بخشنامه: 211/1483/10579
چاپ مطلب

بخشنامه در خصوص اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و…

 

شماره:10579/1483/211
تاریخ:06/06/1384
پیوست:دارد
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
 
 
 تصویب نامه اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر واسناد ومدارک ونحوه ثبت وقایع مالی وچگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که مفاد آن پانزده روز پس از درج در روززنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا خواهد شد جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. ضمنا متذکر می شود اقدامات انجام شده بر اساس آئین نامه قبلی تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه حسب مورد معتبر می باشد.
 
حیدری کرد زنگنه
 
 
ضمنا این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 12571/1261/211 مورخ 1/04/1385 کان لم یکن خواهد بود.
 
 
 
شماره:13593
تاریخ:11/04/1383
پیوست:
 
تصویب نامه اصلاحیه آئین نامه
موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات های مستقیم
 
آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر واسناد ومدارک ونحوه ثبت وقایع مالی وچگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ 10/1/1382 به تصویب این وزارت رسیده، به شرح موارد زیر اصلاح می شود:
1- عبارت آخر ماده 2 شامل ((به فارسی ویا خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد)) به عبارت ((وبه فارسی تحریر شده باشد)) اصلاح می گردد.
2- متن تبصره 2 ماده 2 حذف ومتن زیر جایگزین آن می شود.
((تبصره 2- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است.))
3- متن قسمت اخیر ماده 8 شامل (کارت های حساب اعم از آنکه به وسیله دست یا ماشین تهیه شده باشند، در حکم دفاتر معین است))به عبارت ((کارت های حساب در حکم دفاتر معین است))اصلاح می گردد.
4- تبصره ماده 11 به شرح زیر اصلاح می شود:
((تبصره- اشتباهات حسابداری در صورتی که بعدا در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع وبرپایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح ومستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.))
5- متن قسمت اخیر ماده 12 بعد از عبارت ((در ستون مزبور درج نمایند)) به شرح زیر تغییر       می یابد:
((در صورتی که اقلام درآمد وهزینه وخرید وفروش دارائی های قابل استهلاک متکی به اسنادو مدارک باشد، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفترمشاغل، اسناد ومدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر وبه نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگاهداری نمایند.))
6- در تبصره 3 ماده 13 عبارت ((ویا به عللی خارج از اختیار مودی )) حذف می شود.
7- متن ماده 15 به شرح زیر تغییر می یابد:
((ماه 15- موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خودرا در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن ئحساب ها) ودر غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند.))
8- ماده 17 به شرح زیر اصلاح می شود:
((ماه 17- مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترنیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آئین نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور رسیدگی باید آئین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین وبرنامه های آن ونحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند، ضمنا مودیان مذکور مکلفند هرسه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر تا 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.))
9- ماده 18 وتبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
((ماده 18- اشخاص  حقوقی ومشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مکلفند صورت های مالی نهائی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه وتنظیم نمایند.
تبصره- در مواردی که فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود، حاوی فرم صورت های مالی نیز می باشد، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم وتسلیم این   فرم ها، ملزم به تسلیم صورت های مالی جداگانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده اند، نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی ویا ارائه اطلاعات بیشتر، علاوه بر تنظیم وتسلیم اظهار نامه مزبور نسخه ای از صورت های مالی وضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.))
10- ماده 19 به شرح زیراصلاح وتبصره آن حذف وتبصره دیگری با متن ذیل به آن الحاق می گردد:
((ماده 19- از اشخاص مشمول بند ((ب)) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم، هر یک که در امور تولید و خرید وفروش کالا فعالیت ندارند وفعالیت آنها به طورمشخص محدود به دریافت بهای خدمات وپرداخت هزینه است، بایستی صورت خلاصه درآمدها وهزینه ها را حتی المقدور با تفکیک انواع آنها تهیه وسایر اشخاص موضوع آن بند مکلف است صورت حساب سود وزیان خودرا (با ابراز موجودی ها، خرید، فروش وغیره) برابر رویه های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند.
تبصره – چنانچه فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده  می شود، از حیث لزوم ارائه اطلاعات مذکور در این ماده ، کفایت امر را بنماید، مودیان مزبور ملزم به تهیه وتسلیم صورت های جداگانه نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر، علاوه بر اظهارنامه نسخه ای از حساب درآمد وهزینه ویا حساب سود وزیان خودرا نیز که به شرح فوق تنظیم نموده اند، بانضمام سایر یادداشت ها ومدارک موجود همراه اظهار نامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.))
11- ماده 20 به شرح زیر اصلاح وتبصره ای با متن ذیل به آن الحاق می شود:
((ماده 20- تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد.
1- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده ویا فاقد یک یا چند برگ باشد.
2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز
3- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه
4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور
5- تراشیدن وپاک کردن ومحو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده
6- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات وسفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه ودفتر مشاغل به منظور سوء استفاده
7- بستانکار شدن حساب های نقدی وبانکی، مگر اینکه حساب های بانکی با صورت حساب بانک مطابقت نماید ویا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم وتأخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.
8- تأخیر دفاتر روزنامه ومشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های 2و3و4 ماده 13 وتأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 وتأخیر تحریر  زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آئین نامه
9- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماد 15 این آئین نامه
10- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آئین نامه اقدام نشده باشد.
11- در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.
12- عدم ارائه آئین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین وبرنامه های آن ونحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده وهمچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 این آئین نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.
13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت وپلمپ شده (ولو نانویس)
14- استفاده از دفاتر ثبت وپلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده 13 این آئین نامه)
15- عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.
16- ثبت هزینه ها ودرآمدها وهرنوع اعمال واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه هائی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می شود، به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمی شود.)
تبصره – در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود وهمچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسـناد دارای شـماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.
 
سید صفدر حسینی
 
 
 

 

 


مواد قانونی وابسته
 

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا...

تاریخ سند: 1384/06/06
شماره سند: 211/1483/10579
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (غلامرضا حیدری کرد زنگنه)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95
 نحوه استفاده از دفاتر درآمد وهزینه صاحبان مشاغل موضوع بند«ب» ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *مالیات شغلی وسائط نقلیه
 *عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 72 موجب رد دفاتر نمیشود
 پذیرش هزینه های اشخاص حقیقی که دراجرای احکام مقرر در برنامه سوم پرداخت می شود بدون قید شرط وعدم ارتباط موضوع به قبولی دفاتر یا علی الراسی آن
 بخشنامه به ثبت اسناد مبنی بر پلمپ دفاتر برای اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 95
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 معافیت ماده 101در سال 83به مشاغل بند ج که اظهارنامه نداده اند داده بشود
 نگاهداری دفاتر و اسناد و املاک و نحوه ثبت وقایع مالی
 تعیین مالیات مشاغل وصاحبان وسایط نقلیه عمومی بانظر تحادیه صنف
 *بخشنامه در خصوص استاندارد کردن رسیدگی و تشخیص مالیات صاحبان مشاغل …
 بخشنامه در خصوص اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و…
 اعلام فهرست معاملات بیش از 50میلیون ریال توسط واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی
 *لزوم اخذ مجوز جهت تعیین سیستم نگهداری حسابها
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی