بخشنامه: 235/462/639/5818
چاپ مطلب

دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی وقطعی نمودن پرونده ها

 

شماره:5818/639/462/235
تاریخ: 13/04/1383
پیوست:
 
اداره کل 
شورایعالی مالیاتی
دفترفنی مالیاتی 
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات موضوع 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی 
جامعه حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
 
 
بمنظور دستیابی به تحول اساسی در حوزه اجرائی نظام مالیاتی کشور و اتخاذ ترتیباتی که مبتنی بر رعایت قوانین و مقررات , و تسریع فرآیند قطعیت مالیات بوده و متضمن حصول اهدافی از قبیل افزایش رضایتمندی و رشد نرخ تمکین مودیان و کاهش پرونده های ارجاعی به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی باشد,  مقرر میدارد:
1) روسای ادارات امور مالیاتی در راستای مسئولیت های مندرج در ماده 11 آئین نامه اجرایی ماده  219 ق .م.م نظارت مستمر خود را بمنظور حسن اجرای مقررات , بویژه در مرحله تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان , بطور موثر اعمال و واحدهای تحت نظر را مکلف نمایند با بررسی اسناد و مدارک و دلایل مودیان و هم چنین سوابق موجود , از بروز اختلافات مالیاتی که سابقه ظهور و رفع یا حل اختلاف داشته , اکیدا اجتناب و مطابق مقررات موضوعه و تصمیمات متخذه در موارد مشابه , اقدام نمایند.
2) ماموران مالیاتی که وظیفه تشخیص درآمد مشمول مالیات به آنان محول شده است مکلفند:
در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی , دلایل برگشت یا عدم قبول هزینه و یا احتساب هرگونه اقلامی به عنوان درآمد سال مورد رسیدگی ویا تجدید محاسبات و ملاحظاتی که منجر به افزایش درآمد ابرازی مودی یا کاهش زیان می گردد را صریحا در گزارشات مالیاتی قید نمایند.
همچنین در موارد تشخیص علی الراس , بطور صریح نسبت به عدم امکان تعیین درآمد واقعی براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده اظهارنظر نموده و متعاقبا دلایل انتخاب قرینه یا قرائن مالیاتی و رقم آنها و ضرایب اعمالی (باذکر ردیف و صفحه ) را همراه با توجیهات کافی در گزارش خود قید نمایند.
عدم رعایت مراتب فوق به عنوان تخلف از انجام تکالیف قانونی که در تبصره 2 ماده 97وماده 98ق .م.م به آن تصریح شده است قابل پیگیری خواهد بود.
مطالبه مالیات از مودیانی که مکلف به کسر و ایصال مالیات اشخاص ثالث می باشند وفق مقررات و براساس گزارش رسیدگی که درآن به مستندات و مبالغ پرداختی و حتی المقدور دریافت کننده وجه (صاحب درآمد) اشاره شده باشد , صورت گیرد.
3) مدیران کل امور مالیاتی با استفاده از اختیارات مندرج در تبصره ماده 34 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 ق .م.م ترتیبی اتخاذ نمایند تا اختلاف مودیان حتی المقدور بدون ارجاع پرونده به مراجع حل اختلاف مالیاتی رفع , و توافق و تمکین مودیان با رعایت قوانین و مقررات موضوعه تحصیل گردد.
بدیهی است در ارزیابی عملکرد مدیران کل و معاونین مربوطه و روسای امور مالیاتی , میزان همکاری هریک از مقامات مذکور , در راستای تحقق اهداف پیش گفته مد نظر قرار خواهد گرفت .
4) به مدیران کل امور مالیاتی موکدا یادآوری می نماید:
الف ) نظر باینکه حسب قسمت اخیر تبصره 2 190 ق .م.م , رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان می بایست حداکثر ظرف یک سال تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد , لذا تجاوز از مهلت مقرره قابل اغماض نبوده و رعایت مقررات یادشده مستلزم رفع سریع اختلافات مالیاتی توسط مقامات ذیصلاح تا سطح مدیر کل مالیاتی و هم چنین برنامه ریزی و زمان بندی مراحل مربوط به دعوت از مودیان و طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مهلت مندرج در متن قرار و ارجاع و اجراء بموقع قرارهای صادره خواهد بود.
ب ) بنا به حکم تبصره 1 ماده 244ق .م.م , رسمیت جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (بمنظور رسیدگی به اختلافات مالیاتی عملکرد سال 1381 و سنوات بعد) منوط به حضور هر سه عضو هیات بوده و تشکیل جلسات هیات بدون حضور هریک از اعضاء‌احصا شده در ماده 244 ق .م.م به عنوان تخلف از مقررات تلقی و آرا، صادره توسط هیاتهائی که بصورت رسمی تشکیل نیافته باشد فاقد وجاهت قانونی بوده و نافذ نخواهد بود.
ج ) مجددا خاطر نشان می سازد از تشکیل جلسات هیات بدون حضور هر سه عضو اجتناب و بنا به اقتضای شرایط در هریک از ادارات کل به تشکیل جلسات هیات در ساعات صبح متناسب با حضور هر سه عضو اکتفا ودر صورت لزوم اوقات رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تشکیل جلسات هیات به ساعات بعداز ظهر موکول گردد.
د) بمنظور حسن اجرای تبصره 1 ماده 244 ق .م.م و اطلاع رسانی به مودیان محترم , ترتیبی اتخاذ فرمائید تا اطلاعیه های پیوست با قابلیت رویت مودیان در محل تشکیل جلسات هیات نصب گردد.
دفتر نظارت بر امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات ضمن نظارت مستمر برنحوه تشکیل هیاتها , هرگونه تخطی از مقررات مربوط به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بشرح فوق را گزارش نماید.
 
 
غلامرضاحیدری کردزنگنه 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 97- در­آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می­باشند به استناد اظهارنامه مال...
 

ماده 98 - حذف شد. (1)

1 . به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/13...
 
ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل...
 
ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود ...
 
ماد ه 244 - مرجع رسیدگی به کلیة اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل اختلافات مالیاتی...

تاریخ سند: 1383/04/13
شماره سند: 235/462/639/5818
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (غلامرضا حیدری کرد زنگنه)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی
 دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس
 *هیات صالح به رسیدگی موارد مطروحه
 *نحوه تشخیص در آمد مشمول مالیات علی الراس
 *تاریخ صدور پروانه تاسیس و اصلاحیه قانون
 دستورالعمل در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی توسط سازمان حسابرسی
 *عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 72 موجب رد دفاتر نمیشود
 نحوه محاسبه کالاهای وارداتی در زمان علی الراس
 *مهلت ابلاغ موارد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر
 وظایف ماموران تشخیص و اعضا ء هیئت حل اختلاف
 *محاسبه درآمد سینماها
 *عدم تصویب یا تسلیم صورتجلسه مجمع باعث علی الراس نمی شود
 *لزوم اخذ مجوز جهت تعیین سیستم نگهداری حسابها
 *محاسبه مالیات پیمانکاران
 *احتساب درآمد مشمول مالیات سینماها
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی