بخشنامه: 211/4230/38383
چاپ مطلب

دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات خیریه از معافیت بند (ط )وتفویض اختیار مالیات بر شرکت ها واستان

 

شماره: 38383/4230/211
تاریخ :16/07/1382
پیوست: دارد
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل 
دفتر فنی مالیاتی
دفتر 
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر 
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی 
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی 
جامعه حسابداران رسمی ایران 
 
بنا به اختیار حاصل از بند " الف " ماده 7تصویب نامه شماره 53456/ت 27257 هـ مورخ 7/12/81 هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80 ، بدین وسیله امر نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند " ط" ماده (139) فوق الذکر در استان ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در تهران له اداره کل مالیات بر شرکتها تفویض می گردد تا با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی مذکور و دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات مزبور از معافیت موضوع بند " ط" ماده (139) یادشده (فرم شماره 01/139) و دستور العمل مراجع ، شرح وظایف و ویژگی های ناظر موسسات موصوف (فرم شماره 01/2-139) وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دهند.
شایان ذکر است که اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی موسسات مورد بحث می بایست منفک از مرجع ناظر ذی ربط باشد .
مسئولیت حسن اجرای امور فوق الذکر در استان ها با مدیران کل امور مالیاتی استان و در تهران با مدیر کل مالیات بر شرکت ها و نظارت کلی با دفتر امور تشخیص مالیاتی خواهد بود. ضمنا ادارات کل مذکور مکلف خواهند بود گزارشی حاوی اطلاعات مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه تحت نظارت خود را هر سه ماه یک بار و در قالب فرم پیوست از طریق دفتر امور تشخیص به دفتر اینجانب ارسال نمایند .
 
 
عیسی شهسوارخجسته
 
 
 
 
دستورالعمل نحوه برخوداری موسسات خیریه عام المنفعه از معافیت موضوع بند (ط)
ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380                    فرم شماره :01/139
1- موسسه رسما تحت یکی از عناوین خیریه عام المنفعه به ثبت رسیده باشد و غیر انتفاعی بودن موسسه نیز در اساسنامه تصریح شده باشد.
2- کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسه خیریه عام المنفعه به موجب اساسنامه آن به مصرف امور ذیل برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور تایید شود:
تبلیغات اسلامی،تحقیقات فرهنگی، علمی،دینی،فنی،اختراعات،اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان،بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی،مراسم تعزیه و اطعام،تعمیرآثار باستانی،امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله و آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه.
3- اساسنامه موسسات خیریه و عام المنفعه باید متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنین هیأت امناء و مدیران موسسه حق معامله با موسسه را ندارند.
4- اساسنامه موسسه صرفا حاکی از این باشد که موسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچگونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی به موسسه را ندارند و بعد از انحلال، دارائی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد.
5- مرجع نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه و سازمان اوقاف حسب تفویض اختیار از سوی سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
6- موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد،حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده(139) قانون اعلام و درصورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.
7- موسسات خیریه و عام المنفعه مکلف به انجام سایرمقررات مذکور در آیین نامه اجرایی مربوطه و تکالیف مقرر از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسرو پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.
8- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و این دستورالعمل (آئین نامه مربوط) از سوی موسسات خیریه و عام المنفعه در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد ششد.
تهیه و تنظیم: دفتر فنی مالیاتی                              مقام تأیید کننده: معاون فنی و حقوقی
 
 
دستورالعمل مراجع،شرح وظایف و ویژگی های ناظر موسسات خیریه و عام المنفعه
موضوع بند"ط" ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380
                                                                                                   فرم شماره01/2-139
الف- مراجع ناظر:
طبق اجزاء" الف" ،" ب" و "پ" ماده 7 بند« هـ» آیین نامه اجرایی ماده 139 اصلاحی قانون          مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80:
1- مرجع نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی ربط و در موارد یاد شده در بند 3ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 63 به سازمان مزبور تفویض نماید.
2- نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند و یا اداره آن ها به موجب قانون یا آیین نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است با سازمان یاد شده خواهد بود.
3- مراجع ناظری که قبلا موافق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب 66 و اصلاحیه مورخ 7/2/71 آن، امر نظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است، نظارت آن ها بر موسسات مذکور با رعایت مقررات ماده 139 اصلاحی مصوب 27/11/80 و مفاد آیین نامه اصلاحی کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با آیین نامه اصلاحی را نخواهد داشت.
ب- شرح وظایف ناظر:
1- حصول اطمینان از انطباق مفاد اساسنامه اصلاحی مصوب و تثبیت شده موسسات خیریه و              عام المنفعه با آیین نامه اجرایی ماده 139 اصلاحی قانون یاد شده و دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات مزبور از معافیت بند" ط" ماده قانونی موصوف در صورت وجود تغییرات اصلاحی در اساسنامه آنان.
2- رسیدگی به صورتحساب درآمد و هزینه سالانه موسسات مذکور متکی به اسناد و مدارک قابل قبول طبق مقررات ماده 9 آیین نامه اجرایی فوق الذکر.
3- اعلام نتیجه رسیدگی در مورد صورت حساب درآمد و هزینه و رعایت قانون و آیین نامه اجرایی فوق الذکر و صدور گواهی لازم و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی ذی ربط در صورت تأیید مراتب.
ج- ویژگی های ناظر:
ناظر شخص حقوقی است که به موجب اجزاء "الف"،"ب"، و "پ" ماده 7 بند"هـ" آیین نامه اجرایی موصوف تعیین شده و یا می شود و توانایی انجام امور محوله به شرح بند"الف" این دستورالعمل را به نحوه احسن دارا می باشد.
تهیه و تنظیم: دفتر فنی مالیاتی                              مقام تأیید کننده: معاون فنی و حقوقی
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 139 –
الف - موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالع...

تاریخ سند: 1382/07/16
شماره سند: 211/4230/38383
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (عیسی شهسوار خجسته)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات خیریه از معافیت بند (ط )وتفویض اختیار مالیات بر شرکت ها واستان
 *وظیفه نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه تحقیقاتی …
 دستورالعمل اجرایی در خصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی
 در مورد لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی
 در خصوص مالیات واریزی بنیادها ونهادها
 نحوه نظارت دارایی بر درآمد وهزینه اشخاص تبصره 1 ماده 139
 آیین نامه تبصره 3ماده 139 در حال تغییرات پرونده های تبلیغاتی فعلا رسیدگی نشود
 آئین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
 رفع مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر سینما (بخشنامه اداری)
 رسیدگی به پرونده مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات در هر شهر از استان به طور متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی
 اجرای تبصره 2 ماده 104 اصلاحی موضوع بند ل ماده 139
 ابلاغ مصوبه هیأت وزیران راجع به اصلاح ماده (16) اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره(3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
 ابلاغ مصوبه اصلاح مواد 15و16 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی