بخشنامه: 210/5441
چاپ مطلب

برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور

 

شماره:5441/210
تاریخ:01/03/1389
پیوست:
 
بخشنامه
 
008
89
بودجه سال 1389
ب
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:
جزء" ز" بند 4- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حـقـوقـی فـی مـابیـن دولـت (وزارتخـانه ها و مـوسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام(بر مبنای چهل درصد"40%" ) و انواع مالیاتها و عوارض صرفا طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام،مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود.
جزء " و" بند 7- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1389، مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (52,500,000) ریال در سال تعیین می شود.
جـزء ز بند 7-  در سـال 1389، در مـاده (85) قـانون مـالـیاتهـای مـستـقیم عبارت زیر جایگزین عبارت" قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370" می گردد:
"وزارتخانه ها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1)،(2)،(4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات،اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی"
جزء "ک" بند 7- فرزندان شهدا،از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان 50% به استثناء معافیت از مالیات حقوق،دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی،تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار می باشند.
پاراگراف جزء "ح" بند8- از زمان تصویب فهرست بنگاهها در هیأت واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سالجاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.
جزء" ط" بند 8- به منظور یکسان سازی امتیازات بخش های عمومی و خصوصی در اجرای ماده (8) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی)از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.
جزء "ک" بند 8- شرکتهای دولتی که در لیست واگذاری نیست و قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است،به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی،مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی( سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قـانـون مـالیـاتهای مـستقیم مـصوب اسـفند مـاه 66 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
جزء "الف" بند 9- کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380 و تـغـییرات (الـحاقیه هـا و اصـلاحـیه های آن) در سال 1389 تنفیذ می گردد.
تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام (بندها و ردیفهای) این قانون تنفیذ می گردد.
جزء "ب" بند 15 و ردیف "1" آن- وزرای عضو کمیسیون ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودی اقلام وارداتی به کشور در سال 1389 را به گونه ای تعیین و اعلام نمایند که:
1- درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف 110400 جدول شماره (5) موضوع این قانون تحقق یابد
بند17- بندهای 6,5 (اجزاء "ج" و "د")،47,38,23 ( با ملاحظه سابقه پرداخت به صورت متوالی یا منقطع) و 52 قانون بودجه سال 1388 و بندهای 30,28,19,18,12 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1389 تنفیذ می گردد.
بند 5 بودجه سال 1388 (تنفیذی)- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قـسـمـتـی از اعـتبـارات آنـها از مـحل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)،(3)،(4)و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.
بند 38 بودجه سال 1388 (تنفیذی)- هزینه های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی،فرهنگی،بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت مورد تأیید سازمان های دولتی ذیربط به عـنوان هـزینه قابـل قبول اشـخـاص مذکور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می گردد.
بند12 بودجه سال 1387(تنفیذی)- کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی( سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
- ردیف 5 جدول شماره 25(جداول پیوست بودجه مرتبط با ارزش افزوده)- درآمدهای موضوع بند الحاقی 1 در مورد جزء "و" تعرفه برخی عوارض شهرداری ها در سال 1389
2- عوارض سالیانه انواع خودرو 5/1 در هزار قیمت فروش کارخانه های داخلی و 5/1 در هزار ارزش خودروهای وارداتی
- ضمائم تغییرات متفرقه در بودجه سال 89 مرتبط با ارزش افزوده: افزایش عوارض خروج از کشور به دلیل افزایش عوارض خروج هوایی از 250 هزار ریـال به 500 هـزار ریـال و عـوارض خـروج زمیـنی و دریایی از 50 هزار به صد هزار ریال می باشد به استثنای زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات و مشمولین تبصره ذیل ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده.
جزء "الف" بند 2- به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(5) و پیوست شماره(2) در سال 1389 وصول و هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات و ردیفها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1389 و بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
1- به موجب شماره طبقه بندی 110102 مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی- وصول ماهانه یک دوازدهم رقم
 
2- به موجب شماره طبقه بندی110501 مالیات بر فروش فرآورده های نفتی- مالیات بر بنزین به میزان 20 درصد قیمت مصوب فروش
 
3- به موجب شماره طبقه بندی 110505 مالیات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون تجمیع عوارض و درآمد موضوع تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 
4- به موجب شماره طبقه بندی 110506 مالیات بر فروش سیگار- بر اساس لازم الاجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضروری مصوب 22/6/74 و مجاز بودن تأمین کسری سیگار از طریق واردات
 
5- به موجب شماره طبقه بندی 130101 سود سهام ابرازی(40درصد سود ویژه و سود سهام دولت) کلیه شرکتهای دولتی
 
6- به موجب شماره طبقه بندی 130405 نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور(موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد)
 
امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:1- داخلی*          2- خارجی*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:39903912
تاریخ اجراء:1/1/1389
مدت اجراء: یکسال
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:ندارد
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود....
 ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات...
 سابر قوانین...
 
ماده 45- به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار(000/250) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبل...

تاریخ سند: 1389/03/01
شماره سند: 210/5441
کد سند: ب/بودجه سال 1389/1389/008
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاونت فنی حقوقی (امیر حسن علی حکیم)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378
 در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 *در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 معافیت حقوق 1384
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 *محاسبه جدول حقوق
 در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی