بخشنامه: 23589
چاپ مطلب

ارسال فهرست فروشگاههای بزرگ استان ها

 

شماره:23589
تاریخ:09/10/1388
پیوست:
 
بخشنامه
 
064
88
ثبت نام مودیان مرحله دوم نظارت مالیات بر ارزش افزوده ماده«18» قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
ارسال فهرست فروشگاههای بزرگ استان ها
 
احتراما،نظر به اینکه بر اساس فراخوان مرحله دوم ثبت نام مودیان، موضوع ماده «18» قانون مالیات بر ارزش افزوده « کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند و شاغل به فعالیت در هر یک از موضوعات مندرج در بند «الف» ماده « 96» قانون مالیاتهای مستقیم(به استثنای فعالیت های معاف موضوع ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده) به شرح اطلاعیه صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور می باشند،مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از 01/07/1388 خواهند بود.»
لذا با عنایت به اینکه فروشگاههای بزرگ یکی از مصادیق بندهای ماده«96» قانون یاد شده می باشد و مجوز فعالیت آنها به موجب ماده«4» آئین نامه اجرایی نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاههای بزرگ چند منظوره یا زنجیره ای توسط  سازمان های بازرگانی  استان  صادر می گردد;مقتضی است جهت شناسایی و اطلاع رسانی به این دسته از مودیانی که اقدام به ثبت نام ننموده اند، با استعلام از سازمان های بازرگانی استان،فهرست فروشگاههای بزرگ استان ذیربط اخذ، و نسبت به صدور دعوت نامه ثبت نام و آموزش مودیان مذکور به منظور آگاهی از تکالیف قانونی جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی آنان به عمل آید.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد: 1- داخلی: ¨  2- خارجی: ¨
مرجع پاسخگوئی: دفتر نظارت بر امور اجرائی
 83271066-021، 83271067-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل...

تاریخ سند: 1388/10/09
شماره سند: 23589
کد سند: ال/ثبت نام مؤديان مرحله دوم نظارت ماليات بر ارزش افزوده ماده«18» قانون ماليات بر ارزش افزوده/1388/064
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاونت مالیات بر ارزش افزوده (محمـــد قاســـم پناهــی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 مشمولین مرحله دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده(موضوع ماده 18)
 اصلاح بخشنامه شماره 66703 مورخ 1387/07/09سازمان امور مالیاتی کشور
 ارسال فهرست فروشگاههای بزرگ استان ها
 فراخوان مودیان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
 گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف
 چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه
 رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 634 مورخ 25/8/1388
 صدور گواهی موقت ثبت نام مودیان در محدوده جغرافیایی تحت نظر خود
 بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالشها و موانع پیش روی آن
 تمدید مهلت مندرج در جزء ( 2 ) بند « ج » دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390موضوع خود اظهاری در اجرای مقررات ماده (158 )
 چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنکداران مواد غذایی
 تفاهم نامه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بین سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تولیدی و خدمات تولید کنندگان
 پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391
 مالیات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی