بخشنامه: 210/2546
چاپ مطلب

معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1388
شماره:2546/210
تاریخ: 18/01/1388
پیوست: دارد
 
بخشنامه
003
88
84و85
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
اشخاص حقیقی  و حقوقی پرداخت کنندگان حقوق
موضوع
معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1388  
بنا به جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1388 مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال در سال تعیین شده است و حسب مفاد بندهای مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات ، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به نرخ مقطوع ده درصد (10%) به شرح جدول پیوست شماره (1) خواهد بود.
بنابراین در مورد سایر حقوق بگیران(شامل کارکنان شرکتها و موسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و مشمولین قانون کار و...) پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای اخیرالذکر تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون مزبور مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره (2) خواهد بود .
                                                   
 محمدقاسم پناهی
 معاون فنی و حقوقی
 
 
 جدول پیوست (1)
 
جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مذکور در مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی براساس مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور
                                                                                             (ارقام به ریال)
 
حقوق ماهانه
 
حقوق سالانه 
درآمدمشمول مالیات‌سالانه پس از کسر معافیت ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به موجب قانون بودجه سال 88 کل کشور به مبلغ 50.000.000 ریال
 
نرخ مقرر در ماده 85
مالیات حقوق سالانه
مالیات حقوق ماهانه
4.166.667
50.000.000
معاف
 
-
-
4.500.000
54.000.000
4.000.000
10%
400.000
33.333
5.000.000
60.000.000
10.000.000
10%
1.000.000
83.333
5.500.000
66.000.000
16.000.000
10%
1.600.000
133.333
6.000.000
72.000.000
22.000.000
10%
2.200.000
183.333
6.500.000
78.000.000
28.000.000
10%
2.800.000
233.333
7.000.000
84.000.000
34.000.000
10%
3.400.000
283.333
7.500.000
90.000.000
40.000.000
10%
4.000.000
333.333
8.000.000
96.000.000
46.000.000
10%
4.600.000
383.333
8.500.000
102.000.000
52.000.000
10%
5.200.000
433.333
9.000.000
108.000.000
58.000.000
10%
5.800.000
483.333
9.500.000
114.000.000
64.000.000
10%
6.400.000
533.333
10.000.000
120.000.000
70.000.000
10%
7.000.000
583.333
11.000.000
132.000.000
82.000.000
10%
8.200.000
683.333
13.000.000
156.000.000
106.000.000
10%
10.600.000
883.333
15.000.000
180.000.000
130.000.000
10%
13.000.000
1.083.333
17.000.000
204.000.000
154.000.000
10%
15.400.000
1.283.333
19.000.000
228.000.000
178.000.000
10%
17.800.000
1.483.333
20.000.000
240.000.000
190.000.000
10%
19.000.000
1.583.333
22.000.000
264.000.000
214.000.000
10%
21.400.000
1.783.333
25.000.000
300.000.000
250.000.000
10%
25.000.000
2.083.333
30.000.000
360.000.000
310.000.000
10%
31.000.000
2.583.333
 
جدول پیوست (2)
جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتها و موسسات خصوصی ، نهادهای عمومی غیردولتی و مشمولین قانون کار و...
براساس جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور                                                
                                                                                (ارقام به ریال)
حقوق ماهانه
 
حقوق سالانه
 
درآمدمشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به مبلغ 50.000.000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1388 کل کشور
 
نرخ مقرر در ماده 85
مالیات حقوق سالانه
مالیات حقوق ماهانه
توضیحات
4.166.667
50.000.000
معاف
-
-
-
 
4.500.000
54.000.000
4.000.000
10%
400.000
33.333
 
5.000.000
60.000.000
10.000.000
10%
1.000.000
83.333
 
5.500.000
66.000.000
16.000.000
10%
1.600.000
133.333
 
6.000.000
72.000.000
22.000.000
10%
2.200.000
183.333
 
6.500.000
78.000.000
28.000.000
10%
2.800.000
233.333
 
7.000.000
84.000.000
34.000.000
10%
3.400.000
283.333
 
7.300.000
87.600.000
37.600.000
10%
3.760.000
313.333
 
7.500.000
90.000.000
40.000.000
10%
4.000.000
333.333
 
7.666.667
92.000.000
42.000.000
10%
4.200.000
350.000
 
8.000.000
96.000.000
46.000.000
10%و20%
5.000.000
416.667
نسبت به مازاد
8.500.000
102.000.000
52.000.000
10% و20%
6.200.000
516.667
"
9.000.000
108.000.000
58.000.000
10% و20%
7.400.000
616.667
"
9.500.000
114.000.000
64.000.000
10% و20%
8.600.000
716.667
"
10.000.000
120.000.000
70.000.000
10% و20%
9.800.000
816.667
"
10.500.000
126.000.000
76.000.000
10% و20%
11.000.000
916.667
"
11.000.000
132.000.000
82.000.000
10% و20%
12.200.000
1.016.667
"
11.500.000
138.000.000
88.000.000
10% و20%
13.400.000
1.116.667
"
12.000.000
144.000.000
94.000.000
10% و20%
14.600.000
1.216.667
"
12.500.000
150.000.000
100.000.000
10% و20%
15.800.000
1.316.667
"
13.000.000
156.000.000
106.000.000
10% و20%و25%
17.300.000
1.441.667
نسبت به مازاد
14.000.000
168.000.000
118.000.000
10% و20%و25%
20.300.000
1691.667
"
16.000.000
192.000.000
142.000.000
10% و20%و25%
26.300.000
2.191.667
"
18.000.000
216.000.000
166.000.000
10% و20%و25%
32.300.000
2.691.667
"
20.000.000
240.000.000
190.000.000
10% و20%و25%
38.300.000
3.191.667
"
21.000.000
252.000.000
202.000.000
10% و20%و25%
41.300.000
3.441.667
"
22.000.000
264.000.000
214.000.000
10% و20%و25%
44.300.000
3.691.667
"
23.000.000
276.000.000
226.000.000
10% و20%و25%
47.300.000
3.941.667
"
24.000.000
288.000.000
238.000.000
10% و20%و25%
50.300.000
4.191.667
"
25.000.000
300.000.000
250.000.000
10% و20%و25%
53.300.000
4.441.667
"
30.000.000
360.000.000
310.000.000
10% و 20% و 25 و30%
71.300.000
5.941.667
نسبت به مازاد
 
 
 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود....
 ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات...

تاریخ سند: 1388/01/18
شماره سند: 210/2546
کد سند: م/84 و 85/1388/003
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون فنی وحقوقی (محمد قاسم پناهی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378
 در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 *در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 معافیت حقوق 1384
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 *محاسبه جدول حقوق
 در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی