دستورالعمل: 232/1079/39690
چاپ مطلب

صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با اتحادیه چاپخانه داران تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای عملکرد 1386

 

شماره:39690/1079/232
تاریخ:29/04/1387
پیوست: دارد
 
دستورالعمل
 
527
158
87
م
 
مخاطبین / ذینفعان
امور مالیاتی شهر تهران
موضوع
صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با اتحادیه چاپخانه داران تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 ق.م.م در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برا ی عملکرد سال 1386
احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با اتحادیه چاپخانه داران تهران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386 جهت اجرا ارسال  می گردد.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
تاریخ اجرا:ازتاریخ ابلاغ
مدت اجراء: مطابق دستورالعمل
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ :فیزیکی
 
 
 
صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با اتحادیه چاپخانه داران تهران در اجرای مقررات ماده 158 برا ی عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 
با توکلبه خداوند قادر و متعال و در اجرای ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل موضوع  بندهای (الف) و (ب) ماده 95 ق.م.م، جلسه ای با حضور نمایندگان محترم چاپخانه داران تهران و سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 25/4/87 در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار و تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید.
 
کلیه بندهای  موضوع تفاهم نامه سازمان امور مالیاتی با مجامع امور صنفی تهران، به شرح صورتجلسه شماره 20555/421/232 مورخ 7/3/87، با رعایت شرایط زیر مورد تفاهم قرار گرفت.
1- اتحادیه با رعایت شرایط زیر می تواند مالیات 88 نفر از اعضای خود را که در سال 1386 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد توافق شده تعیین نماید.
2- اتحادیه مکلف است فهرست و مشخصات اعضای مورد نظر خود را به شرح جدول ذیل حداکثر تا تاریخ 31/5/87به مدیر کل امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید.در صورت عدم ارائه جدول مذکور تا موعد مقرر توسط اتحادیه مربوط، مودیان مورد نظر(که خارج از چهارچوب تفاهم نامه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نموده اند)، مشمول تفاهم نخواهند بود.
 
نام و نام خانوادگی
شهرت کسبی
تعداد دستگاه
نشانی و تلفن
اداره امور مالیاتی ذیربط
مالیات تعیین شده برای عملکرد 86
 
 
 
 
 
 
 
3- مطابق بند 8 دستورالعمل تفاهم نامه مذکور، نمونه انتخابی برای رسیدگی موضوع ماده 158 ق.م.م، برابر با تعداد اظهارنامه های مورد انتخاب توسط اتحادیه مربوط (بند (1) فوق)، با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.
 
 
 
 
محل امضاء نمایندگان اتحادیه چاپخانه تهران:
 
علی نیکو سخن                                        سید حجت مجابی                                      ایرج عتیقی
رییس اتحادیه                                            عضو هیأت مدیره                                       مشاور اتحادیه
 
 
محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور
 
محمود شکری                                                                                          علی علیایی
معاون عملیاتی                                                                               رییس امور مالیاتی شهر تهران
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 158- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394...

تاریخ سند: 1387/04/29
شماره سند: 232/1079/39690
کد سند: م/158/1387/527
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون عملیاتی (محمود شکری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 *دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 73 مشاغل
 *دستورالعمل در مورد نحوه تسویه و قطعی نمودن مالیات و بخشودگی جرائم
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با اتحادیه چاپخانه داران تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای عملکرد 1386
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای مقررات ماده 158ق.م.م برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 مشمولین بند(ب) ماده 95ق.م.م
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 توافق و تفاهم خوداظهاری
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با انجمن داروسازان ایران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 برقراری تسهیلات در پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ، در اجرای بندهای 16و17دستور العمل توافق و تفاهم خود اظهاری مالیات عملکردسال 85 صاحبان مشاغل
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خواظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفترداران ودفتر یاران وسازمان امورمالیاتی کشوردراجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی