بخشنامه: 210/1229
چاپ مطلب

اعلام سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده 85 در سال 1389

 

شماره:1229/210
تاریخ:24/01/1389
پیوست: دارد
 
 
بخشنامه
 
004
89
84 و 85
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کنندگان حقوق
موضوع
اعلام سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده 85 در سال 1389
بنا به جزء (و) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور،سقف معافیت مـالـیاتی مـوضـوع  مواد (84) و (85) قـانـون مـالیـاتـهـای مـستقیم برای سال 1389 مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال(52،500،000) ریال در سال تعیین شده است و حسب مفاد جزء (ز) بند مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مـوسـسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1)،(2)،(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات،اعضای هیأت علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مـالیـاتهـای مـستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 به نرخ مقطوع ده درصد(10%) به شرح جدول پیوست شماره (1) خواهد بود.
بنابراین در مورد سایر حقوق بگیران(شامل کارکنان شرکتها و موسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیر دولتی و مشمولین قانون کار و ...)پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای اخیرالذکر تا مبلغ چهل و دو میلیون (42,000,000)ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده(131) قانون مالیاتهای مزبور مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره (2) خواهد بود.
ضمنا بنا به جزء (ط) بند (8) قانون بودجه مذکور مالیات حقوق کلیه کـارکـنان شـرکت هـای واگـذار شده(سهام کنترلی) از زمان اجرای قـانـون اجـرای سـیاسـتهـای کـلـی اصـل چـهـل و چـهـارم قـانون اساسی (31/5/87) بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 
 
امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:1- داخلی :*      2- خارجی:*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:39903918
تاریخ اجراء:1/1/1389
مدت اجراء: یکسال
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
  
 
 
جدول پیوست(1)
جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1)،(2)،(4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری،قضات،اعضای هیأت علمی،دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بر اساس مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/11/1380 و جزء (و) و (ز) بند (7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور              
                              (ارقام به ریال)                                                                         
 
 
 
 
 
حقوق ماهانه
 
 
 
 
 
حقوق سالانه
درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی قانون م.م مصوب 27/11/80 به موجب قانون بودجه سال 1389 کل کشور به مبلغ 52،500،000 ریال
 
 
 
 
نرخ ماده 85 (به درصد)
 
 
 
 
مالیات حقوق سالانه
 
 
 
 
مالیات حقوق ماهانه
4,375,000
52,500,000
----
----
معاف
معاف
4,500,000
54,000,000
1,500,000
10%
150,000
12,500
5,000,000
60,000,000
7,500,000
10%
750,000
62,500
5,500,000
66,000,000
13,500,000
10%
1,350,000
112,500
6,000,000
72,000,000
19,500,000
10%
1,950,000
162,500
6,500,000
78,000,000
25,500,000
10%
2,550,000
212,500
7,000,000
84,000,000
31,500,000
10%
3,150,000
262,500
7,875,000
94,500,000
42,000,000
10%
4,200,000
350,000
8,000,000
96,000,000
43,500,000
10%
4,350,000
362,500
8,500,000
102,000,000
49,500,000
10%
4,950,000
412,500
9,000,000
108,000,000
55,500,000
10%
5,550,000
462,500
10,000,000
120,000,000
67,500,000
10%
6,750,000
562,500
11,000,000
132,000,000
79,500,000
10%
7,950,000
662,500
12,000,000
144,000,000
91,500,000
10%
9,150,000
762,500
14,000,000
168,000,000
115,500,000
10%
11,550,000
962,500
15,000,000
180,000,000
127,500,000
10%
12,750,000
1,062,500
16,000,000
192,000,000
139,500,000
10%
13,950,000
1,162,500
17,000,000
204,000,000
151,500,000
10%
15,150,000
1,262,500
19,000,000
228,000,000
175,500,000
10%
17,550,000
1,462,500
21,000,000
252,000,000
199,500,000
10%
19,950,000
1,662,500
23,000,000
276,000,000
223,500,000
10%
22,350,000
1,862,500
25,000,000
300,000,000
247,500,000
10%
24,750,000
2,062,500
27,000,000
324,000,000
271,500,000
10%
27,150,000
2,262,500
28,000,000
336,000,000
283,500,000
10%
28,350,000
2,362,500
29,000,000
348,000,000
295,500,000
10%
29,550,000
2,462,500
30,000,000
360,000,000
307,500,000
10%
30,750,000
2,562,500
 
                                تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی- گروه حقوق 
 
 
 
جدول پیوست(2)
جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتها و موسسات خصوصی،نهادهای عمومی غیر دولتی و مشمولین قانون کار و ... بر اساس جزء (و) و (ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389        کل   کشور                                          (ارقام به ریال)                                                                   
 
 
 
 
 
حقوق ماهانه
 
 
 
 
 
حقوق سالانه
درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 قانون م.م مصوب 27/11/80 به مبلغ  52500000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور
 
 
 
 
نرخ ماده 85 (به درصد)
 
 
 
 
مالیات حقوق سالانه
 
 
 
 
مالیات حقوق ماهانه
 
 
 
 
ملاحظات
4,375,000
52,500,000
-----
-----
معاف
معاف
 
4,500,000
54,000,000
1,500,000
10%
150,000
12,500
 
5,000,000
60,000,000
7,500,000
10%
750,000
62,500
 
5,500,000
66,000,000
13,500,000
10%
1,350,000
112,500
 
6,000,000
72,000,000
19,500,000
10%
1,950,000
162,500
 
6,500,000
78,000,000
25,500,000
10%
2,550,000
212,500
 
7,000,000
84,000,000
31,500,000
10%
3,150,000
262,500
 
7,875,000
94,500,000
42,000,000
10%
4,200,000
350,000
 
8,000,000
96,000,000
43,500,000
10،20%
4,500,000
375,000
نسبت به مازاد
8,500,000
102,000,000
49,500,000
10،20%
5,700,000
475,000
"
9,000,000
108,000,000
55,500,000
10،20%
6,900,000
575,000
"
10,000,000
120,000,000
67,500,000
10،20%
9,300,000
775,000
"
11,000,000
132,000,000
79,500,000
10،20%
11,700,000
975,000
"
12,000,000
144,000,000
91,500,000
10،20%
14,100,000
1,175,000
"
12,708,334
152,500,008
100,000,008
10،20%
15,800,002
1,316,667
"
13,000,000
156,000,000
103,500,000
10،20،25%
16,675,000
1,389,583
نسبت به مازاد
13,500,000
162,000,000
109,500,000
10،20،25%
18,175,000
1,514,583
"
14,000,000
168,000,000
115,500,000
10،20،25%
19,675,000
1,639,583
"
15,000,000
180,000,000
127,500,000
10،20،25%
22,675,000
1,889,583
"
16,000,000
192,000,000
139,500,000
10،20،25%
25,675,000
2,139,583
"
17,000,000
204,000,000
151,500,000
10،20،25%
28,675,000
2,389,583
"
19,000,000
228,000,000
175,500,000
10،20،25%
34,675,000
2,889,583
"
21,000,000
252,000,000
199,500,000
10،20،25%
40,675,000
3,389,583
"
23,000,000
276,000,000
223,500,000
10،20،25%
46,675,000
3,889,583
"
25,000,000
300,000,000
247,500,000
10،20،25%
52,675,000
4,389,583
"
25,208,334
302,500,008
250,000,008
10،20،25%
53,300,002
4,441,667
"
26,000,000
312,000,000
259,500,000
10,20,25,30%
56,149,999
4,679,167
نسبت به مازاد
26,500,000
318,000,000
265,500,000
10,20,25,30%
57,949,999
4,829,167
"
27,000,000
324,000,000
271,500,000
10,20,25,30%
59,749,999
4,979,167
"
28,000,000
336,000,000
283,500,000
10,20,25,30%
63,349,999
5,279,167
"
28,500,000
342,000,000
289,500,000
10,20,25,30%
65,149,999
5,429,167
"
29,000,000
348,000,000
295,500,000
10,20,25,30%
66,949,999
5,579,167
"
30,000,000
360,000,000
307,500,000
10,20,25,30%
70,549,999
5,879,167
"
 
                              تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی- گروه حقوق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود....
 ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات...

تاریخ سند: 1389/01/24
شماره سند: 210/1229
کد سند: م/84و 85/1389/004
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاونت فنی حقوقی (امیر حسن علی حکیم)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378
 در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 *در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 معافیت حقوق 1384
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 *محاسبه جدول حقوق
 در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی