بخشنامه: 232/171/3948
چاپ مطلب

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان امور مالیاتی وشورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برای مالیات عملکرد سال 1385 اعضاء کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور

 

شماره:3948/171/232
تاریخ:26/01/1386
پیوست:دارد
 
اداره کل امور مالیاتی استان ..........
اداره کل امور مالیاتی....
 
پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال 1385 در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م به پیوست صورت جلسه تفاهم خوداظهاری بین این سازمان وشورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برای مالیات عملکرد سال 1385 اعضاء کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسرکشور، جهت اجراء مطابق صورت جلسه مذکور ابلاغ می گردد.
 
 
علی اکبر عرب مازار
 
صورت جلسه تفاهم خوداظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از
کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158
قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1385
 
با توکل به خداوند قادر ومتعال ودر اجرای ماده 158 ق.م.م وبه منظور اجرای برقراری تعامل وجلب مشارکت وهمکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع مالیاتی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و(ب) ماده 95 ق.م.م جلسه ای در تاریخ 22/1/1386 با حضور نمایندگان محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری وسازمان امور مالیاتی تشکیل که بعد از شور تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت کارشناسان یادشده در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1385 آنان تفاهم زیر حاصل گردید:
1- شرط استفاده اعضاء کانون از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانونی می باشد .
2- به منظور اجرای مفاد این تفاهم نامه کانون های سراسر کشور بر اساس اطلاعات ومدارک واصله از واحدهای قضائی ودستگاه های اجرائی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی طی فهرستی کلیه دریافتی های سال 1385 هریک از اعضاء را در مورد انجام امور کارشناسی با ذکر مشخصات کامل ونشانی آنان جداکثر تا تاریخ 31/3/1386 به ادارت کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند.
3- درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 هر یک از اعضاء با اعمال ضریب 5(پنج) واحد افزایش نسبت به ضریب مالیاتی مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1384 تعیین که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود.
4- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 50% (پنجاه درصد) مالیاتی به صورت نقد ومابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه 1386 تقسیط می گردد.
5- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد.
6-  ورود به تفاهم به منزله سلب اضافه پرداختی احتمالی موضوع ماده 104 ق.م.م می باشد، لذا اعضائی که بخواهند مشمول این تفاهم گردند حق درخواست استرداد اضافه پرداخت احتمالی بابت مالیات را نخواهند داشت.
7- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 اعضائی که مطابق با شرایط این تفاهم نامه تسلیم شده باشد مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهد..
8- در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهار نامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری به تعداد 5% (پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.
9- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.
10-اعضائی که اظهار نامه آنها در اجرای بند (8) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار  می گیرد در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابزاری طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.
11-هرگاه اسناد ومدارک مثبته ای برای هر یک از اعضاء (به استثناء بند 8) تحصیل گردد که حاکی از اختلاف در آمد مشمول مالیات مشخصه (پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 10% درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) مورد تفاهم باشد پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آن عضو از تفاهم خود اظهاری خارج وتوسط واحد مالیاتی مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.(مشروط بر اینکه اختلاف مالیات متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000/200 ریال نباشد.) در این صورت مابه التفاوت مالیات مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
12-عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در این تفاهم نامه، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.
13-کانون کارشناسان رسمی دادگستری مکلف است تمام تلاش ومساعی خودرا جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورد.
14-این تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 22/1/1386 تنظیم گردیده است.
 
 
      نمایندگان شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری            نمایندگان سازمام امور مالیاتی
 
                    غلامعلی شهرکی                                                 علی اکبر عرب مازار
    رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری                رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
                  مجتبی بهرامعلی                                                            محمود شکری
   عضو شورای عالی کارشناسان ونائب رئیس کانون استان تهران            معاون عملیاتی
 
                   فریدون جعفری مقدم
مشاور امور مالیاتی شورای عالی کارشناسان رسمی
 
  
 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا...
 
ماده 104- حذف شد . (1)

1 .به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/139...
 
ماده 131- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر...
 
ماده 158- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394...
 
ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل...
 
ماده 194ـ مودیانی که اظهارنامة آنها در اجرای مقررات مادة (158) ‌این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مال...
 ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج...

تاریخ سند: 1386/01/26
شماره سند: 232/171/3948
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95
 نحوه استفاده از دفاتر درآمد وهزینه صاحبان مشاغل موضوع بند«ب» ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *مالیات شغلی وسائط نقلیه
 *عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 72 موجب رد دفاتر نمیشود
 پذیرش هزینه های اشخاص حقیقی که دراجرای احکام مقرر در برنامه سوم پرداخت می شود بدون قید شرط وعدم ارتباط موضوع به قبولی دفاتر یا علی الراسی آن
 بخشنامه به ثبت اسناد مبنی بر پلمپ دفاتر برای اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 95
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 معافیت ماده 101در سال 83به مشاغل بند ج که اظهارنامه نداده اند داده بشود
 نگاهداری دفاتر و اسناد و املاک و نحوه ثبت وقایع مالی
 تعیین مالیات مشاغل وصاحبان وسایط نقلیه عمومی بانظر تحادیه صنف
 *بخشنامه در خصوص استاندارد کردن رسیدگی و تشخیص مالیات صاحبان مشاغل …
 بخشنامه در خصوص اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و…
 اعلام فهرست معاملات بیش از 50میلیون ریال توسط واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی
 *لزوم اخذ مجوز جهت تعیین سیستم نگهداری حسابها
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی