بخشنامه: 210/17338
چاپ مطلب

از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1388 کل کشور

 

شماره:17338/210
تاریخ: 20/02/1388
پیوست:
 
 
بخشنامه
 
013
88
بودجه سال 1388 کل کشور
ب
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1388 کل کشور
احکام مالیاتی و مرتبط با مالیات قانون بودجه سال 1388 کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:
بند 5- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)،(3)،(4)و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.
جزء ب 4 بند 11- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1388 مبلغ پنجاه میلیون(50،000،000)ریال در سال تعیین می شود.
جزء ب 5 بند 11- در ماده(85) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر در سال 1388 بـه جــای عـبارت (قـانـون نـظـام هـمـاهنــگ پـرداخـت دولـت مـصوب 12/6/1370) جایگزین می گردد:
(وزارتـخانـه ها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1)،(2)،(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی)
بند 38- هزینه های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی، فرهنگی،بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت مورد تأیید سازمان های دولتی ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می گردد.
بند 45- احکام بندهای 31،30،28،19،18،12،11 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1388 تنفیذ می گردد.
متن بند 12 قانون بودجه سال 87 به شرح ذیل می باشد:
(( کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی، به استثناء سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 87 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 86 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی(سود ویژه) سال 86 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.))
بند 2 قانون بودجه مذکور: به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پیوست شماره(2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وصول و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و همچنین کمک ها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول پیوست شماره(1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1388 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های مبادله شده( با رعایت ماده (19) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351) و تخصیص اعتبار،تعهد و پرداخت نماید.
 
1- به موجب شماره طبقه بندی 110102       مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی- وصول ماهانه یک دوازدهم رقم
 
2- به موجب شماره طبقه بندی 110106     مالیات عملکرد علی الحساب شرکت ملی نفت ایران-  وصول ماهانه یک دوازدهم
 
3- به موجب شماره طبقه بندی 110501     مالیات بر فروش فرآورده های نفتی- مالیات  بر بنزین به میزان 20 درصد قیمت مصوب فروش
 
4- به موجب شماره طبقه بندی 110506     مالیات بر فروش سیگار- براساس لازم الاجرا  نبودن  قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 22/6/1374 و مجاز بودن تأمین کسری سیگار از طریق 
 
 5- به موجب شماره طبقه بندی 130405     نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکهای  کشور(موضوع   قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد)
 
6- به موجب شماره طبقه بندی160117       درآمد حاصل از افزایش 10% به قیمت هر نخ سیگار  تولید داخل- 20% به قیمت سیگار و توتون قلیان  وارداتی،توتون پیپ و سایر مواد دخانی
 
7- به موجب شماره طبقه بندی 160123      درآمد حاصل از افزایش 10% به قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و  15% به قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی.
 
ضمنا احکام مالیاتی مربوط به نفت در قانون بودجه سال 1388 به اداره کل ذیربط ابلاغ گردیده است.
 
 محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 
 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود....
 ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات...
 

ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ ...
 
ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1- ...

تاریخ سند: 1388/02/20
شماره سند: 210/17338
کد سند: ب/بودجه سال 1388 کل کشور/1388/013
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون فنی وحقوقی (محمد قاسم پناهی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378
 در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 *در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 معافیت حقوق 1384
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 *محاسبه جدول حقوق
 در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی