دستورالعمل: 36200
چاپ مطلب

صورتجلسه تفاهم خواظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387

 

شماره: 36200
تاریخ: 31/03/1388
پیوست: دارد
 
دستورالعمل
 
514
158
88
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر واستان تهران
اداره کل امور مالیاتی .......
موضوع
صورتجلسه تفاهم خواظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 جهت اجرا ارسال می گردد.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
 
 
 
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبریهای ایران در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 
با توکل خداوند قادر ومتعال ودر اجرای ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل وجلب مشارکت وتشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع وبا در نظر گرفتن اوضاع واحوال اقتصادی وموقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م ، جلسه ای با حضور نمایندگان محترم کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران وسازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 31/3/1388 در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار وتصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید. مالیات عملکرد سال 1387 اعضای تحت پوشش کانون مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت.
 
جدول درصد رشد مالیات مورد تفاهم خوداظهاری
 
ردیف
میزان مالیات قطعیی شده عملکرد سال 1386 با رعایت سایر شرایط زیر
درصد رشد برای عملکرد سال 1387
1
تا                    000/000/5ریال
16%
2
تا                  000/000/15 ریال
18%
3
بالاتر از              000/000/15 ریال
20%
 
مبنای تفاهم خوداظهاری
1- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1387 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 برخی از اعضاء به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر وتا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1386 کمتر نباشد محاسبه وسپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1387 اعمال گردد.
2- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1386 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 آنان با 22 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد. مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی مودیان مذکور در سال 1386 توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.
3- مودیانیکه در عملکرد سال 1386 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را با افزایش میزان 15% (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 ابراز نمایند، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.
4- هرگاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1386 اعضاء، بر اساس فعالیت مودی وبه دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1387 اعمال می گردد.
5- چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1386 اعضاء با رعایت مواد 165،137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1387 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1387 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد.
تسهیلات
6- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 20% (بیست درصد) مالیات به صورت نقد ومابقی حداکثر در 6 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه سال جاری تقسیط می گردد.
7- هریک از انجمن های صنفی ویا اتحادیه های استانی حسب مورد با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر 3% (سه درصد) از اعضای خود را که در سال 1387 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نمایند.
1-7- انجمن های صنفی ویا اتحادیه استانی مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 31/5/88 به انضمام مدارک به اداره کل / اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مودیان مورد نظر (مودیانیکه خارج از چارچوب این تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی پرداخت متعلق اقدام نموده اند) مشمول این توافق نخواهند بود.
2-7- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم مربوط به هر استان خواهد بود.
8- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.
نمونه انتخابی
9- در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری وحداکثر به میزان پنج درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده باشد.
سایر مقررات
10- در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود وهرشریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. ودر صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1386 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1386 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال 1387 اعمال گردد.
11- شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانونی ورعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد.
12- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1386 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 را داشته است وبا رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.
13- پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1387 اولین سال فعالیت آنها می باشد ویا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای (2،1و3) را ندارند، مشمول این تفاهم نبوده وتوسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.
14- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1386 تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم نخواهند شد.
15- مودیان که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی وابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1386 خود حداکثر تا تاریخ (31/5/1388) اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری نخواهند بود.
16- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انخاب نشوند ومشمول بند 18 قرار نگیرند قطعی تلقی می گردند.
17- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (9) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهارشده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.
18- هرگاه طبق اسناد ومدارک بدست آمده مشخص گردد درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 000/250 ریال نباشد.
تعهدات
19- کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران مکلف است تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه وهمچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری وسریال شناسنامه، کد پستی، شماره عضویت در انجمن و ... به عمل آورده وآنها را ترغیب به نگهداری دفاتر واسناد ومدارک برای عملکرد سال 1388 بنماید.
20- ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم وتکمیل اظهارنامه مالیاتی بنماید.
® این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 31/3/1388 تنظیم گردیده است.
 
محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
محل امضاء نمایندگان کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران
 
رضا احمدی                   محمدتقی ابراهیمی                        محمد امینی                    حسین امیر یوسفی
رییس کانون                   عضو هیئت رییسه                    عضو هیئت رییسه                   عضو هیئت رییسه 
 
 
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 158- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394...

تاریخ سند: 1388/03/31
شماره سند: 36200
کد سند: م/158/1388/514
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون عملیاتی (محمود شکری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 *دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 73 مشاغل
 *دستورالعمل در مورد نحوه تسویه و قطعی نمودن مالیات و بخشودگی جرائم
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با اتحادیه چاپخانه داران تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای عملکرد 1386
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای مقررات ماده 158ق.م.م برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 مشمولین بند(ب) ماده 95ق.م.م
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 توافق و تفاهم خوداظهاری
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با انجمن داروسازان ایران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 برقراری تسهیلات در پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ، در اجرای بندهای 16و17دستور العمل توافق و تفاهم خود اظهاری مالیات عملکردسال 85 صاحبان مشاغل
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خواظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفترداران ودفتر یاران وسازمان امورمالیاتی کشوردراجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی