بخشنامه: 30/4/661/2790
چاپ مطلب

*محاسبه مالیات حقوق

 

شماره: 2790/661/4/30
تاریخ: 26/01/1376
پیوست:
 
دراجرای مقررات مربوط ب قانون اصلاح ماده 84قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/1375 مجلس شورای اسلامی و بمنظور محاسبه صحیح مالیات حقوق از اول سال 1376 نکات زیر متذکرمیگردد: 1- بادرنظرگرفتن حداقل عدد مبنادرجدول حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 24/6/1370 که عدد چهارصد میباشدواینکه طبق مصوبه شماره 50922/ت 17042 هـ مورخ 18/1/1376هیات محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از 1/1/1376 یکصد و شصت ریال تعیین گردیده است بنابراین میزان معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده 84اصلاحی فوق الذکر بشرح زیر خواهد بود. درآمدسالیانه معاف ازمالیات حقوق 3840000=160×400×60 2- باتوجه به مقررات تبصره یک ذیل ماده 84اصلاحی مزبور، اضافه کاری کارگران مشمول قانون کاردربخش غیردولتی نیزتاحدنصاب 50% ساعات کارروزانه مطابق نرخ مالیاتی مقرر برای اضافه کاری مشمولین قانون نظام هماهنگ بوده و چنانچه مازادبر پنجاه درصد ساعات کارروزانه وجوهی بابت اضافه کاری به کارکنان مزبور پرداخت گردداین مازادبه جمع درآمدمشمول مالیات حقوق اضافه شده و طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. 3- چون حداکثر حقوق موضوع ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب 4/2/1358شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مبلغ 1200000 ریال درماه میباشدبنابراین مطابق مقررات تبصره 2 ماده 84 اصلاحی یادشده (25%) ازمالیات متعلق به کل مبالغ پرداختی تامبلغ 14400000 ریال (حداکثرحقوق سالیانه اعم ازحقوق وفوق العاده شغل و وجوه موضوع بند 13 و15 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحی آن ) به حقوق بگیران بخشوده گردیده و نسبت به مازاد این مبلغ مالیات متعلق مطابق مقررات موضوعه محاسبه خواهدشد. جهت روشن شدن بیشتر موضوع وبعنوان مثال مالیات حقوق در دوفرض بشرح زیر محاسبه میگردد: الف - پرداخت کننده حقوق وزارتخانه یاموسسه دولتی است و جمع حقوق و وفوق العاده شغل ماهانه حقوق بگیر507000 ریال و فوق العاده حق جذب 144000 ریال ، فوق العاده شرایط محیط کار50000 ریال ، فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی 56400 ریال و اضافه کاری ساعتی 150000ریال که جمع دریافتی ماهیانه مبلغ 907400 ریال میباشد. نحوه محاسبه : درآمدمشمول مالیات مستمرماهیانه عبارت است ازمبلغ 507000 ریال حقوق و فوق العاده شغل مستمرسالیانه مشمول مالیات 6084000=12×507000 کسر میشود معافیت موضوع قانون اصلاح ماده 84 2244000=3840000-6084000 مالیات سالانه قبل از کسر بخشودگی (25%) 343920 >========== 2244000 25% بخشودگی مالیات موضوع تبصره 2 85980=25% × 343920 مالیات متعلق سالانه 257940= 85980-343920 مالیات متعلق به حقوق و فوق العاده شغل ماهانه 21495= 12:257940 مالیات اضافه کاری 15000=10% × 150000 بخشودگی موضوع تبصره 2 3750 = 25% × 15000 مالیات اضافه کاری پس از اعمال بخشودگی موضوع تبصره 2 11250=3750-1500000 جمع مالیات متعلق به حقوق و فوق العاده شغل و اضافه کاری ماهیانه ریال 32745 = 11250+ 21495 چنانچه حقوق بگیرمزبورشاغل در روستا یادرنقاط محروم باشد دراینصورت مالیات متعلق به نصف تقلیل می یابد. 16373=50% × 32745 توضیح : ازآنجاکه فوق العاده های جذب ، شرایط محیط کار، محرومیت از از تسهیلات زندگی بموجب بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم ازپرداخت مالیات معاف است لذا درمحاسبه درآمد مشمول مالیات منظورنگردیده است . ضمنا" چون جمع دریافتی ماهیانه حقوق بگیر ازسقف تعیین شده در تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84کمتر است بخشودگی مالیات موضوع این تبصره نسبت به اضافه کاری دریافتی نیز اعمال گردیده است . ب - پرداخت کننده حقوق یک شرکت خصوصی است که دراینصورت نحوه محاسبه بشرح زیرخواهد بود. حقوق اصلی 507000 ریال ،فوق العاده حق جذب 144000 ریال ، فوق العاده شرایط محیط کار 50000 ریال کمک هزینه عائله مندی 42000 ریال ، کمک هزینه اولاد14400، اضافه کاری 150000ریال ( بمدت 72 ساعت در30 روزکاری ) که جمع دریافتی ماهیانه مبلغ 907400 ریال میباشد. 30% حقوق اصلی طبق بند 6 ماده 91 جمع فوق العاده های موضوع بند6ماده 91 194000 = 50000 + 144000 فوق العاده مشمول مالیات طبق بند 6ماده91 41900 = 152100-194000 حقوق و مزایای مستمر ماهیانه مشمول مالیات 605300 = 14400 + 42000 +41900+ 507000 حقوق ومزایای مستمر سالیانه مشمول مالیات 7263600 = 12×605300 درآمد مشمول مالیات حقوق پس ازکسر معافیت ماده 84 اصلاحی 3423600= 3840000 - 7263600 مالیات سالیانه قبل ازکسربخشودگی (25%) نرخ 131 620900 >=========== 3423600 (25%) بخشودگی مالیات موضوع تبصره 2 155225= 25% × 620900 مالیات متعلق به حقوق و مزایای مستمر مشمول مالیات سالانه 465675 = 155225- 620900 مالیات متعلق ماهانه 38806 = 12: 465675 15000= 10% × 150000 3750 = 25% × 15000 مالیات متعلق ماهانه براضافه کاری 11250 = 3750- 15000 جمع مالیات متعلق ماهانه 50056 = 11250 + 38806 توضیح : چون اضافه کارپرداختی برای کارکردماهیانه ، کمترازنصاب مذکوردر ذیل تبصره یک قانون اصلاح ماده 84 می باشد لذا کل اضافه کاردریافتی مشمول تبصره یک قانون فوق الذکر بوده و چون جمع دریافتی ماهیانه حقوق بگیر از سقف تعیین شده در تبصره 2 همین قانون کمتراست بخشودگی مالیات تبصره 2 اخیرالذکر نسبت به اضافه کاری دریافتی نیزاعمال گردیده است . همچنین جهت سهولت بیشتر جدول محاسبه مالیات بردرآمدحقوق بطورماهانه نیزتهیه و پیوست میباشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب موردازآن استفاده لازم را بنماید.
 
 داریوش ایران بدی
 معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود....
 

ماده 91 - درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و ...

تاریخ سند: 1376/01/26
شماره سند: 30/4/661/2790
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (داریوش ایران بدی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378
 در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 *در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 معافیت حقوق 1384
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 *محاسبه جدول حقوق
 در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی