بخشنامه: 200/5965
چاپ مطلب

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق

 

 
شماره:5965/200
تاریخ:23/3/1391
پیوست:
 
 
بخشنامه
 
 
013
91
مواد 84و85
م
 
مخاطبین/ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی....
اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کنندگان حقوق
موضوع
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق
بنا به حکم ماده(52)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،مالیات بر در آمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی مو ضوع مواذ (1)و(2)وقسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5)قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن،قضات،اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی" پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد (84)و(85)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/80 و سایر معافیتهای مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد(10%)به شرح جدول پیوست شماره(1) و در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معا فیتهای مزبور تا چهل و دو میلیون (42،000،000)ریال به نرخ (10%)و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131)قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بر در آمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره(2)خواهد بود. ضمنا"طبق بند (38)قانون بودجه سال 1391کل کشورسقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84)و(85)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1391مبلغ شصت و شش میلیون 66،000،000)ریال در سال تعیین گردیده است.
همچنین به موجب جزء(5)بند24قانون بودجه سال 1391کل کشور"مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای وا گذار شده(سهام کنترلی) در طول سال واگذاری،بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسته و پرداخت می شود"
باتوجه به بخشنامه شماره1253/200مورخ30/1/1391 مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق دو ماهه اول سال با اعمال معافیت مالیاتی سال 1390 بصورت علی الحساب، تعدیلات مالیات دو ماهه مذکور در ماههای بعد فابل اعمال خواهد بود.به عنوان مثال نحوه محاسبه مالیات حقوق بگیر فرضی در سه ماهه اول سال1391به شرح ذیل می باشد: با فرض اینکه کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی حقوق بگیر در سال 1391 ماهانه مبلغ 8،000،000 ریال باشد،مالیات بر درآمد حقوق وی برای دو ماهه اول سال1391 به صورت علی الحساب و با اعمال معافیت مالیاتی سال1390 به شرح ذیل می باشد:                  
 جمع حقوق سالانه
96،000،000=12×  8،000،000 
 درآمد مشمول مالیات حقوق(پس از کسر معافیت مالیاتی سال 1390)       
37،800،000 = 58،200،000 – 96،000،000
مالیات حقوق یک ماه بصورت علی الحساب     
  315،000 = 12 ÷ نرخ ماده 85 × 37،800،000
جمع مالیات حقوق دو ماهه اول سال
1391630،000 = 2 × 315،000
حال با توجه به اینکه سقف معافیت مالیاتی مذکور در بودجه سال 1391 کل کشور مبلغ 66000000ریال می باشد،محاسبه مالیات حقوق و تعدیل مالیات پرداختی به صورت  ذیل خواهد بود:     
  جمع حقوق یکسال   
96،000،000 =12 ×8،000،000
 در آمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مالیاتی سال1391 
30،000،000 =66،000،000 – 96،000،000 
 مالیات حقوق یک ماه با کسر معافیت 66000000ریال    
250،000 =12 ÷ نرخ ماده 85 × 30،000،000 
 مالیات حقوق سه ماهه اول سال1391 
 750،000 = 3 × 250،000 
 مانده مالیات قابل پردخت در ماه سوم پس از تعدیل 
  120،000 = 630،000 – 750،000
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجراء:1/1/1391
مدت اجراء: یک ساال
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
لطفا"هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967085بادفتر تشخیص وحسابرسی مالیاتی مطرح وپیگیری نمائید.
 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود....
 ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات...

تاریخ سند: 1391/03/23
شماره سند: 200/5965
کد سند: م/84و85/91/013
وضعیت سند: -
دانلود پیوست
  

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378
 در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 *در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 معافیت حقوق 1384
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 *محاسبه جدول حقوق
 در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی