بخشنامه: 211/1486/8301
چاپ مطلب

*فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در سال 84لازم الاجرا می باشد0

 

شماره: 8301/1486/211

تاریخ: 04/05/1384

پیوست: دارد

 

رئیس کل اداره کل امور مالیاتی استان

اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251مکرر

جامعه حسابداران رسمی ایران

شورای عالی مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دادستانی انتظامی مالیاتی

سازمان حسابرسی

 

تصویر تصویب نامه شماره 12290/ت 33051 هـ مورخ 24/3/84 هیات محترم وزیران که در شماره 17562مورخ 26/3/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال میگردد . ضمنا متذکر می گردد با توجه به مفاد تبصره 2 جزء ث بند 2 مصوبه مذکور ، مفاد تصویب نامه شماره 21372/ت 28893هـ مورخ 31/4/82 هیات محترم وزیران که طی شماره 2911/2800-211 مورخ 4/5/82 ابلاغ گردیده بعنوان فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 در سال 1384 و همچنین تا قبل از تصویب مطالعات موضوع این ماده لازم الاجرا می باشند ملاک عمل می باشد .

 

حیدری کرد زنگنه

 

شماره:12290/ت 33051هـ

تاریخ:24/03/1384

پیوست:

 

 

تصویب نامه در خصوص انطباق فهرست مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و   دور افتاده ومناطق جنگی با فهرست مورد  عمل در سال 1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/84 بنا به پیشنهاد شماره 34503/101 مورخ 1/3/1384 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

1- فهرست مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودور افتاده ومناطق جنگی  – مصوب 1367- در سال 1384 منطبق با فهرست مورد عمل در سال 1383 موضوع جداول پیوست تصویب نامه شماره 48952/ت 25784هـ مورخ 9/11/1380 می باشد.

تبصره 1- مستخدمان مشمول این تصویب نامه که در شهرهای موضوع جداول پیوست شماره (3) تصویب نامه فوق الذکرشاغل می باشند. فوق العاده جذب ونگهداری نیروی خودرا بر اساس درصدهای تعیین شده در جدول اصلاحی پیوست وبر مبنای حقوق گروه مربوط وضریب سال 1383 دریافت         می نمایند.

تبصره 2- کارکنان شاغل در روستاهای  واقع در بخشهای موضوع جدول پیوست شماره (1) تصویب نامه یاد شده، فوق العاده جذب ونگهداری خودرا بر مبنای حقوق گروه مربوط و ضریب سال 1384 بر اساس درصدهای جدول اصلاحی پیوست دریافت می نمایند.

تبصره 3- فقط نقاط روستایی واقع در بخش های موضوع جدول پیوست شماره (1) تصویب نامه مذکور، مشمول مزایای تصویب نامه شماره 23347/ت 215 مورخ 12/6/1373 می شوند.

2- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است با رعایت اصول وچارچوب های مصوب ومورد تأکید در سند چشم انداز بیست ساله وبرنامه چهارم وسند آمایش سرزمین وبا هماهنگی سایر دستگاه های ذیربط، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته کشور را با توجه به موارد زیر تهیه وتاقبل از تنظیم لایحه بودجه سال 1385 به تصویب هیأت وزیران برساند:

الف- بازنگری تمامی فهرست های مورد عمل که به نوعی با اینگونه مناطق (مناطق محروم، مناطق توسعه نیافته، مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق با شاخص توسعه زیر شاخص میانگین کشور، مناطق حاشیه ای و...) مرتبط هستند.

ب- هماهنگ نمودن دستگاه های اجرایی ذیربط ومرتبط با هریک از فهرست های موجود.

پ- تنظیم یک مجموعه یکپارچه وموثر در دستیابی به اهداف توسعه ای در مناطق مورد نظر.

ت- توجه به آثار مثبت سیاست های توسعه ای اتخاذ شده توسط دولت وسرمایه گذاریهای انجام شده در این مناطق توسط دولت وبخش های خصوصی وتعاونی در راستای دستیابی بخشی از این مناطق به   آستانه های خروج از توسعه نیافتگی.

ث- پاسخگو بودن این مجموعه به قوانین ومقررات دائمی موجود ازجمله قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودورافتاده ومناطق جنگی – مصوب 1367- تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون       مالیات های مستقیم  – مصوب 1380- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استان ها ومناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است – مصوب 1381- وتوزیع اعتبارات ویژه تحرک بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته وحاشیه ای وتقویت پیوند با اقتصاد ملی.

تبصره 1- تمامی دستگاه های اجرایی موظف هستند نتایج مطالعات موضوع این بند را در اجرای قوانین مذکور به کار بندند.

تبصره 2- ضوابط وفهرست های مورد عمل در ارتباط با سایر تکالیف قانونی موضوع این آئین نامه ازجمله فهرست مناطق مشمول معافیت سرمایه گذاری، موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- وفهرست قلمروهای جغرافیایی موضوع ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون الزام دولت برای جبران  عقب ماندگی های استان ها ومناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است – مصوب 1381- موضوع تصویب نامه شماره 30309/ت 26841هـ مورخ 30/7/1381، در سال 1384 وهمچنین تا قبل از تصویب مطالعات موضوع این ماده، لازم الاجرا می باشند.

 

 

                                                                                   محمدرضا عارف

                                                                             معاون اول رئیس جمهور

 

 

جدول شماره 2- درصد پرداخت فوق العاده جذب نگهداری بر اساس حقوق مبنای گروه مربوط

 

سطح شغل

 

 

گروه شغلی و             درصد پرداخت

 

خدماتی- کمک

تکنسین وهمتراز

 

تکنسین وکاردانی

همتراز

 

کارشناس- مدیریت

سرپرستی وهمتراز

 

ضریب محرومیت

 

گروه شغلی

 

درصد پرداخت

 

گروه شغلی

 

درصد پرداخت

 

گروه شغلی

 

درصد پرداخت

9

9-3

25

12-6

30

16-8

40

8

9-3

20

12-6

25

16-8

35

7

9-3

15

12-6

20

16-8

30

6

9-3

10

12-6

15

16-8

25

5

9-3

7

12-6

10

16-8

20

4

9-3

5

12-6

7

16-8

15

 

ارقام مذکور در ارتباط با افراد غیر بومی تا 5% قابل افزایش می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 92- پنجاه‌درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخش...
 ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده ...

تاریخ سند: 1384/05/04
شماره سند: 211/1486/8301
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (غلامرضا حیدری کرد زنگنه)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در سال 84لازم الاجرا می باشد0
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 50%بخشودگی مقید به زمان خاصی نبوده وتا اعلام بعدی سازمان مدیریت ملاک عمل می باشد
 معافیت مالیات حقوق جانبازان و آزادگان و کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 *محاسبه جدول حقوق
 در خصوص اعمال 50%بخشودگی درسالهای 82و83مناطق کمتر توسعه یافته
 *بخشودگی 50% مالیات حقوق معلمین نهضت سواد آموزی شاغل در روستاها و نقاط محروم
 در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 *دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق
 *نقاط محروم
 *نقاط محروم
 دستورالعمل محاسبه مالیات حقوق با توجه به تغییر نرخ و میزان معافیت
 فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 132 و 92 قانون مالیاتهای مستقیم
 چگونگی اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص تبصره (1) ماده 132 ق.م.م
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی