بخشنامه: 200/96/123
چاپ مطلب

نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380(عملکرد 1391 لعایت 1394)

 شماره: 200/96/123

تاریخ: 1396/09/07

بخشنامه

 

123

96

169 مکرر

م

 

مخاطبین /ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27(عملکرد 1391 لعایت 1394)

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 موضوع دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سالهای 1391 لغایت 1394، مقرر می دارد :

1.مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده مذکور برای هر سال ( فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال) با توجه به مقررات ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم ، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. بعنوان مثال مهلت رسیدگی به جرائم مربوط به عملکرد سال 1391 حداکثر تا تاریخ 1397/04/31 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ 1397/07/30 می باشد .[1]

2.مبنای محاسبه جرائم مربوط به عدم رعایت تکالیف قانونی در ارسال فهرست معاملات، مبلغ معاملاتی است که تا آخرین مهلت تسلیم فهرست مورد نظر( با توجه به مهلت های تمدید شده) نسبت به ارسال فهرست مربوط اقدام نشده است.

3.در مواردی که مودی نسبت به تسلیم فهرست امتناع در موعد مقرر قانونی اقدام و متعاقب آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام نموده باشد، فارغ از اینکه فهرست اطلاعات تکمیل­شده در مهلت مقرر و یا خارج از آن ارسال یا تکمیل شده باشد، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود.

4.در صورتیکه مودی خارج از مهلت مقرر یک ماهه نسبت به ارسال فهرست امتناع اقدام و متعاقبا تمام یا بخشی از معاملات مذکور را با تکمیل اطلاعات مربوط در مهلت مقرر (با توجه به مهلت های تمدید شده) ارسال یا تکمیل نموده باشد برای آن بخش از اطلاعاتی که تکمیل شده است، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نخواهد بود.

5.کلیه ویرایش اطلاعاتی که منجر به تغییر طرف معامله یا افزایش مبلغ مورد معامله شود، در صورتی که در مهلت مقرر ارسال فهرست باشد، مشمول جریمه نخواهد بود، در غیر اینصورت نسبت به مودی جدید یا مابه­التفاوت مبلغ افزایشی مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهد بود.

6.ویرایش سال مربوط به اطلاعات ارسالی مشمول جریمه نخواهد بود.

7.ویرایش یکی از اقلام اطلاعاتی مربوط به هویت مودیان از جمله نام یا شماره/ شناسه ملی که منجر به صحت اطلاعات ارسالی گردد فارغ از زمان ویرایش اطلاعات مذکور، مشمول جریمه نخواهد بود.

8.منظور از معاملات موضوع ماده 169 مکرر فعالیت­های اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالیاتی، مرکز فن­ آوری اطلاعات یا سایر مراجع بصورت مستند، صحیح و واقعی دریافت می­ نمایند. بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک مقنن و مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد نمی­تواند مبنای محاسبه جرائم موضوع ماده مذکور واقع شود.

9.در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرائم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرائم متعلقه اعلام و بخشی از جرائم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرائم نیز جاری می باشد.

ضمنا این امر مانع از بخشودگی جرائم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیات و صدور رأی نخواهد بود.

10.آرای صادره هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر قانونی با رعایت مقررات در هیات موضوع ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح می باشد.

11.پس از رسیدگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر امکان ویرایش اطلاعات ارسالی توسط مودی امکان پذیر نبوده و حسب مورد با نظر اداره امور مالیاتی مطالبه کننده جرائم یا هیات حل اختلاف مالیاتی، توسط اداره امور مالیاتی مودی ارسال کننده اطلاعات، انجام خواهد شد. در این خصوص مرکز فن آوری با هماهنگی معاونت مالیاتهای مستقیم تمهیدات لازم در سامانه بعمل آورند.

12.چنانچه پس از رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی مصوب 1380/11/27 اطلاعات جدیدی از معاملات مودی که قبلا در رسیدگی ملحوظ نظر قرار نگرفته است ، بدست آید، با رعایت مهلت مرور زمان موضوع ماده 157 قانون امکان صدور برگ جریمه متمم وجود دارد.

13.با توجه به رویکرد طرح جامع مالیاتی و اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله تمهیدات لازم برای اجرای صحیح مقررات ماده 97 ق.م.م که بدون وجود اطلاعات کافی اجرای دقیق مقررات مذکور امکان پذیر نمی باشد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اثر بخشی جرائم مقرر در رعایت تکالیف مودیان، ترتیبی اتخاذ نمایند تا جرائم موضوع ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون همزمان با رسیدگی به پرونده عملکرد مودی مورد رسیدگی قرار گیرد.

14.از آنجائی که هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور مکلف به رسیدگی جرائم مطالبه شده در انطباق با مقررات قانونی می­ باشند، در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور، ادارات امور مالیاتی می­بایست پرونده عملکرد سال مورد رسیدگی را نیز به مرجع یاد شده ارسال دارند .

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا:

مطابق بخشنامه

مدت اجرا:

 مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):

موارد مغایر بخشنامه 200/96/65 مورخ 1396/05/07

     

 1.       به موجب دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 9809970905813105 مورخ 8/11/1398 ، بند 1 این بخشنامه ابطال شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه 3/99/210 مورخ 10/01/1399 ارسال شد.


مواد قانونی وابسته
 

ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می...
 
ماده 169 مکرر - به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و ...

تاریخ سند: 1396/09/07
شماره سند: 200/96/123
کد سند: م/169 مکرر/1396/123
وضعیت سند: معتبر
دانلود پیوست
  
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی کشور (سید کامل تقوی نژاد)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 72 موجب رد دفاتر نمیشود
 ابطال مقررات مربوط به الزام کد اقتصادی وسایر بخشنامه های ذیربط
 *در مورد اعمال ضریب عمده فروشی و خرده فروشی
 اعلام فهرست معاملات بیش از 50میلیون ریال توسط واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی
 نکاتی درخصوص ارائه صورت معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقیقی و حقوقی بنابر اختیار حاصله از ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم
 *صورتحساب فروش کامپیوتری
 واحدهای نظارت وپیگیری اطلاعیه های واصله را سریعابه ممیز کلی تسللیم نمایند
 *در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه خرید و فروش
 در مورد تخلفات کد اقتصادی از ابتدا 81 وقبل از آن
 دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
 هزینه صدور کارت اقتصادی دریافت نشود
 تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور و اخذ مالیات مربوطه از مودیان واقعی
 اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
 تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها مربوط به فصول بهار، تابستان و پائیز 1391
 تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات سال 1391
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی