بخشنامه: 50450
چاپ مطلب

*نگهداری چک و سفته

 

شماره: 50450
تاریخ: 06/09/1374
پیوست:
 
گرچه به موجب بندهای 6 الی 11 و قسمت 2-2 دستورالعملهای اجرائی شماره 6885-12/6/1362 و 63000-11/12/1372 که به ترتیب برای ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها و ادارت کل مالیاتی تهران بزرگ مورد عمل می باشد , نحوه پرداخت مالیات غیرنقدی مودیان به صراحت مشخص و اعلام گردیده مع الاسف بعضا مشاهده شده است مسئولین و متصدیان وصول مأمورین تشخیص , چکها و سفته های دریافتی را بدون رعایت مفاد دستورالعملهای یادشده در پرونده مربوط نگهداری و از ارسال آن به واحد حسابداری خودداری می نمایند, که این امر علاوه بر تعقیب انتظامی متخلفین موجب تعقیب از طریق هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری نیز می باشد , لذا ضمن تاکید در اجرای دستورالعملهای مذکور مجددا متذکر می گردد ممیزین مالیاتی یا مامورین وصول در هیچ شرایطی حق نگهداری سفته ها یا چکهای مأخوذه از مودیان مالیاتی را نزد خود ندارند و میبایستی به محض دریافت اوراق مزبور بلافاصله نسبت به صدور رسید موقت ( طبق نمونه ) اقدام و نسخه اول را به عنوان رسید تحویل مودی یا نماینده وی نموده و یک نسخه را به انضمام چکها یا سفته ها و قبوض پرداخت مالیات مربوط به اداره حسابداری ذیربط تحویل و درنسخه دوم رسید دریافت و ضمیمه پرونده نمایند . ادارات حسابداری نیز موظفند کلیه چکها و سفته های مأخوذه از حوزه های مالیاتی یا ادارات وصول و اجرا را طی لیستی به بانک دارنده حساب خود با اخذ رسید تسلیم و اقدامات لازم را براساس وظائف تعیین شده در دستورالعمل فوق الذکر معمول دارند .
 
 
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج...

تاریخ سند: 1374/09/06
شماره سند: 50450
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (داریوش ایران بدی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *نگهداری چک و سفته
 *نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه
 *نحوه تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان
 چکهای تسلیمی مودیان بابت تقسیط بدهی در صورت برگشت
 در خصوص تقسیط وبخشودگی جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل
 *در خصوص تقسیط مالیات شرکتهای تحت پوشش بنیاد
 *تفویض اختیار به معاونین و ممیزین کل در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم
 *اختیار مدیران در مورد مدت تقسیط مالیات بقایا و جاری
 درمورد سقف بخشودگی جرایم وتقسیط برای حقیقی وحقوقی
 اعلام سقف بخشودگی جرائم
 وظایف ادارات امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی و بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات
 *تقسیط بدهی و تغییر سقف بخشودگی توسط مدیران کل بمبلغ 4/000/000 ریال
 *تفویض اختیار جهت بخشودگی جرائم و تقسیط در استانها
 دستورالعمل در خصوص تسری در رسیدگی عملکرد 83مالیات بر ارث
 کلیه جرایم واحدهای صنعتی که بدهی های مالیاتی معوقه خودرا تا پایان 81پرداخت نمایند بخشوده می گردد
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی