رای شورا: 4072/17
چاپ مطلب

اشخاص حقوقی

ماده 86 ـ مدیران تصفیه اشخاص حقوقی مکلفند ظرف شش ماه ازتاریخ انحلال اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را براساس ماده 85 تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم و ترتیب پرداخت متعلق را بدهند.

رای شماره 17-4072 مورخ 15ر5ر51

موضوع  ـ اشخاص حقوقی

اعتراض مورخ 13-6-50 آقای ... مدیرتصفیه شرکت توسعه صناعت و تجارت (اینکوپرس) برای قطعی شماره 80 / 8-3-50 کمیسیون تجدیدنظر تشخیص که درتاریخ 22/-4-50 ثبت در دفتر شوری گردیده باستناد ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح و بررسی شد. خلاصه ایراد شرکت این است که ممیز مالیاتی به دلائل غیرقانونی دفاتر شرکت را مردود دانسته است درصورتیکه طبق دستورالعمل مورخ 20-4-49 درخصوص عدم تطبیق تاریخ فاکتورها و ثبت آنها در دفاتر و موارد مشابه وزارت دارائی نظر مساعد داشته است بعلاوه اظهارنامه مربوط به آخرین فاکتورها و ثبت آنها در دفاتر دوره عملیات شرکت در موقع مقرر تسلیم گردیده و از آن پس شرکت عملیاتی نداشته است ولی ممیز دفاتر شرکت را طبق ماده 86 مردود دانسته و نسبت بکل فروش سال 47 اعمال ضریب نموده است و سال 47 را آخرین دوره عملیات شرکت تلقی مینمایند. باید درآمد مشمول مالیات را فقط طبق ماده 85 احتساب نمایند و اگر عملیات انحلال را بعد از سال 47 میدانند و دفاتر عملکرد 47 و اعمال ضریب نسبت بفروش بعلت عدم تسلیم اظهارنامه و شرکت طبق ماده 135 اصلاحی فقط مشمول جریمه میگردد.

شوری پس از رسیدگی بمحتویات پرونده و ملاحظه اعتراضات شاکی بشرح زیر بصدور رای مبادرت میکند.

ایراد مودی درباره رد دفاتر بدلائل مندرج در پرونده مسموع نیست ولی در مورد مالیات شرکت چون آگهی انحلال شرکت درتاریخ 14-1-48 در روزنامه رسمی کشور درج گردیده و طبق نظر شوری و باتوجه بمقررات قانون تجارت تاریخ مذکور تاریخ انحلال تلقی میشود لذا مالیات دوره عمل سال 1347 میبایستی طبق مقررات براساس سود و زیان و نرخ مقرر در بند ت ماده 80 تشخیص محاسبه و تشخیص میشد و سپس طبق ماده 85 برای آخرین دوره عملیات شرکت که عبارت از 14 روز اول فروردین 1348 میباشد فقط براساس تفاوت دارائی و بدهی نرخ مقرر در ماده 134 مطالبه مالیات میگردید و حال آنکه ممیز برخلاف صریح ماده 85 برای تشخیص مالیات آخرین دوره عمل شرکت هنگام محاسبه مالیات هم تفاوت دارائی و بدهی را حساب کرده و هم قسمتی بنام سود حاصل از فروش کار منظور و ایندو را باهم جمع و ماخذ مطالبه مالیات قرارداده و کمیسیون هم براساس این حساب غلط بصدور رای مبادرت ورزیده لذا بعلت آنکه مالیات برخلاف ماده 85 محاسبه گردیده رای صادره را نقض و مقرر میدارد پرونده بشعبه دیگر کمیسیون ارسال و درآمد مشمول مالیات طبق بند ت ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص شود ضمنا ممیز مربوط مکلف است نسبت بدوره عمل سال1348 اقدامات قانونی برای مطالبه مالیات معمول دارد، یک نسخه از این رأی باضافه یک نسخه از رأی مورد شکایت به هیات عالی انتظامی فرستاده میشود.

یزدانبخش                   دبیرسیاقی                 حاج حریری                 شریفی                       عاملی

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 80 ـ مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامة مالیاتی ‌خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دست...
 ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات...
 
ماده 86 - پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85)­ این قانون م...
  ماده 135- در تاریخ 27/11/1380، حذف شد.

...
 
ماده 258- هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و د...

تاریخ سند: 1351/05/15
شماره سند: 4072/17
وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 اشخاص حقوقی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی