال 1389 ، در سـال های 1387 و 1388 مالیات و عوارض ارزش افزوده و در سال 1389 مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی در قیمت فروش تکلیفی لحاظ شده است . بنابراین ضرورت دارد مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بر مبنای قیمت مصوب فروش (مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی - قیمت فروش تکلیفی) محاسبه گردد .
4- مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت اعلامی در اجرای قانون هدفمند کـردن یارانـه ها در دوره چهارم سال 1389 (زمستان) ، مطابق مقررات مـاده (12) قانون هدفمـند کردن یارانه ها و نظـریه شماره 3622/72/د مورخ 29/1/1389 کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به موجب نامه شماره 1808/10/د مورخ 29/1/1389 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مورد تایید اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است به عنوان منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها محسوب گردیده است ، لذا مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بر مبنای تفاوت قیمت های ایجاد شده از طریق واحد های مالیاتی قابل مطالبه و وصول نخواهد بود .
5- موارد مذکور در مراحل دادرسی مالیاتی برای مراجع ذیربط لازم الاتباع می باشد .
مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود .
 
 
 علی عسکری 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن : 88806053-021 -      83271078-021
تاریخ اجراء:
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 14- مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد ویا از ارائه آن خودداری...
 
ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت...

تاریخ سند: 1390/07/13
شماره سند: 200/16767
وضعیت سند: -
دانلود پیوست
  
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب
 بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالشها و موانع پیش روی آن
 شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه پرداختی دولت بابت برق
 عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه تفاوت پرداختی ( یارانه ) دولت بابت فروش فرآورده های نفتی ( بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع )
 عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی(یارانه) دولت بابت فروش آب و گاز
 اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات دفع فاضلاب
 عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع)
 اصلاح ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
 ابلاغ دادنامه شماره 338مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده
 ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور
 عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده از سهم کمک دولت به صندوق بیمه کشاورزی از محل بند « ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 وحدت رویه درخصوص رسیدگی و اعمال جرائم بند‌های «2» و «4» ماده (22) به صورتحساب‌های صادره
 عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی(یارانه) دولت بابت فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع)
 نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی با شخصیت حقیقی (سنگبری ها)
 عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآورده های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع)
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی