بخشنامه: 6464
چاپ مطلب

وظایف ادارات امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی و بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات

شماره: 6464

تاریخ: 1378/02/22

پیوست:

نظر به اینکه تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی نشده در قانون بودجه سال 1378 کل کشور روشهای اجرائی بهینه و موثر مقررات قانونی را طلب می کند لهذا برای نیل به اهداف فوق اجرای دقیق موارد زیر را موکدا خواستار است :

1-     از آنجا که وصول مالیات براساس روش «خوداظهاری» و اتکاء‌ به اظهارنامه های تسلیمی مودیان محترم مالیاتی، مقرون به صرفه ترین روش وصول مالیات می باشد. شایسته است بدون فوت وقت و بمحض وصول این دستورالعمل، نسبت به تحویل فرم اظهارنامه به مودیان اقدام نمایند تا ضمن فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای تسلیم و پرداخت بموقع مالیات ابرازی، مودیان نیز بتوانند از جایزه خوش حساب بهره مند گردند .

2-     به دلالت پرونده های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقرر قانونی خودداری می نمایند، به مراتب دیرتر از مودیانی صورت می گیرد که به موقع مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می کنند و این امر در اذهان مودیان به نوعی تشویق و ترغیب اشخاص به عدم اجرای تکالیف قانونی تعبیر می گردد . به منظور رفع این نارسائی اجرائی مقرر می گردد با تنظیم برنامه زمان بندی ، ترتیبی اتخاذ گردد که در بخش «مشاغل» پرونده های مالیاتی عملکردسالهای لغایت 1377 اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده اند تا پایان شهریور 1378 و مالیات «اشخاص حقوقی» و «مشمولین مالیات بردرآمد املاک» که تا پایان شهریور 1378 اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم ننموده اند، ظرف شش ماه مورد رسیدگی و صدوربرگ تشخیص مالیات قرار گرفته و برگ تشخیص های صادره حداکثر تا آخر بهمن سال جاری ابلاغ گردد. ماموران تشخیص مالیات بر ارث و حقوق نیز لازم است با همین ترتیب اولویت رسیدگی را طبق برنامه مدون مرعی داشته و در نهایت نتیجه اقدامات در پایان برنامه زمانبندی به دفتر اینجانب گزارش گردد.

3-     بمنظور حصول اطمینان وتضمین تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه لازم است پرونده های مهم (از حیث میزان مالیات) در کلیه منابع خصوصا اشخاص حقوقی، در اولویت رسیدگی و حل و فصل اختلاف و قطعیت مالیات قرار گیرند. معاونین مالیاتی با تهیه فهرست طبق بندی این قبیل پرونده ها از طریق ممیزین کل مالیاتی بر این مهم نظارت مستمر خواهند نمود.

4-     ممیزین کل مالیات مراقبت نمایند که بهنگام رفع اختلاف بین مودی با ممیز یا سرممیز کلیه مالیاتهای قطعی شده سنوات قبل و همچنین سال مورد رسیدگی پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده شود.

5-     در مرحله رسیدگی هیأت های حل اختلاف مالیاتی سعی شود قبل از تعدیل درآمد مشمول مالیات ، مالیات مورد قبول مودی پرداخت گردد. بعلاوه تاخیر در تعیین نوبت رسیدگی پرونده های مهم در هیأت های مذکور و نتیجا تعویق قطعیت و وصول مالیاتها، به هیچ وجه جایز نبوده و مدیران کل محترم ذیربط ، ضمن نظارت مستمر بر این امر ، پاسخگو خواهند بود.

6-     جرایم مالیاتی نظر به اینکه جرائم مالیاتی ، در قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان ضمانت اجرای تکالیف قانونی مودیان مالیاتی تعبیه گردیده و بخشودگی تمام یا بخشی از جرائم به صراحت ماده 191قانون موصوف منوط به « اثبات خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مودی و خصوصا سوابق وی در انجام تکالیف و نهایتا خوش حسابی در پرداخت مالیاتها گردیده است ... » لهذا مقرر می دارد از این پس ، نحوه وصول پیشنهاد بخشودگی جرائم بر اساس درخواست مودیان، با رعایت نکات فوق و ضوابط مشروحه ذیل و در قالب درصدهای تعیین شده مورد اقدام یا موافقت قرار گیرد.

 الف – چنانچه اصل مالیات های تکلیفی اشخاصی که مکلف به داشتن دفاتر قانونی نمی باشند ظرف دوماه از تاریخ مطالبه و بدون مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی پرداخت گردد 50% جرائم متعلق بخشوده می شود.

 ب – جرائم مالیاتهای تکلیفی سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی کلا بحیطه وصول درآید.

 ج – درصورتیکه درمدت کمتر از یکسال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، مالیاتهای غیرتکلیفی متعلق پرداشت شده باشد حداکثر بخشودگی جرائم 50% خواهد بود.

      د- در مواردیکه مالیات غیرتکلیفی متعلق در مدت بیش از یکسال وکمتر از دوسال پرداخت شده باشد حداکثر بخشودگی 25% خواهد بود.

      هـ - جرائم مالیاتی مودیانیکه مالیات متعلق را درمدت بیش از دوسال پرداخت نموده اند کلا وصول گردد.

      و- جرائم مودیان موضوع ماده 194قانون مزبور و همچنین جرائمی که در قوانین مربوط ترتیب دیگری برای آنها مقرر شده است مشمول مقررات این بخشنامه نخواهد بود.

      ر- اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی (علاوه بر بخشودگی های موضوع تبصره های 1 و 2 ماده 190 قانون یادشده که حسب مورد اعمال خواهد شد) برای هر سال یا عملکرد سال هر شخص حقیقی تا چهارمیلیون ریال و هرشخص حقوقی تاده میلیون ریال به آقایان مدیران کل مالیاتی تفویض می گردد تا بشرط رعایت موارد مذکور در بندهای ج و د فوق با تشخیص و مسئولیت آنان فقط در موارد ضروری اعمال گردد . لیکن ارائه پیشنهاد بخشودگی بیش از ارقام مذکور، موکول به وصول آن قسمت از جرائم که بخشوده یا پیشنهاد نشده خواهدبود.

7-     تفسیط مالیات

الف – اختیار تفسیط یکساله انواع مالیاتهای مستقیم به آقایان مدیران کل تفویض می گردد تا با رعایت ضوابط ذیل، بدهی مالیاتی مودیانی که قادر به پرداخت آن بطور یکجا نیستند، باقساط ماهانه تقسیط شود.

 ب – برای تقسیط بدهی ، ثلث آن اعم از اصل و سایر متعلقات بعنوان پیش پرداخت وصول گردد. ج – مبلغ اقساط باید برای اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط معین شود و برای جرائم تاخیر پرداخت دوران اقساط نیز تضمین کافی اخذ تا درصورت پرداخت بموقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی تضمین مزبور مسترد گردد.

 د- سررسید اقساط تا روز بیستم هرماه تعیین شود .

هـ - برای تقسیط بیش از یکسال ( مشروط به رعایت مفاد ماده 167ق.م.م ) و بخشودگی جرایم بمیزانی بیش از مبالغ مندرج در بند ز فوق ، در موارد استثنائی و به سبب شرایط خاص مودیان لازم است مدیران کل محترم با ذکر دلایل موجه و ارائه مستندات کافی مراتب را به دفتر اینجانب گزارش نمایند.

 و- مدیران کل محترم می توانند با قبول مسئولیت نهائی قسمتی از اختیارات خود را ضروری بدانند به همکاران ذیربط تفویض نمایند .

 8- زمان اجرای مفاد این بخشنامه 1378/02/28 تعیین و ضمن محفوظ داشتن آثار اقدامات انجام شده براساس بخشنامه های صادره قبل در زمینه تقسیط و بخشودگی جرائم ، کلیه بخشنامه های مغایر را ملغی اعلام می دارد . مسئولیت حسن اجرای کلیه موارد فوق با مدیران محترم کل می باشد .

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

 

این بخشنامه با  موخره بخشنامه شماره 15396 مورخ 1381/03/25 کان لم یکن گردید.

 


مواد قانونی وابسته
 ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج...
 
ماده 177 ـ مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع ‌این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید ب...
 
ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل...
 
ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عد...
 
ماده 194ـ مودیانی که اظهارنامة آنها در اجرای مقررات مادة (158) ‌این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مال...

تاریخ سند: 1378/02/22
شماره سند: 6464
وضعیت سند: منسوخ
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *نگهداری چک و سفته
 *نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه
 *نحوه تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان
 چکهای تسلیمی مودیان بابت تقسیط بدهی در صورت برگشت
 در خصوص تقسیط وبخشودگی جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل
 *در خصوص تقسیط مالیات شرکتهای تحت پوشش بنیاد
 *تفویض اختیار به معاونین و ممیزین کل در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم
 *اختیار مدیران در مورد مدت تقسیط مالیات بقایا و جاری
 درمورد سقف بخشودگی جرایم وتقسیط برای حقیقی وحقوقی
 اعلام سقف بخشودگی جرائم
 وظایف ادارات امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی و بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات
 *تقسیط بدهی و تغییر سقف بخشودگی توسط مدیران کل بمبلغ 4/000/000 ریال
 *تفویض اختیار جهت بخشودگی جرائم و تقسیط در استانها
 دستورالعمل در خصوص تسری در رسیدگی عملکرد 83مالیات بر ارث
 کلیه جرایم واحدهای صنعتی که بدهی های مالیاتی معوقه خودرا تا پایان 81پرداخت نمایند بخشوده می گردد
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی