دستورالعمل: 37159
چاپ مطلب

استفاده از شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN)

 

شماره:37159
تاریخ:22/04/1387
پیوست:دارد
 
دستورالعمل
 
کد:
524
87
169مکرر
م
 
مخاطبین / ذینفعان
 
مدیران کل محترم امور مالیاتی ................................
رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران
رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران
موضوع
استفاده از شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN)
به منظور شناسایی مودیان مالیاتی، ردیابی کلیه فرآیندهای مالیاتی مربوط به آنان، امکان کسب اطلاعات مدیریتی، نظارت هدفمند مدیران ارشد بر عملکرد تمامی واحدهای مالیاتی تحت پوشش در سراسر کشور ومالا ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی، در اجرای ماده 169 مکرر ق.م.م به طور همزمان در مرحله نخست نسبت به تخصیص شماره پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN) به کلیه اشخاص حقوقی اقدام شده است. بر این اساس برای عملیاتی شدن شماره های موصوف از ابتدای مرداد ماه سال جاری، نحوه تشکیل پرونده وتخصیص شماره اقتصادی به شرح ذیل تعیین ولازم الاجراء می شود:
1- به موجب دستورالعمل شماره 107382/6720/231 مورخ 4/12/1386، تشکیل پرونده مالیاتی جدید صرفا با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی مجاز می باشند. در این ارتباط ثبت وارسال مکانیزه اطلاعاتی هویتی کلیه اشخاص حقوقی فعال توسط امور مالیاتی به دفتر مذکور برای تشکیل پرونده الزامی است.
2- بر اساس ویژگی های جدید سیستمهای نرم افزاری که اخیرا در دبیرخانه های امور مالیاتی نصب شده است، انجام تمامی خدمات مورد نیاز مودیان مالیاتی با استفاده از سیستمهای نرم افزاری مذکور، در صورت درج شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN) مودی ذیربط امکان پذیر است. بر این اساس ادارات امور مالیاتی موظف اند شماره های موصوف را نیز همانند سایر اطلاعات اصلی مودیان ثبت نمایند.
3- واحدهای مالیاتی مکلفند در تمامی مراحل شناسایی، ثبت نام مودی وبه هنگام سازی بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی با دفتر اطلاعات مالیاتی همکاری نمایند.
4- کلیه واحدهای مالیاتی مکلفند در کلیه مکاتبات، فرمها و اوراق مالیاتی مربوط، شماره اقتصادی مودیان ذیربط را درج نمایند.
5- ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نسبت به چاپ و توزیع اظهارنامه مالیاتی هر یک از مودیان حداکثر تا دهم تیرماه 87 اقدام می نمایند.
سایر مقررات
6- شرط استفاده اعضاء از مفاد این دستورالعمل،تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل می باشد. در غیر این صورت توسط اداره امور مالیاتی برابر مقررات رسیدگی خواهد شد.
7- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل ارائه شده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.
8- در اجرای ماده 158 ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی برای مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول این دستورالعمل و به میزان 3% توسط مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.
9- در موارد اختلاف بین اتحادیه امور صنفی و نماینده اداره کل امور مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات هر یک از مودیان موضوع این دستورالعمل،مراتب در یک کارگروه چهار(4) نفره با حضور رییس مجمع امور صنفی مربوطه،رییس اتحادیه،مدیر کل امور مالیاتی و رییس امور مالیاتی ذیربط مورد بررسی و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی مورد نظر اقدام می گردد.
10- ادارات کل امور مالیاتی تدابیری اتخاذ نمایند تا برنامه زمانی تشکیل جلسات حداقل سه روز قبل از برگزاری جلسه به اتحادیه ذیربط ابلاغ گردد.
11- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40%(چهل درصد) مالیات به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه و مابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد.
12- عدم پرداخت اقساط در سیر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی بـرای مـودیانیـکه مـشـمول ایـن دسـتورالـعمـل بـوده نمـی باشـد،در صـورت عدم پـرداخـت اقـساط در زمـان مـقرر، از تـاریخ سـررسـید(تـاریخ انقـضای مـهلت تـسلیم اظـهارنامه مالیاتی)مشمول جریمه مقرر در ماده 190ق.م.م می گردند.
13- هر گاه بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مودیان موضوع این دستورالعمل با درآمد مشمول مالیات ابرازی اختلاف دارد مالیات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد.
14- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 ق.م.م مشمول این دستورالعمل نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
15- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 8 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت)با رقم ابرازی آنان،بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد،مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.
16- پرداخت های انجام شده در سال 1386 هر یک از مودیان ، در اجرای مقررات مواد 165،137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر می باشد.
17- مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قـطـعی و ابـلاغ شـده مـشـاغـل( به اسـتثـنای پـرونـده هایی که در مـراجع قانونی مطرح می باشد)عملکرد سنوات لغایت 1385 خود حداکثر تا تاریخ (31/5/1387)اقدام ننمایند مشمول این دستورالعمل نخواهند بود.
18- مجامع امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را به منظور جلب مشارکت اعضای خود جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به کار گیرند.
19- این دستورالعمل در پنج نسخه تعیین که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 5/3/1387 تنظیم گردیده است.
 
محل امضاء
 
رییس شورای اصناف کشور  
نماینده وزارت بازرگانی    
رییس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران
رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی ایران
نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
 
شماره:107382/6720/231
تاریخ:04/12/1386
پیوست:
 
 
دستورالعمل
 
کد:
518
86
0
م
 
مخاطبین / ذینفعان
 
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
تشکیل پرونده های جدید منبع مالیاتی اشخاص حقوقی
با توجه به اتمام مهلت ارسال لوح فشرده(CD) و اطلاعات هویتی پرونده های مالیاتی فعال اشخاص حقوقی ادارات کل امور مالیاتی و حسب تصمیمات ستاد راهبردی پروژه مدیریت مالیاتی،مقرر شده است که منبعد تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت صورت پذیرد. لذا مقتضی است قبل از اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی جدید برای اشخاص حقوقی جهت تخصیص شماره منحصر به فرد پرونده مالیاتی فرم تکمیل شده اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی را به انضمام لوح فشرده(CD) اطلاعات مذکور به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال و پس از دریافت شماره پرونده مالیاتی (TFN) از دفتر مذکور وفق مقررات اقدام نمایند.
ضمنا چنانچه در فاصله زمانی ارسال اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی فعال تا این تاریخ نیز پرونده جدیدی تشکیل شده است، طبق مقررات یاد شده عمل گردد.
بدیهی است از تاریخ 4/12/1386 تشکیل پرونده جدید برای اشخاص حقوقی، بدون اخذ مجوز از از دفتر اطلاعات مالیاتی تخلف محسوب شده و با متخلفین طبق مقررات قانونی رفتار خواهد شد.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دفتر اطلاعات مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ): ندارد
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می...
 
ماده 169 مکرر - به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و ...

تاریخ سند: 1387/04/22
شماره سند: 37159
کد سند: م/169 مکرر/1387/524
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون عملیاتی (محمود شکری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 اطلاعیه در مورد اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیتهای متسقیم
 دستورالعمل اجرایی صندوق مکانیزه فروش
 استفاده از شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN)
 الزام استفاده از شماره کلاسه پرونده(TFN) در دبیرخانه های امور مالیاتی
 اجرای سیستم مالیات بر درآمد حقوق
 دستـورالعـمل اعـاده گـواهیـنامه های ثبت نام پرونده های اشخاص حقوقی منحله
 دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 درج کد ملی، کد پستی و شماره اقتصادی در قبوض پرداخت مالیات
 تشکیل پرونده برای صاحبان مشاغل
 تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال 1391 (فصل بهار) موضوع ماده 169 مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ 1391/07/30
 ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده (71) قانون نظام صنفی
 اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80
 تعیین حد نصاب مبلغ معاملات کوچک سال 1392 و تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان مردادماه سالجاری
 مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391(بهار،تابستان،پائیز،زمستان)و سه فصل اول سال1392
 اصلاح و حذف قسمتی از ردیفهای دستورالعمل
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی