دستورالعمل: 231/13304/109021
چاپ مطلب

تشکیل پرونده برای صاحبان مشاغل

 

شماره:109021/13304/231
تاریخ:25/10/1387
پیوست:
 
 
دستورالعمل
 
کد:
545
87
169
م
  
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
تشکیل پرونده برای صاحبان مشاغل
دستورالعمل تشکیل پرونده(جدید) برای صاحیان مشاغل
(ویژه مأموران مالیاتی)
هدف: ایجاد نظم و ساماندهی اطلاعات به منظور حصول اطمینان از تأمین الزامات تشکیل پرونده و صحت اطلاعات پایه ای.
دامنه: محدوده کاربرد این دستورالعمل برای ثبت نام، تخصیص شماره منحصر به فرد و تشکیل پرونده های دائمی صاحبان مشاغل در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور  می باشد.
مراجع: پروژه مدیریت پرونده مالیاتی
تعاریف و مفاهیم: طبق تعاریف و اصلاحات ایران- ایزو 9000(1380)
مسئولیتها:
- مسئول اجرای این دستورالعمل روسای امورمالیاتی و ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی می باشند.
- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده گروه امور ثبت نام مودیان دفتر اطلاعات مالیاتی است.
شرح فعالیتها(روش انجام کار)
پیرو دستورالعمل شماره 67448/7420/231 مورخ 13/7/87 مبنی بر ارسال دفترچه ثبت نام صاحبان مشاغل برای تشکیل پرونده مالیاتی از آنجائیکه مکررا سوالاتی در مورد فرآیند تشکیل پرونده از سوی ادارات امور مالیاتی مطرح می شود لذا فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی توسط صاحبان مشاغل
ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا روسای امور مالیاتی در شهرستانها مکلفند به هنگام مراجعه صاحبان مشاغل یا نماینده قانونی آنها دفترچه ثبت نام صاحبان مشاغل و راهنمای آن را به مراجعه کنندگان تحویل دهند.
شخص حقیقی یا تماینده قانونی او، دفترچه تکمیل شده ثبت نام صاحبان مشاغل را به همراه نامه درخواست ثبت نام و تشکیل پرونده و مستندات و مدارک پیوست(1) راهنمای ثبت نام، به رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط جهت تعیین واحد مالیاتی مربوطه تسلیم مینمایند.(چنانچه در شهرستان محل درخوسات ثبت نام رئیس امور مالیاتی مساقر نباشد،ارجاع این امر توسط رئیس گروه مالیاتی ذیربط بلامانع است).
واحد مالیاتی پس از دریافت دفترچه تکمیل شده ثبت نام، مستندات و مدارک و نامه درخواست تشکیل پرونده اقدام به بررسی و تأیید مندرجات دفترچه ثبت نام و مدارک           می نماید.
واحد مالیاتی پس از حصول اطمینان از تکمیل دفترچه ثبت نام و تطبیق مدارک، آن را به تأیید رئیس گروه مالیاتی رسانده و اصل مدارک به همراه رسید دریافت مدارک را به مودی تحویل نموده و بر روی تمامی تصاویر ضمن مهر و امضاء کارشناس ارشد مالیاتی عبارت «تصویر یا اصل مدرک مطابقت دارد» را درج می نماید و خود نیز تمامی تصاویر مدارک را مهر و امضا می نماید.
واحد مالیاتی دفترچه ثبت نام و مستندات و مدارک مربوط را تحت عنوان پرونده موقت تا زمان دریافت شماره پرونده مالیاتی نگهداری می نماید.
واحد مالیاتی نسبت به تکمیل فرم هویتی تخصیص شماره پرونده مالیاتی اقدام نموده و پس از امضاء و مهر به رئیس گروه مالیاتی تحویل می نماید.
رئیس گروه مالیاتی نیز پس از تأیید فرمهای هویتی را مهر و امضاء نموده به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط ارسال می نماید.
اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی نسبت به ورود اطلاعات فرم مذکور در نرم افزار مربوط اقدام نموده و پس از چاپ آنها اطلاعات چاپ شده را با فرمهای دریافتی(از واحد مالیاتی) مطابقت می نماید.
اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی فرمهای هویتی تطبیق داده شده را به انضمام لوح فشرده(CD) مربوط با نامه ای به امضای مدیر کل امور مالیاتی، به دفتر اطلاعات مالیاتی به منظور تخصیص شماره پرونده مالیاتی ارسال می نماید.
دفتر اطلاعات مالیاتی پس از دریافت اطلاعات هویتی و لوح فشرده (CD) ومطابقت دادن اطلاعات دریافتی به بانک اطلاعات موجود اقدام به تخصیص شماره پرونده مالیاتی می نماید و در صورت داشتن سابقه مراتب را از اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی مربوط استعلام می نماید.
دفـتر اطـلاعـات مـالیـاتـی پـس از تـخصیـص شـماره پرونده مالیاتی، نسبت به ابلاغ شماره مذکور و ارسال برگ روی جلد به اداره کل مربوط اقدام می نماید.
اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی شماره دریافتی که به تفکیک امور مالیاتی تهیه می شود را به روسای امور مالیاتی جهت ارجاع به واحدهای مالیاتی مربوط تحویل می نماید.
پس از دریافت شماره پرونده مالیاتی توسط واحد مالیاتی مربوط، عملاپرونده موقت تشکیل شده به پرونده دائم تیدبل می شود.
همزمان با تبدیل پرونده موقت به دائم، پرونده ای با عنوان پرونده جاری تشکیل شده و یک شماره دوازده رقمی به اضافه دو رقم سال عملکرد و یک رقم شمارشگر بر روی پرونده درج می گردد.(پرونده های دائمی طبق دستورالعمل مربوط به اسکن اوراق مالیاتی پس از اسکن به بایگانی متمرکز پرونده های مالیاتی تحویل می شود.)
لازم به تأکید است بدون اخذ شماره پرونده مالیاتی(TFN) از دفتر اطلاعات مالیاتی، تشکیل پرونده جدید برای صاحبان مشاغل تخلف اداری محسوب می شود.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دفتر اطلاعات مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه و دستورالعمل های منسوخ(شماره تاریخ): ندارد
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می...
 
ماده 169 مکرر - به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و ...

تاریخ سند: 1387/10/25
شماره سند: 231/13304/109021
کد سند: م/169/87/545
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون عملیاتی (محمود شکری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 اطلاعیه در مورد اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیتهای متسقیم
 دستورالعمل اجرایی صندوق مکانیزه فروش
 استفاده از شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN)
 الزام استفاده از شماره کلاسه پرونده(TFN) در دبیرخانه های امور مالیاتی
 اجرای سیستم مالیات بر درآمد حقوق
 دستـورالعـمل اعـاده گـواهیـنامه های ثبت نام پرونده های اشخاص حقوقی منحله
 دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 درج کد ملی، کد پستی و شماره اقتصادی در قبوض پرداخت مالیات
 تشکیل پرونده برای صاحبان مشاغل
 تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال 1391 (فصل بهار) موضوع ماده 169 مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ 1391/07/30
 ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده (71) قانون نظام صنفی
 اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80
 تعیین حد نصاب مبلغ معاملات کوچک سال 1392 و تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان مردادماه سالجاری
 مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391(بهار،تابستان،پائیز،زمستان)و سه فصل اول سال1392
 اصلاح و حذف قسمتی از ردیفهای دستورالعمل
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی