بخشنامه: 250/171
چاپ مطلب

در خصوص مالیات واریزی بنیادها ونهادها

 

شماره:171/250
تاریخ:16/01/1383
پیوست:دارد
 
تصویر نامه شماره 66606 مورخ 25/12/1382 وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی راجع به مالیات واریزی بابت بدهی بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم وجامعه الزهرا جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ایفاد می گردد.
 
 
پرویز شهریاری راد
معاون امور مالیاتی تهران بزرگ
پیوست:
 
شماره:66606
تاریخ:25/12/1382
پیوست:
 
عطف به نامه شماره 240/م ک/41 مورخ 21/11/1382 جنابعالی منضم به تصویر نامه شماره 5080/1 مورخ 21/3/1382 دفتر مقام معظم رهبری عنوان جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور به استحضار می رساند:
مقام معظم رهبری در جریان بررسی وتصویب لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، حسب در خواست مورخ 1/10/1380 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، با لغو معافیت مالیاتی نهادها وبنیادها با پیش بینی هزینه های مأموریتی این دستگاه ها مانند جانبازان عزیز وخانواده های معظم شهدا ومحرومان ومستضعفان به نحو مناسب در بودجه عمومی کشور موافقت فرمودند ومراتب طی نامه شماره 2074/1 مورخ 16/10/1380 (پیوست 1) دفتر   معظم له به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده است اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بر اساس این موافقت، با لغو معافیت ها در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی ونهایتا در تاریخ 27/10/80 به تصویب نهایی رسید. معهذا با نظر به ضرورت تبعیت از منویات مقام معظم رهبری در خصوص پیش بینی هزینه های مأموریتی (به ویژه آموزشی وفرهنگی) بنیادها و نهاد های مذکور در بودجه عمومی وبا توجه به اینکه تخصیص منابع مالی مورد نیاز در قانون بودجه سال 1381 ممکن نشده بود، به منظور اجتناب از بروز نارسایی مالی برای هزینه های مأموریتی بنیادها و نهاد های مورد نظر جلسات متعددی با حضور نمایندگان محترم دفتر مقام معظم رهبری ومسئولین محترم معاونت نظارت وحسابرسی ونمایندگان این وزارت ومسئولین سازمان امور مالیاتی کشور، تشکیل وبا استفاده از نظرات ارشادی حجت الاسلام والمسلمین حجازی منتهی به صدور بخشنامه شماره 58118 مورخ 14/10/81 سازمان امور مالیاتی کشور (پیوست 2) گردید.
به طوریکه ملاحظه می فرمایید، به موجب بخشنامه موصوف مقرر کلیه مالیات های بنیادها ونهاد هایی که مقام معظم رهبری با لغو معافیت مالیاتی آنها موافقت فرموده اند، تا پایان سال 1381 نیز مانند گذشته کماکان بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها ی انقلاب اسلامی به حساب خاص بنیادها و نهاد های ذیربط واریز گردد.
 از طرفی چون حسب تفاهمات انجام شده با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور قرار بر این بود که در لایحه بودجه سال 1382 برای هزینه های مأموریتی بنیادها ونهاد ها که کمبود بودجه آنها موجب دغدغه خاطر مقام معظم رهبری می گردید، بودجه لازم تخصیص داده شود، لذا به همین لحاظ وبا اطمینان از تخصیص بودجه در سال 1382درقسمت پایانی بخشنامه مذکور مقرر شددر سال 1382 مالیات بنیادها ونهادها طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم وصول وبه حساب های خزانه واریز گردد، بدین منظور مبلغ پانصد میلیارد(000، 000، 000، 500) ریال اعتبار مورد نیاز برای نهادهای مورد نظر تعیین وهمراه با تبصره پیشنهادی که به تأیید معاون محترم اقتصادی ومدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ومسئولین این وزارت رسیده بود در آذر ماه 81 جهت درج در لایحه بودجه سال 1382 ارائه گردید. (پیوست 3)  لکن علیرغم مکاتبات وتأکیدات وزارت امور اقتصادی ودارائی این درخواست عملی نگردید وهمین عدم تخصیص بودجه، به صدور نامه شماره 5080/1 مورخ 31/3/1382 دفتر مقام معظم رهبری (پیوست 4) عنوان جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور ونامه شماره 5663/1 مورخ 30/4/1382 (پیوست5) دفتر معظم له گردید.
 با توجه به نامه های مورد اشاره و به ضرورت رفع مشکل ایجاد شده، بر اساس تفاهماتی که در جلسات متشکله در سال 1381 با حضور نمایندگان محترم دفتر مقام معظم رهبری در خصوص تشخیص واحصاء نهادهایی که دارای هزینه های مأموریتی بودند (هفت نهاد) صورت گرفته بود، مراتب طی نامه شماره 28423/5/م مورخ 10/6/81 (پیوست6) معاون محترم نظارت وحسابرسی به عنوان ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری به ضمیمه متن نهایی صورت جلسه مورد توافق که در آن نهادهای مزبور تعیین گردیده بودند، منعکس گردید. هفت نهاد یاد شده در نامه مزبور شامل بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم وجامعه الزهرا می باشند که با طرح موضوع وجلب نظرجناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور، مراتب طی نامه شماره 24634 مورخ 2/5/82 این وزارت (پیوست 7) به رئیس دفتر محترم معاون اول رئیس جمهور منعکس ومتعاقب آن مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات موسسات فوق الاشاره مانند سال 1381 اقدام نماید که منتهی به صدور بخشنامه شماره 38662 مورخ 19/7/82 (پیوست8) گردید وموضوع طی نامه شماره 40233 مورخ 27/8/82 (پیوست 9)این وزارت به حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی رئیس جمهور محترم وجناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور منعکس شد ودرحال حاضر مشکلات رفع شده است، مضافا آنکه شخصا مراتب را به محضر مقام معظم رهبری معروض ورضایت خاطر معظم له نیز فراهم گردیده ودر لایحه بودجه سال 1383 اعتبار لازم به میزان چهار صد میلیارد ریال برای موسسات مذکور وهمچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قبال مالیات پرداختی پیش بینی شده است.
 
 
طهماسب مظاهری
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 139 –
الف - موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالع...
 
ماده 2 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:
1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;
2- دس...
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1383/01/16
شماره سند: 250/171
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون امور مالیاتی تهران بزرگ (پرویز شهریاری راد)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات خیریه از معافیت بند (ط )وتفویض اختیار مالیات بر شرکت ها واستان
 *وظیفه نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه تحقیقاتی …
 دستورالعمل اجرایی در خصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی
 در مورد لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی
 در خصوص مالیات واریزی بنیادها ونهادها
 نحوه نظارت دارایی بر درآمد وهزینه اشخاص تبصره 1 ماده 139
 آیین نامه تبصره 3ماده 139 در حال تغییرات پرونده های تبلیغاتی فعلا رسیدگی نشود
 آئین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
 رفع مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر سینما (بخشنامه اداری)
 رسیدگی به پرونده مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات در هر شهر از استان به طور متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی
 اجرای تبصره 2 ماده 104 اصلاحی موضوع بند ل ماده 139
 ابلاغ مصوبه هیأت وزیران راجع به اصلاح ماده (16) اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره(3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
 ابلاغ مصوبه اصلاح مواد 15و16 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی