بخشنامه: 98950
چاپ مطلب

معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان

 

شماره: 98950
تاریخ: 09/11/1386
پیوست: دارد
 
 
بخشنامه
 
012
86
91
م
 
مخاطبین
اداره کل امور مالیاتی
موضوع
معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان
با توجه به نامه 13079/1مورخ 13/9/86 دفتر  محترم مقام معظم رهبری و تأکید بر ابلاغ مفاد آن مبنی بر اینکه« تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح که موخر بر قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی و نیز اصلاحیه ی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تصریح بند 8 ماده 9 اساسنامه سازمان مزبور، اصولا وضعیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان آنها کاملا شبیه و مطابق شرایط و وضعیت مالیاتی وزارت محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع می باشد» بنا به مراتب فوق و در جایگاه حکم تبصره 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته آن همانند وزارت مذکور نظامی تلقی و به تبع آن در تطبیق با حکم بند 14 ماده 91 قانون اخیر الذکر درآمد حقوق پرسنل آنها نیز از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
 
 
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
دامنه کاربرد:1- داخلی         2- خارجی
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی تلفن:33967793
تاریخ اجراء:از تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
 
شماره: 13079/1
تاریخ: 13/09/1386
پیوست: دارد
 
 
 
جناب آقای دکتر دانش جعفری
وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی
 
سلام علیکم،
بازگشت به نامه ی شماره ی 15600 موزخ 18/4/1386 جنابعالی در خصوص وضعیت معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان آنها، بدینوسیله اعلام می دارد، با عنایت به تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح که موخر بر قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی و نیز اصلاحیه ی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تصریح بند 8 ماده 9 اساسنامه سازمان مزبور، اصولا وضعیت مالیاتی سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان آنها کاملا شبیه و مطابق شرایط و وضعیت مالیاتی وزارت محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع می باشد. اقتضاء دارد مراتب به نحو شایسته به مراجع مالیاتی ذیربط ابلاغ گردد.
 
 
محمدی گلپایگانی
شماره: 15600
تاریخ: 18/04/1386
پیوست:
 
 
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی گلپایگانی
رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری
 
 
سلام علیکم
با احترام، به استحضار می رساند، طبق مفاد ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم «اصلاحیه مورخ 22/11/80» اشخاصی که مشمول پرداخت مالیاتهای مستقیم نمی باشند( وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاههائی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود، شهرداری ها) احصاء گردیده اند، که سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن از جمله اشخاص مذکور نبوده و مشمول معافیت ماده 2 یاد شده نیستند، در عین حال مقنن به موجب مفاد تبصره 3 ذیل ماده 2 همان قانون، تداوم معافیت مالیاتی مواردی را که قبلا از طرف حضرت امام خمینی(ره) و یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند موکول به نظر معظم له نموده است. در همین رابطه سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن (پنها،صها،هسا و ....) ادعا می نمایند. حسب دستور مورخ 28/12/1380 رهبر عظیم الشان جمهوری اسلامی ایران در ذیل اساسنامه جدید سازمان(( تصویر پیوست)) مبنی بر (( پیشنهاد ستاد کل اقدام شود))، سازمان مذکور و شرکتهای وابسته به آن از پرداخت مالیات عملکرد و مالیات حقوق نسبت به سنوات 81 به بعد معاف هستند و این دستور را به منزله فرمان معظم له برای معافیت مالیاتی می دانند که این امر موجب بروز ابهاماتی به شرح زیر در سازمان امور مالیاتی و هیئت ماده 251 مکرر شده است لذا تقاضا دارد نسبت به تبیین موضوع اقدام فرمایید.
1- قید عبارت« معافیت مالیاتی» در اساسنامه سازمانها و شرکتها به منزله مجوز فعالیت موضوع تبصره 3 ذیل ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد یا خیر؟. از آنجا که در این خصوص قبلا مجوز با فرمان معافیتی از سوی مقام معظم رهبری یا حضرت امام خمینی(ره) صادر نگردیده است آیا استناد سازمان و شرکتهای وابسته پیش گفته به عنوان فرمان صریح معظم له به منظور اعطاء معافیت مالیاتی تلقی می گردد.
2- با عنایت به اینکه در بند 8 اساسنامه مزبور عنوان گردیده سازمان و شرکتهای وابسته نسبت به ترجیحات، تشویقات و معافیت مالیاتی همانند وزارت دفاع برخوردار گردند. آیا با توجه به مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به موجب آن کلیه تخفیف ها، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی می بایستی لغو گردد و مقام معظم رهبری نیز آن را تایید فرموده و منتج به اصلاح ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم در بهمن 1380 شده است. نظر مقام معظم رهبری  مبنی بر اعمال معافیت مالیاتی مطابق با بند مزبور است یا خیر، چون مطابق تبصره یک ذیل ماده 2 مورد اشاره شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص معرفی شده در بین الهلالین (سطور دوم و سوم این نامه) می باشند، مشمول مالیات خواهد بود.فعالیت انتفاعی سازمان مزبور و شرکتهای وابسته نیز مشمول مالیات خواهد بود؟
با التفات به مراتب فوق و نظر به اینکه در موارد مشابه فرمان معظم له به صراحت صادر گردیده است، کسب نظر ایشان در خصوص معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و نیز معافیت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دائم و موقت سازمان مزبور، رهگشا خواهد بود.
 
 
داود دانش جعفری

مواد قانونی وابسته
 

ماده 91 - درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و ...

تاریخ سند: 1386/11/09
شماره سند: 98950
کد سند: م/91/1386/012
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *در مورد مالیات حقوق اتباع خارجی
 معافیت مالیات حقوق جانبازان و آزادگان و کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته
 در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 مالیات ازادگان تا 80/11/27 50%معافیت از آن به بعد100%معاف می باشند
 فوق العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان دولت مشمول مالیات می باشد
 تصویر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قلمداد نمودن شهرداریها در زمره اشخاص
 *مشمول مالیات بودن وجوهیکه تحت عنوان پایان خدمت به کارکنان قراردادی داده میشود
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 *معافیتهای بند 6 ماده 91 به سایر فوق العاده های غیر مصرح در بند مزبور تعلق نمی گیرد
 *مالیات حقوق اعضا هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 *معافیت حق جذب
 *محاسبه جدول حقوق
 *معافیت پاداش و عیدی بازنشستگان از مالیات بر درآمد حقوق
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی