بخشنامه: 30/4/8556/45308
چاپ مطلب

*ارسال فرم اظهار نامه برای مودیان

 

شماره: 45308/8556/4/30
تاریخ: 30/08/1373
پیوست:
 
نظرباینکه بموجب مقررات مذکوردر فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم فرم اظهارنامه مالیاتی مربوط به انواع دارائی و درآمد مشمول مالیات باید ازطرف وزارت اموراقتصادی ودارائی تهیه و دردسترس مودیان مشمول قرار گیرد، لذابمنظور اجرای کامل مقررات نسبت به مودیانیکه شناسایی نشده ویا تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقرر و بالمال تسهیل امورمودیان و کاهش تردددرسطح شهرهاوتقلیل مراجعات به واحدهای مالیاتی مقرر میشود کلیه ادارات کل مالیاتی درتهران وادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها و وادارات مالیاتی تابعه اقدامات ذیل را به عمل آورند. 1 - همانند گذشته فرم اظهارنامه مالیاتی برای کلیه اشخاص حقوقی اعم ازاینکه سال مالی آنهاباسال شمسی منطبق باشد یانباشد حداکثرتایکماه قبل ازانقضای مهلت تسلیم آن ارسال گردد. 2- برای کلیه اشخاص حقیقی مشمول ماده 96 فرم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تاپایان خرداد ماه هرسال ارسال شود. 3 - برای اشخاص حقیقی غیرمشمول ماده 96 فرم اظهارنامه مالیاتی تاپایان فروردین ماه هرسال بطرق مقتضی و یا با معاضدت و از طریق اتحادیه های صنفی مربوط ارسال شود. 4 - فرم اظهارنامه مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی مشمول مالیات بردرآمد مستغلات موضوع ماده 53 که دارای پرونده وسابقه مالیاتی هستند تا پایان خرداد ماه هرسال ارسال گردد. 5 - باتوجه به عدم شمول مرور زمان نسبت به مالیات سالانه املاک ونظرباینکه اکثراشخاص حقوقی مالک ساختمانهای اداری در محدوده شهرها هستند فرم اظهارنامه مالیات سالانه املاک تاپایان فروردین ماه هرسال برای آنها ارسال و ترتیب اتخاذ شودکه مالیات سالانه املاک سنوات 68 لغایت 72 پس ازتحقیق و بررسی کافی  و جمع آوری اطلاعات و اسناد مورد نظرطبق مقررات تشخیص و مطالبه شود. بدیهی است کلیه واحد های مالیاتی موظفند باانجام تکالیف مزبور آمار اقدامات معموله دراینخصوص رابه ادارات کل ذیربط ارسال تابارعایت سلسله مراتب بدفتراینجانب ارسال شود.
 
احمد حسینی
 معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 ماده 53 - درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست­ و پنج ...
 ماده 96- حذف شد. (1)

1.به موجب بند 21 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394­ ماده (9...

تاریخ سند: 1373/08/30
شماره سند: 30/4/8556/45308
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 *مالیات اجاره پرداختی شرکتهای دولتی
 *دستورالعملهای مالیاتی شرکتهای تاسیساتی
 *خود اظهاری املاک مسکونی استیجاری
 *پرداخت به موقع مالیاتهای تکلیفی
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های تکلیفی
 در خصوص معافیت املاک مسکونی در تهران تا 150متر و در شهرستان تا 200متر مربع
 *بخشنامه در خصوص اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53
 حوزه ذیصلاح مالیات های تکلیفی
 *بخشنامه در خصوص اجرای طرح خود اظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری
 *بخشنامه در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده
 *خوداظهاری در مورد املاک مسکونی استیجاری عملکرد 77
 *کسر مالیات اجاره
 *املاک اجاری با زیربنای 120 متر مربع و کمتر از مالیات معاف میباشند
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی