بخشنامه: 200/5673
چاپ مطلب

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1392

 

024

92

84 و 85

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی استان...

موضوع

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1392

 بنا به حکم ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضاوت، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد(84)و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و سایر معافیتهای مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد(10%) به شرح جدول پیوست شماره(1) و در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیتهای مزبور تا چهل و دو میلیون(42،000،000)ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده(131) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست(شماره 2) خواهد بود.

ضمنا طبق بند(49) قانون بودجه سال 1392 کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392 مبلغ یکصد میلیون(100،000،000) ریال در سال تعیین گردیده است.

لازم به ذکر است بر اساس جزء 3 بند(27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور،مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده(سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

با توجه به بخشنامه شماره 942/200 مورخ 28/1/1392مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق سه ماهه اول سال 1392 با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 به صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات سه ماهه مذکور در ماههای بعد قابل اعمال خواهد بود.به عنوان مثال نحوه محاسبه مالیات حقوق بگیر فرضی در سه ماهه اول سال 1392 به شرح ذیل می باشد:

1- با فرض اینکه کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی حقوق بگیر در سال 1392 ماهانه مبلغ یازده میلیون(11،000،000) ریال باشد، مالیات بر درآمد حقوق وی برای سه ماهه اول سال 1392 به صورت علی الحساب و با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 به شرح ذیل می باشد:

حجم حقوق سالانه                              132،000،000=12×11،000،000

درآمد مشمول مالیات حقوق(پس از کسر معافیت مالیاتی سال 1391)

                                           66،000،000=66،000،000-132،000،000

مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب

                                         750،000=12÷نرخ ماده 85×66،000،000

جمع مالیات حقوق سه ماهه اول سال 1392

                                                              2،250،000=3×750000

 

حال با توجه به اینکه سقف معافیت مالیاتی مذکور در بودجه سال 1392 کل کشور به مبلغ یکصد میلیون(100،000،000) ریال تعیین گردیده است، محاسبه مالیات حقوق و تعدیل مالیات پرداختی به صورت ذیل خواهد بود:

جمع حقوق سالانه                               132،000،000=12×11،000،000

درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مالیاتی 1392

                                          32،000،000=100،000،000-132،000،000

مالیات حقوق یک ماه با کسر معافیت 100،000،000 ریال

                                            266،666=12÷نرخ ماده 85×32،000،000

مالیات حقوق چهارماهه اول سال 1392

                                                                 1،066،667=4×266،666

مانده مالیات قابل پرداخت در ماه چهارم پس از تعدیل یا مانده طلب حقوق بگیر بابت مازاد مالیات واریزی که طی ماههای بعد قابل تهاتر می باشد.

مانده طلب حقوق بگیرکه باید طی ماههای آینده تهاتر گردد.

                                              (1،183،333)=2،250،000- 1،066،667

 

2- با فرض اینکه کل حقوق و مزایا مستمر دریافتی بیست میلیون (20،000،000) ریال باشد و مالیات بر درآمد حقوق وی برای سه ماهه اول سال 1392 به صورت علی الحساب و با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 به شرح ذیل می باشد.

حجم حقوق سالانه                            240،0000،000=12×20،000،000

درآمد مشمول مالیات حقوق(پس از کسر معافیت مالیاتی سال 1391)

                                          174،000،000=66،000،000-240،000،000

مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب

                                        2،858،333=12÷نرخ ماده 85×174،000،000

جمع مالیات حقوق سه ماهه اول سال 1392

                                                               8،575،000=3×2،858،333

 

جمع حقوق سالانه در سال 92               240،000،000=12×20،000،000

درآمد مشمول مالیات حقوق پس از کسر معافیت مالیاتی 1392

                                        140،000،000=100،000،000-240،000،000

مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب

                                        2،150،000=12÷نرخ ماده 85×140،000،000

مالیات حقوق چهارماهه اول سال

                                                        8،600،000=4×2،150،000،000

مالیات قابل پرداخت جهت ماه چهارم با احتساب اضافه پرداختی ماههای قبل

                                                       25،000=8،575،000- 8،600،000

 

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تـاریـخ اجـراء: از تاریخ 1/1/1392

مدت اجراء: درطول سال1392

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903101 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 85 ,84
خلاصه موضوع: کسر معافیت حقوق به میزان سال 1391 از حقوق پرداختی در سه ماهه اول سال 1392 به طور علی الحساب

شماره: 942 /200

تاریخ: 28/1/1392

پیوست:دارد

 

بخشنامه

04

92

84 و 85

م

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی استان...

 

موضوع

کسر معافیت حقوق به میزان سال 1391 از حقوق پرداختی در سه ماهه اول سال 1392 به طور علی الحساب

 با عنایت به ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور، موضوع اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد سال 1392 که در تاریخ 27/12/1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره 221 مورخ 5/1/1392 توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ گردیده است و نظر به اینکه لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در مسیر فرآیند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، لذا مقرر می دارد:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده حقوق(اعم از دولتی و خصوصی) در سه ماهه اول سال 1392 مالیات بر درآمد حقوق پرسنل خود را با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 به طور علی الحساب محاسبه،کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

بدیهی است به محض تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، میزان معافیت مالیاتی سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تـاریـخ اجـراء: 1/1/92

مدت اجراء: تا ابلاغ میزان معافیت مالیاتی سال 1392، از سوی مراجع قانونگذاری

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39902524 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود....
 ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات...

تاریخ سند: 1392/04/02
شماره سند: 200/5673
کد سند: م/84و85/92/024
وضعیت سند: -
دانلود پیوست
  

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378
 در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 *در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 معافیت حقوق 1384
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 *محاسبه جدول حقوق
 در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی