ایین نامه: 86330/ت82هـ
چاپ مطلب

*آیین نامه اجرایی بند الف ماده 107

 

شماره:86330/ ت 82 هـ
 تاریخ:21/03/1370
پیوست:
 
هیات وزیران درجلسه مورخ 8/3/1370 بنابه پیشنهادشماره 23377/7927/4/30 مورخ 16/8/1367 وزارت اموراقتصادی ودارائی و به استناد بند " الف " ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 آئین نامه اجرائی بند "الف " ماده (107) قانون مزبوررابشرح زیرتصویب نمود. "آئین نامه اجرائی بند "الف " ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع تعیین ضرایب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ازایران " ضرایب درآمدمشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ازایران بابت واگذاری امتیازات و سایرحقوق خود و دادن تعلیمات وکمکهای فنی  و واگذاری فیلمهای سینمائی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هرعنوان دیگرعایدآنها میشود) ظرف یکسال مالیاتی بشرح زیرتعیین میگردد: 1 - درمورد امتیازات وسایرحقوق واگذارشده به : الف - شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی گاز، شرکت ملی فولادایران ،شرکت ملی منابع مس ایران ، شرکت مخابرات ایران ، سازمان انرژی اتمی ایران ،سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران ، صنایع ذوب ومواداولیه آلومینیوم ، شرکت تولید وانتقال نیرو(توانیر)،سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ،خبرگزارش جمهوری اسلامی ایران وشرکتهای فرعی آنها(20%) . ب - واحدهای تولیدی که نوعا"مشمول تبصره (4) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 نمیباشنددرصورتی که محل واحدتولیدی درنقاط محروم ونیمه محروم واقع شده باشد(20%)ودرغیراینصورت (25%) ج - سایرموسسات (45%) 2 – درمورد دادن تعلیمات وکمکهای فنی به : الف - شرکتهای مذکوردرجزء "الف " بند(1) این آئین نامه هرگاه حداقل(35%) مجموع وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی ازاین طریق دریافت میکنند صرف پرداخت حقوق درایران شود(20%) ودرغیراینصورت (30%) ب - واحدهای تولیدی مذکوردربند(1)این آئین نامه هرگاه حداقل (35%) مجموع وجوهیکه ظرف یکسال مالیاتی ازاین طریق دریافت میکنند صرف پرداخت حقوق در ایران شود چنانچه محل واحد تولیدی درنقاط محروم و نیمه محروم واقع شده باشد (20%) و درغیراینصورت (25%) و چنانچه میزان پرداختی بابت حقوق درایران کمتر از(35%) مزبورباشد در مورد واحدهای تولیدی واقع درنقاط محروم و نیمه محروم (35%) و در مورد واحدهای تولیدی واقع درسایرنقاط (40%) . ج – سایر موسسات هرگاه حداقل (35%) مجموع وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی ازاین طریق دریافت میکنند صرف پرداخت حقوق درایران شود(35%) و درغیراینصورت (45%) 3 در مورد واگذاری فیلمهای سینمائی (20%) .
 
 حسن حبیبی
 معاون اول رئیس جمهور
 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می...

تاریخ سند: 1370/03/21
شماره سند: 86330/ت82هـ
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون اول رییس جمهور (حسن حبیبی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 *افزودن عبارت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به قسمت الف بند 1 آیین نامه
 *آیین نامه اجرایی بند الف ماده 107
 اضافه نمودن عبارت سازمان مدیریت ومنابع اب ایران به آئین نامه اجرایی بند الف ماده 107
 بخشنامه هیات وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی