بخشنامه: 34540
چاپ مطلب

*تقسیط بدهی و تغییر سقف بخشودگی توسط مدیران کل بمبلغ 4/000/000 ریال

 

شماره: 34540
تاریخ: 11/08/1376
پیوست:
 
اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان
 اداره کل
 
 نظربه لزوم تسریع درامور مودیان محترم مالیاتی وهمچنین اجتناب ازتمرکز اموروصرف وقت زیادومکاتبات عدیده درموردتقسیط مالیات و بخشودگی جرایم ، مستندا" بمواد ماده 167و ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و واصلاحیه بعدی آن بموجب این بخشنامه اختیار تقسیط انواع مالیاتهای مستقیم تامدت یکسال و بخشودگی جرایم مالیاتی ( علاوه بربخشودگی های موضوع تبصره های 1و2 ماده 190که برحسب مورد اعمال خواهدشد) تا مبلغ چهارمیلیون ریال درموردهرمودی و نسبت به هرعملکرد ، به آقایان مدیران کل تفویض میگردد تا با توجه به مدلول ماده 191اتخاذ تصمیم واقدام نمایند. لزوما" متذکرمیشود، درمواردیکه مودیان محترم مالیات متعلقه را بطور اقساط پرداخت مینماید ، لازم است جریمه تاخیر پرداخت مدت تقسیط نسبت به بدهی اصل مالیات محاسبه و بمنظورممانعت از تضییع حقوق دولت برای جریمه مذکور تضمین کافی اخذ شود.بدیهی است درصورتیکه مودیان محترم ،اقساط مالیات را در مواعد مقرر پرداخت نمایند، بموجب ماده 191،بنابه تقاضای آنها جرایم تاخیرپرداخت حاصل از تقسیط با عنایت به خوش حسابی مودیان بخشوده خواهدشد ، لکن درصورت عدم پرداخت اقساط مالیات درمواعد مقررجریمه تاخیر متعلقه بایدوصول شود. کلیه بخشنامه های قبلی درمورد تقسیط مالیات وبخشودگی جرایم ملغی است وبرای تقسیط بیش از یکسال و بخشودگی بیش ازمبلغ فوق و همچنین موارد غیرمذکور در این بخشنامه مراتب را با ذکردلایل کافی به دفتراینجانب اعلام خواهند نمود.
 
علی اکبرعرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج...
 
ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل...
 
ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عد...

تاریخ سند: 1376/08/11
شماره سند: 34540
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *نگهداری چک و سفته
 *نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه
 *نحوه تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان
 چکهای تسلیمی مودیان بابت تقسیط بدهی در صورت برگشت
 در خصوص تقسیط وبخشودگی جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل
 *در خصوص تقسیط مالیات شرکتهای تحت پوشش بنیاد
 *تفویض اختیار به معاونین و ممیزین کل در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم
 *اختیار مدیران در مورد مدت تقسیط مالیات بقایا و جاری
 درمورد سقف بخشودگی جرایم وتقسیط برای حقیقی وحقوقی
 اعلام سقف بخشودگی جرائم
 وظایف ادارات امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی و بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات
 *تقسیط بدهی و تغییر سقف بخشودگی توسط مدیران کل بمبلغ 4/000/000 ریال
 *تفویض اختیار جهت بخشودگی جرائم و تقسیط در استانها
 دستورالعمل در خصوص تسری در رسیدگی عملکرد 83مالیات بر ارث
 کلیه جرایم واحدهای صنعتی که بدهی های مالیاتی معوقه خودرا تا پایان 81پرداخت نمایند بخشوده می گردد
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی