بخشنامه: 211/218/1836
چاپ مطلب

احکام مالیاتی قانون بودجه 83

 

شماره :1836/218/211
تاریخ :15/02/1383
پیوست:دارد
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل 
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر         
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی  
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
 
 مواردی ازمقررات تبصره های قانون بودجه سال 1383 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی میباشد جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ میگردد:
بند”پ “ تبصره ”ا“
همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2) و(3) و (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست ,از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.
آیین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این بند ،بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
بند“خ ” تبصره ”ا“
در سال 1383 معادل صدرصد (100%)مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش , پس از واریز حساب درآمد عمومی کشور(نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 130900 قسمت سوم این قانون , از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این باک پرداخت گردد.
بند” ذ“تبصره “ا”
نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایروجوه مصوب 22/10/1381 ،در سال 1383 {به میزان سی درصد (30%)}قیمت مصوب فروش بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض تعیین میشود.
بند ”الف “ تبصره ”2“
به منظور تحقق مبلغ شش هزارو سیصدو نود ونه میلیاردودویست و شصت و پنج میلیون وسیصدو شصت و چهار هزار (6399265364000)ریال درآمد عمومی موضوع ردیف 110791 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) این قانون برای عملکرد سال 1383 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده به عنوان مالیات عملکرد سال 1383 را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به 
حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.
بند ”ت“تبصره ”5“
1- هر گونه تقسیط یا تعویق بدهی بابت مابه التفاوت کالاهای ساخته شده ممنوع بوده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است مابه التفاوت را نقدا دریافت نماید . تخلف از این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی میشود.
2- بدهی های مربوط به سال های قبل تا پایان خرداد ماه سال 1382 با اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی وصول میگردد. عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 بوده و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است بر اساس فصل نهم این قانون , برای وصول مطالبات اقام نماید.
بند “ژ” تبصره “5”
به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود در سل 1383 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن , ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/500) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگری مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی , مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری , بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی -درمانی وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی بپردازد همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت میگردد, از هر نوع کسور بانکی و مالیات معاف بوده و عینا به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید با خواهد گشت . خانواده های معظم شهدا , ایثارگران , آزادگان , جانبازان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از اولویت ویژه برخوردارند.
بند “ د‌” تبصره “12”
شرکتهای ملی نفت ایران , گاز ایران , برق های منطقه ای , توانیر و سازمان آب و برق خوزستان موظفند ذر سال 1383 حسب مورد نفت خام , گازطبیعی تصفیه نشده , کلیه فرآورده های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقه ای (قیمت فوب(خلیخ فارس )محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرار داد مربوط منظور دارند ومحصولات تولیدی آنها شامل چهارفرآورده اصلی نفتی (بنزین , نفت سفید,نفت گازومات ) گاز طبیعی ,گازمایع و برق تولیدی آنها را به قیمت یاد شده محاسبه و از آنها خریداری نمایند.
شرکتهای ملی نفت ایران , گاز ایران , برق های منطقه ای , توانیر و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه التفاوت قیمت تولیدات و فرآورده های خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانه اری کل کشور اعلام دارند.
خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 491170 منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلا مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف 503690 منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید. ارقام ثبت شده در دفاتر شرکتهای مربوطه ناشی از اجرای این بند , مبنای محاسبه هیچگونه مالیات , عوارض وسایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی گیرد. آئین نامه اجرائی این بند مشترکا توسط وزارتخانه های نفت , نیرو, اموراقتصادی ودارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل...
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1383/02/15
شماره سند: 211/218/1836
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون فنی وحقوقی (محمد قاسم پناهی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *وصول جریمه در هر قسط
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 *جرائم و تشویقات مذکور شامل مالیات تکلیفی نمی شود
 *در خصوص تقسیط مالیات شرکتهای تحت پوشش بنیاد
 *بخشودگی جرایم
 اعلام سقف بخشودگی جرائم
 دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی وقطعی نمودن پرونده ها
 *عدم تعلق جایزه خوش حسابی به مالیاتهای تکلیفی
 *بخشودگی جریمه مشمول جریمه دیرکرد نیز میباشد در زمان توافق یا ممیز کل
 وظایف ادارات امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی و بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات
 *معافیت جریمه ماده 190 در رابطه با مالیات مشاغل سال 1375
 احکام مالیاتی قانون بودجه 83
 *درج جرایم در برگ های مالیات قطعی
 *تقسیط بدهی و تغییر سقف بخشودگی توسط مدیران کل بمبلغ 4/000/000 ریال
 دستورالعمل در خصوص تسری در رسیدگی عملکرد 83مالیات بر ارث
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی