بخشنامه: 5347
چاپ مطلب

*عدم دریافت بموقع مالیات حقوق

 

شماره: 5347
تاریخ: 24/02/1374
پیوست:
 
نظرباینکه بموجب ماده 85قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی ، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یاتخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوط محاسبه وکسروظرف سی روز باصورتی حاوی نام ونشانی دریافت کنندگان حقوق ومیزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و درماههای بعد فقط فرم خلاصه لیست و تغییرات را صورت دهند ، ولی چون مشاهده شده بعضی از کارفرمایان بدون توجه به مقررات قانون مذکور درزمینه کسرو واریزمالیات بردرآمد حقوق ، مالیاتهای مکسوره را بموقع واریزننموده ویااصولا ازکسر آن خودداری کرده ویابعضا درمحاسبه بطوراشتباه عمل نموده اند، نظرباینکه عدم پرداخت بموقع مالیات حقوق وجاهت قانونی نداشته و اصولا قابل توجیه نیست ، لذا ضمن یادآوری تکالیف مقرر درقانون یادشده ونیزجرائم متعلق به اینگونه متخلفین انتظاردارد که کلیه مکلفین به کسرمالیاتهای تکلیفی ازجمله مالیات بردرآمد حقوق بالاخص ذیحسابیهای دستگاههاهرگونه مالیاتهای تکلیفی مربوط را وفق مقررات قانونی کسر وضمن انجام سایرتکالیف مقرر، نسبت به واریز بموقع آنها بحساب درآمدهای مالیاتی این وزارتخانه اقدام لازم معمول دارند، بدیهی است درصورت تخلف ازانجام وظایف مقرر، براساس ماده 197و ماده 199 قانون فوق الذکر درمورد عدم تسلیم لیست ونیزعدم پرداخت مالیات بر حقوق در مهلت قانونی به ترتیب مشمول جرائمی معادل 2% حقوق پرداختی و20% مالیات پرداخت نشده بوده که بامودی متضامنامسئول جبران زیان وارده بدولت خواهند بود. ضمنا طبق تبصره های 1 و 2 ماده اخیردرمواردی که مکلفین به کسرمالیات ، وزارتخانه ، شرکت یاموسسه دولتی یا شهرداری باشد ، مسئولین امر مشمول مجازات مقرر براساس قانون تخلفات اداری خواهند بود وهرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد ، مدیر یامدیران مربوط نیزعلاوه برمسئولیت تضامنی ، نسبت به پرداخت مالیات وجرائم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تادو سال محکوم خواهندشد علیهذا ضمن تاکید به رعایت قوانین ومقررات مالیاتی مجددا یادآورمیشود درصورت عدم اجرای موارد فوق ، مدیر یامدیران مربوط پاسخگو بوده واین وزارت هیچگونه مساعدت وهمراهی دراین زمینه انجام نخواهد داد. به همین جهت به ادارات کل مالیاتی دستور داده شده بمنظور جلوگیری از تخلفات مالیات برحقوق ، جرائم متعلقه کلیه مودیان را تماما دریافت دارند خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدها ، شرکتهای تابعه ، وا بسته وتحت پوشش نیزاعلام گردد.
 
 
مرتضی محمدخان
وزیرامور اقتصادی و دارائی
 

مواد قانونی وابسته
 ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات...
 ماده 197- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند،‌ در صورتی که از ...
 
ماده 199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجا...

تاریخ سند: 1374/02/24
شماره سند: 5347
وضعیت سند: -
امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی (مرتضی محمدخان)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *در مورد اعمال نرخ 10% برای حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 نرخ مالیات حقوق اعضای هیأت علمی وکادر دانشگاهی 10%باشد
 *مالیاتهای تکلیفی شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان
 *در مورد مالیات حقوق اتباع خارجی
 *پرداخت به موقع مالیاتهای تکلیفی
 فوق العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان دولت مشمول مالیات می باشد
 *آخر مواعد مهلت های قانونی
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 *مالیات حقوق سردفتران
 *در مورد مالیات اتباع بیگانه
 *بخشودگی جرائم مالیات حقوق
 *محاسبه جدول حقوق
 حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های تکلیفی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی