دستورالعمل: 232/363/27666
چاپ مطلب

صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387

 

شماره: 27666/363/232
تاریخ: 11/03/1388
پیوست: دارد
 
دستورالعمل
 
509
158
88
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
اداره کل امور مالیاتی .............
امور مالیاتی شهر واستان تهران
موضوع
صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
حتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 ارسال می گردد.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
 
 
 
 
 
 
صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 
با توکل به خداوند قادر و متعال و در اجرای ماده 158 ق.م.م و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع مالیاتی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 ق.م.م جلسه ایی در تاریخ 5/3/1388 با حضور نمایندگان محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری وسازمان امور مالیاتی تشکیل که بعد از شور وتبادل نظر در موردنحوه فعالیت کارشناسان یاد شده در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1387 آنان تفاهم زیر حاصل گردید:
1- شـرط اسـتـفاده اعـضـاء کـانون از ایـن تفـاهـم نامـه تـسلیم اظـهارنامـه مـالیاتـی عـمـلکرد سال 1387 در موعد مقرر قانونی می باشد.
2- به منظور اجرای مفاد این تفاهم نامه کانونهای سراسر کشور بر اساس اطلاعات ومدارک واصله از واحدهای قضائی ودستگاههای اجرائی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی طی فهرستی کلیه دریافتی های سال 1387 هر یک از اعضاء را در مورد انجام امور کارشناسی با ذکر مشخصات کامل ونشانی آنان حداکثر تا تاریخ 10/4/1388 به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند.
3- درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 هریک از اعضاء با اعمال ضریب 5 (پنج) واحد افزایش نسبت به ضریب مالیاتی مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1386 به کل دریافتی موضوع بند 2 فوق تعیین که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود.
4- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 50% (پنجاه درصد) مالیات به صورت نقد ومابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه 1388 تقسیط می گردد.
5- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد. (مشروط به اینکه در محاسبه درآمد مشمول مالیات ابرازی منظور شده باشد)
6- ورود به تفاهم به منزله سلب اضافه پرداختی احتمالی موضوع ماده 104 ق.م.م می باشد، لذا اعضائی که بخواهند مشمول این تفاهم گردند حق درخواست استرداد اضافه پرداختی احتمالی بابت مالیات را نخواهند داشت.
7- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 اعضائی که مطابق با شرایط این تفاهم نامه تسلیم شده باشد مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهد بود.
8- در اجـرای 158 قـانـون مـالیاتـهای مـستقیم نـمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری به تعداد 5% (پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گرد.
9- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.
10- اعضائی که اظهارنام آنها در اجرای بند (8) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرد در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.
11- هرگاه اسناد ومدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از اختلاف درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات مورد تفاهم باشد در این صورت مابه التفاوت مالیات طبق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.
12- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، نسبت به آن مشمول جریمه موضوع ماده 190ق.م.م از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهند بود.
13- کانون کارشناسان رسمی دادگستری مکلف است تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورد. همچنین مکلف است اعضای خود را به رعایت تکالیف قانونی جهت نگهداری دفاتر واسناد ومدارک برای سنوات 1388 وبه بعد ترغیب تا امکان تعیین درآمد مشمول مالیات را از طریق رسیدگی به دفاتر واسناد ومدارک فراهم گردد.
14- این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 5/3/1388 تنظیم گردیده است.
 
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
 
مرتضی محمدخان
رئیس
 
مجتبی بهرامعلی
عضوشورا
 
فریدون جعفری مقدم
مشاور امور مالیاتی شورا
 
سازمان امور مالیاتی کشور
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 158- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394...

تاریخ سند: 1388/03/11
شماره سند: 232/363/27666
کد سند: م/158/1388/509
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون عملیاتی (محمود شکری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 *دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 73 مشاغل
 *دستورالعمل در مورد نحوه تسویه و قطعی نمودن مالیات و بخشودگی جرائم
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با اتحادیه چاپخانه داران تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای عملکرد 1386
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای مقررات ماده 158ق.م.م برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 مشمولین بند(ب) ماده 95ق.م.م
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 توافق و تفاهم خوداظهاری
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با انجمن داروسازان ایران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 برقراری تسهیلات در پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ، در اجرای بندهای 16و17دستور العمل توافق و تفاهم خود اظهاری مالیات عملکردسال 85 صاحبان مشاغل
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خواظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفترداران ودفتر یاران وسازمان امورمالیاتی کشوردراجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی