رای شورا: 30/4/2976
چاپ مطلب

*سال عملکرد تعلق جریمه

 

شماره: 2976/4/30
تاریخ: 26/02/1372
پیوست:
 
دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 4206/5/30-23/12/1371 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی بر داشتهای مختلف از حکم ماده 55قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 راجع به تعلق یاعدم تعلق جریمه موضوع آن حکم نسبت به بدهیهای مالیاتی مربوط به دوره عمل سال 1370 و سنوات قبل را بشرح زیر بیان داشته و در نهایت به منظورایجاد هماهنگی و رفع هر گونه ابهام پیشنهاد احاله موضوع به شورایعالی مالیاتی را نموده است : " الف مالیاتهای قطعی شده که ازابتدای سال 1371 به بعد خارج از سر رسیدهای مقرر قانونی پرداخت و یا تقسیط شده و می شود ، بدهی مالیاتی تلقی گردیده و فارغ از سال عملکرد مالیات از تاریخ 1/1/71 مشمول جریمه ای معادل 5/2% بدهی مالیاتی بازاء هر ماه تاخیر پرداخت خواهد بود. ب جریمه مورد بحث نسبت به مالیاتهای قطعی شده مربوط به سال عملکرد 1370(و یا سالهای منتهی به سال 1370) و سنوات بعد از آن که پس از سر رسیدهای مقرر قانونی پرداخت و یاتقسیط شده و می شود قابل احتساب بوده و نسبت به بدهی مالیاتی عملکرد سنوات قبل از 1370 قابل تسری نمی باشد. ج حکم ماده 55 فوق الذکر ( ماده 190اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ) با توجه به تاریخ اجرای آن فقط نسبت به مالیاتهای قطعی شده عملکرد 1371 (ویاسال مالی منتهی به سال 1371) به بعد که پس از سررسیدهای مقرر پرداخت یاتقسیط گردیده و می گردد جاری بوده و جریمه بدهیهای مالیاتی عملکرد سنوات 1370 و قبل از آن حسب مورد طبق مقررات قانونی زمان خود محاسبه خواهد شد. گزارش یاد شده حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در جلسه مورخ 21/2/1372 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و موضوع پس از شور و بررسی منجر به صدور رای به ترتیب زیر گردید : با عنایت به این اصل مسلم حقوقی که مقررات قانون ( جز در موارد وجود حکم صریح مبنی برتسری بر گذشته ) عطف به ماسبق نخواهد شد ومتن ماده 55 پیش گفته مشعربراصلاح ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم مزبور نیز دلالتی برتسری حکم آن به دوره عمل سنوات قبل ندارد ، نظر ابرازی دفتر قنی مالیاتی بشرح بند " ج " گزارش تقدیمی مذکور دایر بر اینکه میزان 5/2% جریمه موضوع مورد بحث تنها در خصوص مالیاتهای قطعی شده دوره عمل سال 1371 ویا سال منتهی به سال 1371 حسب و سالهای بعد مورد جاری خواهد بود" مورد تایید می باشد.
 
 
محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی-  مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- حسن محمدیان
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل...

تاریخ سند: 1372/02/26
شماره سند: 30/4/2976
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *در مورد جرائم و جوایز در مورد مالیات حقوق
 *سال عملکرد تعلق جریمه
 *جایزه خوش حسابی تکلیفی
 * بخشودگی جریمه تأخیر
 راجع به اموال جزء ماترک متوفی برای تشخیص مالیات - اموالی که به علل معاذیرقانونی اعمال حق مالکیت نسبت به آن اموال متعذر است
 صورتجلسه مورخ 1396/05/03 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
 جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدأ محاسبه آن
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی