بخشنامه: 30/4-7123/37002
چاپ مطلب

تعیین حوزه های مالیاتی صلاحیتدار در خصوص محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی

شماره:37002/7123-4/30

تاریخ: 07/08/1379

 

اداره کل                                                                                                                               شورای عالی­ مالیاتی

دفتر                                                                                                                           هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر                                                                          دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

 

          بطوریکه ملاحظه می شود بعضا در خصوص محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی بین ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها اختلاف نظر وجود داشته و هریک از حوزه­های مالیاتی تابعه خود را صالح برای دریافت مالیاتهای مذکور میدانند که این امر موجب بروز مشکلات و بلاتکلیفی برای عده ای از مودیان گردیده است، لذا حسب اختیارات حاصل از ماده 221 و با عنایت به سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه­های بعدی آن حوزه­های مالیاتی صلاحیتدار در این باره را به شرح زیر به ادارات یاد شده اعلام و نسبت به رعایت آن تأکید می­نماید.

1.  در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی(مانند کارگاهها از حیث لزوم پرداخت مالیات حقوق کارکنان آن و یا کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده 104 مربوط به آن) در محدوده شهر یا بخشی قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت کننده نیز در یکی از حوزه­های آن شهر یا بخش مورد رسیدگی قرار می­گیرد و یا بطور کلی رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن شهر یا بخش به وقوع می­پیوندد، حوزه مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی همان حوزه رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودی پرداخت کننده وجوه (اعم از مشاغل یا اشخاص حقوقی) خواهد بود، مگر آنکه به لحاظ تخصصی یا منبعی نمودن حوزه­ها قبلا در محدوده اداره کل یا اداره امور اقتصادی و دارایی متبوع، حوزه خاص مالیاتهای تکلیفی مستقر شده باشد که در اینصورت حوزه صالح حوزه مشخصه اخیر می­باشد.

2.  در صورتیکه منابع مالیاتهای تکلیفی به شرح بند 1 فوق و یا محل وقوع رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی به ترتیب مزبور، در شهرها یا بخشهای دیگری به غیر از شهر یا بخش محل رسیدگی به پرونده عملکرد مودی (پرداخت کننده) باشد، حوزه­های صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی حوزه­های مستقر در شهر یا بخش دیگر محل منابع یا رویدادهای فوق الاشعار خواهند بود.

3.  در محدوده تهران بزرگ (درمواردی­که منابع مالیاتهای تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن صورت می­گیرد)، از حیث اشخاص حقوقی حوزه­های صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی حوزه­های رسیدگی­کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی (پرداخت کننده) مستقر در اداره کل مالیات بر شرکتها و یا حسب مورد حوزه­های خاص ایجادشده در آن اداره کل و از جهت اشخاص حقیقی( صاحبان مشاغل) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت(­در مورد مشمولین تبصره2 ماده 100) حسب مورد حوزه­های مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت­کننده که در یکی از ادارات کل مالیاتی مرکز،شرق،غرب و یا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران مستقر هستند، و یا حوزه­های خاص مالیاتهای تکلیفی ایجادشده احتمالی در آنها خواهندبود.

4.  در مواردی­که حوزه های دریافت کننده مالیاتهای تکلیفی جدا از حوزه رسیدگی­کننده به پرونده عملکرد می­باشند،حوزه­های مزبور مکلفند هریک در محدوده وظایف خود رسیدگی­های قانونی را به عمل آورده یکدیگر را از نتایج رسیدگی مطلع و هماهنگی­های لازم را در جهت وصول مالیاتها و جلوگیری از اخذ مالیاتهای مضاعف و استرداد اضافه پرداختی احتمالی معمول دارند . ضمنا در باره استرداد اضافه پرداختی احتمالی مالیاتهای تکلیفی، حوزه مالیاتی صلاحیتدار، حوزه مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی یا حقیقی دریافت کننده وجوه( که مالیات تکلیفی از وی کسر گردیده) میباشد.

5.  در هر مورد که حکم قانون روشن است، باید وفق همان حکم رفتار نمود و با این ترتیب توجه داشته باشند که در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53، مالیات مکسوره بایستی به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت گردد و همچنین راجع به استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق، وفق ماده 87 موضوع باید توسط حوزه مالیاتی محل سکونت حقوق بگیر مورد اقدام واقع شود.

  مفاد این بخشنامه به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

 

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

 

این بخشنامه طبق موخره بخشنامه 5990 مورخ  06/04/1384 نسخ گردیده است.

 


مواد قانونی وابسته
 ماده 53 - درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست­ و پنج ...
 
ماده 87 ـ اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق ‌مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سا...
 


ماده 100 - مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی...
 
ماده 104- حذف شد . (1)

1 .به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/139...
 

ماده 221- در تاریخ 27/11/1380، حذف شد.


...

تاریخ سند: 1379/08/07
شماره سند: 30/4-7123/37002
کد سند: م/53/87/100
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 *مالیات اجاره پرداختی شرکتهای دولتی
 *دستورالعملهای مالیاتی شرکتهای تاسیساتی
 *خود اظهاری املاک مسکونی استیجاری
 *پرداخت به موقع مالیاتهای تکلیفی
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های تکلیفی
 در خصوص معافیت املاک مسکونی در تهران تا 150متر و در شهرستان تا 200متر مربع
 *بخشنامه در خصوص اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53
 حوزه ذیصلاح مالیات های تکلیفی
 *بخشنامه در خصوص اجرای طرح خود اظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری
 *بخشنامه در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده
 *خوداظهاری در مورد املاک مسکونی استیجاری عملکرد 77
 *کسر مالیات اجاره
 *املاک اجاری با زیربنای 120 متر مربع و کمتر از مالیات معاف میباشند
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی