بخشنامه: 260/4440/د
چاپ مطلب

پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391

 

شماره: 4440/260/د
تاریخ: 15/05/1391
پیوست: دارد
 
 بخشنامه
 
031
1391
مواد 18، 21، 25 و 38 قانون مالیات بر ارش افزوده
الف
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
پـیگیری اقدامـات بـه عمـل آمـده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مـورخ 27/02/1391 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391
در راستای پیگیری مصوبات دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 معاون محترم (وقت) مالیات بر ارزش افزوده، موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391، با عنایت به پایان یافتن دوره بهار سال 1391 و با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در دستورالعمل مذکور، اقتضاء دارد ادارات کل امور مالیاتی اقدامات به عمل آمده در خصوص موارد ذیل را در قالب جداول و گزارشهای آماری مطابق فرم نمونه مربوط تهیه و حداکثر تا پایان مردادماه سال 1391 به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.
1- گزارش شناسایی فعالان اقتصادی بالقوه ثبت نام نشده حائز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مصرح در بندهای «1» و «2» دستورالعمل مذکور به شرح فرم شماره (1) .
2- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مـودیـان دارای ثـبت نام یـا پیش ثبت نام تکراری و مودیان غیرمشمول موضوع بند «3» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (2) .
3- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مربوط به دوره مشمولیت موضوع بندهای «4 ، 8، 9 و 11» برنامه عملیاتی سال 1391 خودداری نموده اند به شرح فرم شماره (3)
4- گزارش اقدامات انجام شـده در خصـوص فـعالان اقتـصادی حائـز شرایط ثبت نام که محل فعالیت خود را به اشتباه انتخاب نموده اند موضوع بند «6» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (4) .
5- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تعیین مرحله مشمولیت فعالان اقتصادی ثبت نام شده موضوع بند «7» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (5) .
6- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص وصول مالیات و عوارض ابرازی فعالان اقتصادی موضوع بندهای «9 و 10» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (6) .
7- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های مهم که مدیران، معاونین و روسای محترم امور مالیاتی به آنها نظارت دارند به شرح فرم شماره (7) .
8- گزارش نحوه توزیع عوارض موضوع بند «15» برنامه عملیاتی و بیان مشکلات و ایرادات احتمالی موجود به شرح فرم شماره (8) .
لازم به یادآوری است عدم ارسال گزارش اقدامات و نتایج حاصله تا تاریخ تعیین شده به منزله عدم انجام هرگونه اقدام و نیز عدم تحقق موارد مقرر محسوب و ادارات کل امور مالیاتی بر همین مبنا مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. بدیهی است دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، مطابق مفاد بند «17» دستورالعمل یاد شده،ضمن نظارت مستمر بر حسن انجام امور، موظف به ارائه گزارش دوره ای به معاونت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. 
 
علیرضا طاریبخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد: 1- داخلی          2- خارجی
 مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی
 تلفن:83271078- 021، 88806053- 021
 
  
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل...
 
ماده 21- مودیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می ...
 
ماده 25- شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل ...
 
ماده 38- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانو...

تاریخ سند: 1391/05/15
شماره سند: 260/4440/د
کد سند: ال/مواد 18، 21، 25 و 38 قانون ماليات بر ارش افزوده/1391/031
وضعیت سند: -
دانلود پیوست
  
امضا کننده: معاون مالیات بر ارزش افزوده (علیرضا طاریبخش)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 مشمولین مرحله دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده(موضوع ماده 18)
 اصلاح بخشنامه شماره 66703 مورخ 1387/07/09سازمان امور مالیاتی کشور
 ارسال فهرست فروشگاههای بزرگ استان ها
 فراخوان مودیان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
 گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف
 چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه
 رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 634 مورخ 25/8/1388
 صدور گواهی موقت ثبت نام مودیان در محدوده جغرافیایی تحت نظر خود
 بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالشها و موانع پیش روی آن
 تمدید مهلت مندرج در جزء ( 2 ) بند « ج » دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390موضوع خود اظهاری در اجرای مقررات ماده (158 )
 چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنکداران مواد غذایی
 تفاهم نامه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بین سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تولیدی و خدمات تولید کنندگان
 پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391
 مالیات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی