بخشنامه: 4623
چاپ مطلب

تسریع در قطعی نمودن پرونده های 81 جهت خود اظهاری 82

 

شماره:4623
تاریخ:27/03/1383
پیوست:
 
   1- عملکرد سال 1382، اولین عملکردی است که اگر صاحبان بابت آن از تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر خودداری نمایند، از معافیت مالیاتی مقرر در ماده 101 قانون مالیات های مستقیم به موجب قسمت اخیر همان ماده محروم می شوند، از طرفی سازمان امور مالیاتی کشور قویا مایل است که کلیه اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل از معافیت مزبور بهره مند وهیچ یک از مودیان از معافیت محروم نشوند واگر چه تابه حال مجامع امور صنفی و  اتحادیه های صنفی سراسر کشور توسط ادارات امور مالیاتی از این موضوع مطلع شده ووعده همکاری واطلاع رسانی به اعضا واتحادیه های صنفی را داده ودر این جهت فعالیت می نمایند، معهذا برای نیل به این هدف مهم، به لحاظ اینکه عملکرد سال 1382 اولین عملکردی است که عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت می گردد، ماموران مالیاتی علاوه بر وظایف قانونی خود، باید وظیفه دینی، اخلاقی واجتماعی وبسیارمهم و سنگین اطلاع رسانی به کلیه مودیان وتبلیغ همه جانبه در خصوص لزوم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر به منظور بهره مندی از معافیت قانونی رانیز با جدیت هرچه بیشتر انجام داده وبا استفاده از تمام امکانات وطرق مختلف و از جمله توزیع اظهار نامه، عموم مودیان را از موضوع آگاه وبه تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر تشویق وراهنمایی نمایند.
علیهذا با اطمینان از همکاری صمیمانه مأموران مالیاتی وهمچنین مجامع امور صنفی واتحادی های صنفی در انجام این امر مهم، به ملاحظه ضیق وقت وبه منظور حداکثر استفاده از فرصت باقی مانده وحصول موفقیت کامل برنامه کار واحدهای مالیاتی از اول تیر ماه جاری تا پایان ماه مذکور در سراسر کشور به شرح زیر تعیین می گردد.
 الف- واحدهای مالیاتی تهران : ایام اداری (شنبه تا چهار شنبه) از اول وقت اداری تا 8 بعد ازظهر یکسره، روزهای پنجشنبه از ساعت 8صبح تا 8 بعدازظهر یکسره وروزهای جمعه از ساعت 8صبح تا 1 بعدازظهر
 ب- واحدهای مالیاتی سایر نقاط : ایام اداری (شنبه تا پنجشنبه) از اول وقت اداری تا 8 بعدازظهر یکسره، روزهای جمعه از ساعت 8 صبح تا 1 بعدازظهر
   البته به منظور جبران زحمات همکاری که برای نیل به هدف وحصول موفقیت تلاش می نمایدحق الزهمه کار اضافی ویژه روزهای تعطیل وهمچنین پاداش مناسب منظور وپرداخت خواهد شد.
2- نظر به اینکه قطعیت مالیات عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل از حیث فراهم شدن امکان استفاده تعداد بیشتر مودیان از مفاد بخشنامه شماره 3879 مورخ 17/3/83 موثر وحائز اهمیت است، لذا با توجه به تبصره ذیل قسمت الف وب وبند 3 قسمت ج بخشنامه موصوف وبه ضرورت تسریع در قطعیت وابلاغ مالیات های مورد نظر تا 28/4/83 شایسته است ترتیبی اتخاذ نمایندکه:
   الف- روسای امور مالیاتی (ممیزین کل سابق)، با اختیارات قانونی وتجربیات واطلاعاتی که دارند وبا رعایت عدالت مالیاتی وبند 5 بخشنامه 3409 مورخ 9/3/83 مالیات عملکرد مودیانی راکه مهلت مقرر در ماده 238 در مورد آنان منقضی نشده است تا تاریخ یاد شده قطعی نمایند، تا مودیان ذیربط با اطلاع از میزان مالیات قطعی شده خود حسب مورد بتوانند از مفاد بخشنامه خود اظهاری استفاده کنند.
   ب- در مورد مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان برابر مقررات به هیأت های حل اختلاف مالیاتی احاله شده ویا باید احاله شود، در فرصت باقیمانده ودر اسرع وقت باجلب نظر مودیان ذیربط به مفاد قسمت اخیر ماده 226 (درخواست مودی برای عدم لزوم رعایت فاصله زمانی) وتشکیل جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی (در دونوبت صبح ودونوبت بعدازظهر)، پرونده های مربوط به فوریت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مطرح واعضاء محترم هیأت های حل اختلاف مالیاتی با توجه به بند 8 بخشنامه شماره 3409 مورخ 9/3/83 به ویژه قسمت اخیر آن با حداکثرتوان نسبت به رسیدگی موارد اختلاف وصدور رأی موافق مقررات عادلانه وقطعیت مالیات مبادرت فرمایند. متعاقب صدور آراء لازم است، بدون فوت وقت ودر صورت امکان در همان روز در خصوص ابلاغ واقعی آراء به مودیان اقدام لازم به عمل آید تا امکان استفاده از بخشنامه خود اظهاری برای آنان فراهم گردد.
بدیهی است خدمات وزحمات روسای امور مالیاتی واعضاء محترم هیأت های حل اختلاف متناسب با تعداد  پرونده هائی که مالیات آنها تا تاریخ 28/4/84 قطعی وابلاغ می گردد مورد توجه بوده وعلاوه بر حق الزهمه کار اضافی وشرکت در جلسات فوق العاده که به نحو شایسته وویژه ای جبران خواهدشد، تشویق وتقدیر معنوی ومادی همکاران محترم که در این مقطع با تلاش مستمر خود موجب تحقق  برنامه های سازمان امور مالیاتی کشورمی شوند از بدیهات وملحوظ نظر می باشد.
 در خاتمه انتظار دارد با تلاش مستمر ودلسوزانه مأموران ارجمند مالیاتی وهمکاری های مسئولین محترم مجامع امور صنفی واتحادیه های صنفی ورعایت واجرای دستورالعمل های صادره در خصوص برنامه خود اظهاری مودیان مالیاتی در پایان مهلت قانونی، سازمان شاهد افزایش فوق العاده تعداد اظهار نامه های مالیاتی تسلیم شده ورشد پرداخت مالیات های عادلانه نسبت به سال های قبل باشد وبا عنایت واسعه پروردگار متعال هیچ یک از مودیان فصل مالیات بردرآمد مشاغل از معافیت مالیاتی محروم نشده باشند. مدیران کل ومعاونین آنان ودادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند نمود.
 
 
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 238ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از ...
 
ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم ...
 
ماده 226 ـ عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف ‌مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان هستند موجب ع...

تاریخ سند: 1383/03/27
شماره سند: 4623
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (غلامرضا حیدری کرد زنگنه)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *ممیز کل مامور تشخیص نمی باشد
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 *نحوه صحیح تعیین مالیات مستغلات استیجاری
 *لزوم ارسال فهرست توافق ها و آراء صادره به دادستانی
 در خصوص نحوه اعمال تعدیل در برگ تشخیص توسط ممیز کل و رعایت مواردی خاص
 فقدان کسر یا اشکال در امضای اعتراضات
 *وصول درصدی از مالیات
 دستورالعمل در خصوص تکریم مودی ووصول یک دوازدهم مالیات مصوب دولتی ها و ...
 *حل و فصل پرونده ها توسط ممیزین کل
 لزوم رعایت تبصره 2ماده 97در مورد ردی دفاتر
 *در مورد پرونده هاییکه مودی ادعا مینماید مالیات از غیر مودی مطالبه شد
 *نظارت در تشخیص تعدیل مالیات توسط ممیزین کل
 *در خصوص عدول مودی از توافق با ممیز کل و امکان طرح پرونده در هیئت
 دستورالعمل در خصوص تسری در رسیدگی عملکرد 83مالیات بر ارث
 *مرور زمان مالیات حقوق
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی