بخشنامه: 5004
چاپ مطلب

*توافق با مجامع امور صنفی مربوط به عملکرد 1375

 

شماره:5004
تاریخ: 08/02/1376
پیوست:
 
اداره کل
تصویر توافقنامه مورخ 2/2/1376 بامجامع صنفی تولیدی ، توزیعی و خدماتی جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال میگردد: بمنظورگسترش و توسعه فرهنگ مالیاتی و فراهم نمودن بستر و زمینه های تشخیص برمبنای خوداظهاری و کاهش اختلافات مالیاتی و وقفه های زمانی و همچنین کاهش هزینه های وصول و ایجاد فرصتهای مناسب برای مودیان محترم وبرقراری تفاهم با آنان و رعایت عدالت مالیاتی در جلسه ای درساعت 14 روز2/2/1376 در وزارت اموراقتصادی و دارائی باحضور مسئولین مجامع امورصنفی تولیدی ، توزیعی و خدماتی تهران تشکیل و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون موضوع و بنابه اختیارات حاصله از تبصره 6 ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه بعدی آن بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید. 1- هدف وزارت اموراقتصادی و دارائی ادامه روند گذشته دایر برتفاهم با اتحادیه ها و حتی المقدور توافق بوده و در مورد اعضاء اتحادیه هایی که قبل از پایان اردیبهشت ماه توافق بعمل آید، مسئولین اتحادیه ذیربط مودی را راهنمائی نموده تا اظهارنامه را برمبنای توافق بعمل آمده تکمیل کنند. دراین صورت اتحادیه اظهارنامه را ممهورکرده و حوزه مالیاتی درصورت تطابق اظهارنامه با توافق آنرا مورد قبول قراردهد . 2- درمورد اعضاء صنوف تولیدی توافق پس از اردیبهشت با اتحادیه صورت میگیرد و راجع به صنوف توزیعی و خدماتی با مجمع امورصنفی و توزیعی و خدماتی و یا اتحادیه ها زیر نظر مجمع مزبور توافق میگردد. 3- بهره مندی اعضاء مجامع صنفی امور تولیدی و یا توزیعی و خدماتی مشروط به رعایت شرائط ذیل است : الف - فقط مودیانی میتوانند از توافق بعمل آمده استفاده نمایند که تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اظهارنامه خود را بهمراه رسید بانکی پرداخت حداقل معادل چهل درصد آخرین مالیات قطعی شده به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نموده و باقیمانده تا میزان مالیات براساس توافق را حداکثر ظرف شش ماه ( تا آخرآبان ماه ) پرداخت نمایند. ب - موضوع تکلیف عمده فروشان به ارائه لیست فروش توسط مجامع صنفی تولیدی ، توزیعی و خدماتی بخشنامه شده و لیست فروش توسط آنان ارائه گردد. ج - حتی درصورت اجرای توافق چنانچه اطلاعاتی بدست آید که درآمد مودی ازرقم مورد توافق بیش از20% بیشتر باشد پرونده مالیاتی مودی از مصادیق توافق نبوده و براساس رسیدگی مالیات تشخیص و مطالبه خواهد شد.
 
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 


ماده 100 - مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی...

تاریخ سند: 1376/02/08
شماره سند: 5004
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (داریوش ایران بدی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 توافق با اتحادیه های صنفی و صاحبان مشاغل
 *توافق موکول و پرداخت 50% آخرین مالیات قطعی شده
 تعیین مالیات مشاغل وصاحبان وسایط نقلیه عمومی بانظر تحادیه صنف
 *جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات بر اساس مالیات قطعی
 *مالیات مقطوع کامیون، اتوبوس و مینی بوس
 نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1381
 *توافق با نمایندگان انجمن داروسازان در موردمالیات داروخانه ها
 *توافق با مجامع امور صنفی مربوط به عملکرد 1375
 حوزه ذیصلاح مالیات های تکلیفی
 مفتوح بودن ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور در روز 84/5/1 تا ساعت 18 جهت اخذ اظهارنامه
 *تعیین مالیات عملکرد 70 مشاغل بر اساس نظر اتحادیه صنف
 *مالیاتهای توافق شده با مجامع امور صنفی و اتحادیه ها
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
 در مورد خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 81
 خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 82
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی