بخشنامه: 200/5821
چاپ مطلب

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1390

 

شماره:5821/200
تاریخ:10/03/1390
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
کد:
014
90
84 و 85
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی- اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کنندگان حقوق
موضوع
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1390
بـنا به حکم مـاده (52) قانون بـرنامـه پنجـساله پنجم توسعه جمهوری اسـلامـی ایـران «سـقف مـعافیـت مـالـیاتی مـوضـوع  مـواد (84) و (85) قـانون متالیاتهای مـستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370) عبارت « وزارتخانه ها و مـوسـسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات،اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین می شود بنابراین مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 به نرخ مقطوع ده درصد(10%) به شرح جدول پیوست شماره (1)خواهد بود.در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون اخیرالذکر تا چهل و دو میلیون(42,000,000) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) قانون مالیاتهای مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق بشرح جدول پیوست شماره(2) خواهد بود.
ضمنا طبق جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور،«سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1390 مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار(58,200,000) ریال در سال تعیین می شود.»
و همچنین به موجب جزء ت بند 40 قانون بودجه سال 1390«مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390(سهام کنترلی)،طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.»
لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره 493/200 مورخ 17/1/90 سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنندگان حقوق می توانند نسبت به تعدیلات اضافه پرداختی در سال جاری اقدام نمایند.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903918
تاریخ اجراء:از1/1/1390
مدت اجراء: یک سال
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ):
 
 
 
 
جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها ،موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور
(پیوست1)                                                                                                                 (ارقام به ریال)                                                                        
 
 
 
 
 
حقوق ماهانه
 
 
 
 
 
حقوق سالانه
درآمدمشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب 27/11/80 به مبلغ 58,200,000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور
 
 
 
 
نرخ
 
 
 
 
مالیات سالانه
 
 
 
 
مالیات ماهانه
4,850,000
58,200,000
-------
----
معاف
معاف
5,000,000
60,000,000
1,800,000
%10
180000
15000
5,500,000
66,000,000
7,800,000
%10
780000
65000
6,000,000
72,000,000
13,800,000
%10
1380000
115000
6,500,000
78,000,000
19,800,000
%10
1980000
165000
7,000,000
84,000,000
25,800,000
%10
2580000
215000
8,350,000
100,200,000
42,000,0000
%10
4200000
350000
8,500,000
102,000,000
43,800,000
%10
4380000
365000
9,000,000
108,000,000
49,800,000
%10
4980000
415000
10,000,000
120,000,000
61,800,000
%10
6180000
515000
11,000,000
132,000,000
73,800,000
%10
7380000
615000
12,000000
144,000,000
85,800,000
%10
8580000
715000
13,000,000
156,000,000
97,800,000
%10
9780000
815000
13,183,334
158,200,000
100,000,000
%10
10000000
833334
13,500,000
162,000,000
103,800,000
%10
10380000
865000
14,000,000
168,000,000
109,800,000
%10
10980000
915000
15,000,000
180,000,000
121,800,000
%10
12180000
1015000
16,000,000
192,000,000
133,800,000
%10
13380000
1115000
17,000,000
204,000,000
145,800,000
%10
14580000
1215000
18,000,000
216,000,000
157,800,000
%10
15780000
1315000
19,000,000
228,000,000
169,800,000
%10
16980000
1415000
20,000,000
240,000,000
181,800,000
%10
18180000
1515000
21,000,000
252,000,000
193,800,000
%10
19380000
1615000
22,000,000
264,000,000
205,800,000
%10
20580000
1715000
23,000,000
276,000,000
217,800,000
%10
21780000
1815000
25,000,000
300,000,000
241,800,000
%10
24180000
2015000
25,500,000
306,000,000
247,800,000
%10
24780000
2065000
25,683,334
308,200,000
250,000,000
%10
25000000
2083334
26,000,000
312,000,000
253,800,000
%10
25380000
2115000
26,500,000
318,000,000
259,800,000
%10
25980000
2165000
27,000,000
324,000,000
265,800,000
%10
26580000
2215000
28,000,000
336,000,000
277,800,000
%10
27780000
2315000
28,500,000
342,000,000
283,800,000
%10
28380000
2365000
29,000,000
348,000,000
289,800,000
%10
28980000
2415000
30,000,000
360,000,000
301,800,000
%10
30180000
2515000
31,000,000
372,000,000
313,800,000
%10
31380000
2615000
32,000,000
384,000,000
325,800,000
%10
32580000
2715000
33,000,000
396,000,000
337,800,000
%10
33780000
2815000
34,000,000
408,000,000
349,800,000
%10
34980000
2915000
35,000,000
420,000,000
361,800,000
%10
36180000
3015000
                                        تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-  گروه حقوق    
 
 
 
 
جدول مالیات بر درآمد حقوق بگیران(شرکتها و موسسات خصوصی و مشمولین قانون کار و ...) بر اساس حکم ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور                               (ارقام به ریال)
پیوست(دو)
 
 
 
 
 
حقوق ماهانه
 
 
 
 
 
حقوق سالانه
درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 ق. م.م مصوب 27/11/80 به مبلغ 58,200,000  ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور
 
 
 
 
نرخ
 
 
 
 
مالیات سالانه
 
 
 
 
مالیات ماهانه
 
 
 
 
ملاحظات
4,850,000
58,200,000
------------
----
معاف
معاف
 
5,000,000
60,000,000
1,800,000
%10
180,000
15,000
 
5,500,000
66,000,000
7,800,000
%10
780,000
65,000
 
6,000,000
72,000,000
13,800,000
%10
1,380,000
115,000
 
6,500,000
78,000,000
19,800,000
%10
1,980,000
165,000
 
7,000,000
84,000,000
25,800,000
%10
2,580,000
215,000
 
8,350,000
100,200,000
42,000,000
%10
4,200,000
350,000
 
8,500,000
102,000,000
43,800,000
%20و10
4,560,000
380,000
نسبت به مازاد
9,000,000
108,000,000
49,800,000
%20و10
5,760,000
480,000
"
10,000,000
120,000,000
61,800,000
%20و10
8,160,000
680,000
"
11,000,000
132,000,000
73,800,000
%20و10
10,560,000
880,000
"
12,000,000
144,000,000
85,800,000
%20و10
12,960,000
1,080,000
"
13,000,000
156,000,000
97,800,000
%20و10
15,360,000
1,280,000
"
13,183,334
158,200,000
100,000,000
%20و10
15,800,000
1,316,667
"
13,500,000
162,000,000
103,800,000
%25و20و10
16,750,000
1,395,833
نسبت به مازاد
14,000,000
168,000,000
109,800,000
%25و20و10
18,250,000
1,520,833
"
15,000,000
180,000,000
121,800,000
%25و20و10
21,250,000
1,770,833
"
16,000,000
192,000,000
133,800,000
%25و20و10
24,250,000
2,020,833
"
17,000,000
204,000,000
145,800,000
%25و20و10
27,250,000
2,270,833
"
18,000,000
216,000,000
157,800,000
%25و20و10
30,250,000
2,520,833
"
19,000,000
228,000,000
169,800,000
%25و20و10
33,250,000
2,770,833
"
20,000,000
240,000,000
181,800,000
%25و20و10
36,250,000
3,020,833
"
21,000,000
252,000,000
193,800,000
%25و20و10
39,250,000
3,270,833
"
22,000,000
264,000,000
205,800,000
%25و20و10
42,250,000
3,520,833
"
23,000,000
276,000,000
217,800,000
%25و20و10
45,250,000
3,770,833
"
25,000,000
300,000,000
241,800,000
%25و20و10
51,250,000
4,270,833
"
25,500,000
306,000,000
247,800,000
%25و20و10
52,750,000
4,320,833
"
25,683,334
308,200,000
250,000,000
%25و20و10
53,300,000
4,441,667
"
26,000,000
312,000,000
253,800,000
%30و%25و20و10
54,439,999
4,536,667
نسبت به مازاد
27,000,000
324,000,000
265,800,000
%30و%25و20و10
58,039,999
4,836,667
"
28,000,000
336,000,000
277,800,000
%30و%25و20و10
61,639,999
5,136,667
"
29,000,000
348,000,000
289,800,000
%30و%25و20و10
65,239,999
5,436,667
"
30,000,000
360,000,000
301,800,000
%30و%25و20و10
68,839,999
5,736,667
"
31,000,000
372,000,000
313,800,000
%30و%25و20و10
72,439,999
6,036,667
"
32,000,000
384,000,000
325,800,000
%30و%25و20و10
76,039,999
6,336,667
"
33,000,000
396,000,000
337,800,000
%30و%25و20و10
79,639,999
6,636,667
"
34,000,000
408,000,000
349,800,000
%30و%25و20و10
83,239,999
6,936,667
"
35,000,000
420,000,000
361,800,000
%30و%25و20و10
86,839,999
7,236,667
"
                                   تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-   گروه حقوق
 
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود....
 ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات...

تاریخ سند: 1390/03/10
شماره سند: 200/5821
کد سند: م/84و85/1390/014
وضعیت سند: -
دانلود پیوست
  
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378
 در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 *در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 معافیت حقوق 1384
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 *محاسبه جدول حقوق
 در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی