رای شورا: 30/501102
چاپ مطلب

پرداختهای وزارت فرهنگ وآموزش عالی از نظرمالیات

 

شماره : 501102/30
مورخ : 28/4/68
 
"رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی "
نامه شماره 2699-5/30-6/10/63دفترفنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مشعربراین مساله که آیاحکم قانون استفاده ازخدمت خارج ازوقت اداری اعضای هیات علمی واعضای غیرهیات علمی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی ناسخ حکم قانون معافیت ازمالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق وفوق العاده شغل پزشکان ....پرداخت می شود،می باشد یاخیر،به منظورجلب موافقت مشارالیه برای پاسخ به استعلامهای مربوط حسب ارجاع ایشان ودراجرای بند3ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366درهیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیات عمومی شورای عالی بامطالعه قوانین موصوف وپس ازبحث وتبادل نظربه شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید:
ازملاحظه وتطبیق دوقانون فوق الذکرچنین استنباط می شودکه "قانون استفاده ازخدمت خارج ازوقت اداری اعضاهیات علمی واعضاغیرهیات علمی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی "ناسخ تمامی احکام "قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هرعنوان به استثنای حقوق وفوق العاده شغل به پزشکان دندانپزشکان ....پرداخت می شود"نمی باشداماپرداختهای وزارت فرهنگ وآموزش عالی بابت امورموضوع تبصره 2ماده واحده قانون استفاده ازخدمت خارج ازوقت اداری ...ازجمله حق التدریس ،به پزشکان ودانپزشکان وسایر اعضاموضوع ماده واحده مذکورتاپایان سال 1367بنابه نص صریح تبصره 12 قانون اخیرالذکرمشمول مالیات به نرخ 10% بوده است که دراین خصوص از ابتدای سال 1368مقررات موضوع بند3ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366برحسب موردجاری خواهدبود.بنابراین ارسال پاسخ استعلام واحدهای اجرایی مربوط برمبنای این رای بلااشکال می باشد.
محمدتقی نژادعمران       علی اکبرسمیعی       محمدرزاقی
محمدطاهر               محمدتقی قزلباش      علی اصغرمحمدی
علی اکبرنوربخش          محمودحمیدی        اصغرآبادانی
"مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375-
انتشارات فردوسی "                       صفحه 342
10

مواد قانونی وابسته
 

ماده 91 - درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و ...
 
ماده 255 - وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:
1- تهیه آیین­نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجر...

تاریخ سند: 1368/04/28
شماره سند: 30/501102
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 معافیت حق مسکن
 *معافیت حق مسکن
 *معافیت پایان خدمت
 *مالیات اعضای هیات علمی
 *معافیت مالیاتی حق الکشف
 *معافیت حقوق
 *کمک عائله مندی
 *کمک عائله مندی
 *در مورد معافیت حقوق پزشکان
 *معافیت حقوق
 *شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح
 *پاداش پایان خدمت پرداختی به مستخدم یا ورثه بلافصل او مشمول مالیات نمیباشد
 *حقوق ایام مرخصی
 معافیت عائله مندی
 معافیت حق مسکن
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی