بخشنامه: 211/164/161
چاپ مطلب

اعلام معافیت سالیانه حقوق وارسال جدول محاسبه مالیات

 

شماره:161/164/211
تاریخ :23/01/1382
پیوست: دارد
 
سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای‌عالی‌مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی            
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
 دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی 
جامعه ‌حسابداران ‌رسمی ‌ایران
سازمان حسابرسی
 
 
چون بموجب تصویب نامه شماره 1034/ت28423 هـ مورخ 16/1/1382 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1382 مبلغ سیصدوبیست (320) ریال تعیین گردیده , بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 , میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1382 بشرح زیر خواهد بود .
درآمد سالانه معاف از مالیات حقوق                                                                                        000/200/19=320×400×150                                             
معافیت ماهانه درآمد حقوق                                                                                                000/600/1 = 12 ÷ 000/200/19
 
ضمنا جدول محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و همچنین کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تهیه و پیوست می باشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده نمایند .
 
 
محمدقاسم پناهی
          معاون فنی و حقوقی
 
 
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
براساس ماده(84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 وتغییر
ضریب حقوق به (320) ریال در سال 1382
 
حقوق
ماهانه
(به ریال)
حقوق
سالانه
(به ریال)
درآمدمشمول
مالیات سالانه
(به ریال)
مالیات
حقوق سالانه
(به ریال)
مالیات
حقوق ماهانه
(به ریال)
نرخ های
مقرر
(به درصد)
1600000
19200000
-
معاف
معاف
-
2000000
24000000
4800000
480000
40000
10
2500000
30000000
10800000
1080000
90000
10
3000000
36000000
16800000
1680000
140000
10
3500000
42000000
22800000
2280000
190000
10
4000000
48000000
28800000
2880000
240000
10
4500000
54000000
34800000
3480000
290000
10
5000000
60000000
40800000
4080000
340000
10
6000000
72000000
52800000
5280000
440000
10
7000000
84000000
64800000
6480000
540000
10
 
 
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کارو اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت نمی باشند بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
مصوب 27/11/1380 وتغییر ضریب حقوق به (320) ریال در سال 1382
 
 
 
حقوق
ماهانه
(به ریال)
حقوق
سالانه
(به ریال)
درآمدمشمول
مالیات سالانه
(به ریال)
مالیات
حقوق سالانه
(به ریال)
مالیات
حقوق ماهانه
(به ریال)
نرخ های
مقرر
(به درصد)
توضیحات
 
 
1600000
19200000
-
معاف
معاف
-
 
2000000
24000000
4800000
480000
40000
10
 
2500000
30000000
10800000
1080000
90000
10
 
3000000
36000000
16800000
1680000
140000
10
 
3500000
42000000
22800000
2280000
190000
10
 
4000000
48000000
28800000
2880000
240000
10
 
4500000
54000000
34800000
3480000
290000
10
 
5000000
60000000
40800000
4080000
340000
10
 
5100000
61200000
42000000
4200000
350000
10
 
5500000
66000000
46800000
5160000
430000
10و20
نسبت به مازاد
6000000
72000000
52800000
6360000
530000
10و20
"     "
6500000
78000000
58800000
7560000
630000
10و20
"     "
7000000
84000000
64800000
8760000
730000
10و20
"     "
8000000
96000000
76800000
11160000
930000
10و20
"     "
9000000
108000000
88800000
13560000
1130000
10و20
"     "
9933333
119200000
100000000
15800000
1316667
10و20
"     "
10000000
120000000
100800000
16000000
1333333
10و20و25
نسبت به مازاد
12000000
144000000
124800000
22000000
1833333
10و20و25
 
13000000
156000000
136800000
25000000
2083333
10و20و25
 
14000000
168000000
148800000
28000000
2333333
10و20و25
 
15000000
180000000
160800000
31000000
2583333
10و20و25
 
 
 
شماره:1034/ت28423هـ
تاریخ:16/01/1382
پیوست:
 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 1242/101 مورخ 10/1/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره(4)ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- تصویب نمود:
1- ضریب جدول حقوق- موضوع ماده (23) قانون استخدام کشوری- از تاریخ 1/1/1382 سیصد و بیست (320)ریال تعیین می شود.
2- حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که تا پایان سال 1381 برقرار شده است از تاریخ 1/1/1382 به میزان دوازده درصد(12%) افزایش می یابد.
 
 
 
محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور
 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود....
 ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات...
 
ماده 86 - پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85)­ این قانون م...

تاریخ سند: 1382/01/23
شماره سند: 211/164/161
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون فنی وحقوقی (محمد قاسم پناهی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378
 در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 *در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 معافیت حقوق 1384
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 *محاسبه جدول حقوق
 در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی