دستورالعمل: 5182
چاپ مطلب

*دستورالعمل در مورد نحوه تسویه و قطعی نمودن مالیات و بخشودگی جرائم

 

شماره: 5182
تاریخ: 14/02/1377
پیوست:
 
چون درنظر است مفاد ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1376 مستغلات (املاک جاری ) اشخاص حقیقی به منظور گسترش فرهنگ مالیاتی و ایجاد زمینه های تشخیص مالیات بر مبنای خوداظهاری و استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود دربخش املاک , رعایت اصل عدالت مالیاتی , کاهش هزینه های وصول و اختلاف مالیاتی و همچنین برقراری حسن تفاهم با مودیان اجراء گردد مقرر میدارد نسبت به تشخیص و قطعیت پرونده های مستغلات اشخاص حقیقی (املاک جاری ) لغایت عملکرد سال 1375 به شرح ذیل اقدام نمایند . 1- نسبت به رسیدگی و تشخیص پرونده های سنواتی ( عملکرد سالهای 1373 لغایت 1375 ) که تا کنون مورد رسیدگی واقع نشده است با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 28464-5/7/76 حداکثر تا پانزدهم خرداد ماه سال جاری اقدام و تایکماه پس از مهلت مزبور , اوراق تشخیص صادره حتی المقدور به شخص مودی یا یکی از بستگان او برابر مقررات ابلاغ گردد . 2- در صورت اعتراض مودی به برگ تشخیص , ممیزین حوزه های مالیاتی بلا استثناء مودیان را در بدو امر و در معلت مقرر قانونی جهت توافق نزد ممیزین کل راهنمایی و ممیزین کل با استفاده از اختیارات قانونی موضوع ماده 238قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 حداکثر تلاش و مساعی خود را بکار برند تا پرونده ای مطروحه مورد توافق و حل و فصل قرار گیرد و حتی الامکان از ارجاع پرونده ها به هیئت های حل اختلاف مالیاتی خودداری نمایند. 3- اداره کل امور هیئت های حل اختلاف مالیاتی و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مستغلات (املاک اجاری ) احاله شده سالهای قبل را تا پایان خرداد ماه و پرونده هایی که در اجرای این دستورالعمل احاله خواد شد را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری در هیئت های حل اختلاف مطرح و با استفاده از اختیارات قانونی حتی المقدور بدون صدور قرار رسیدگی نسبت به قطعی نمودن پرونده ها اقدام نمایند و در صورت لزوم صدور قرار , حداکثر ظرف سی روز از تاریخ طرح پرونده در هیئت , قرار رسیدگی اجراء و رای صادر گردد . 4- کلیه پرونده هایی که مورد صدور رای هیئت بدوی و اعتراض مودی قرار می گیرند , حداکثر ظرف 15 روز پس از اعتراض مودی در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح و هیئت مزبور حتی المقدور بدون صدور قرا, نسبت به رسیدگی و قطعی نمودن آن اقدام نماید . 5- ادارات وصول و اجراء برابر مقررات نسبت به وصول مالیات پرونده های معوقه و پرونده هایی که در اجرای این دستورالعمل ارجاع خواهد شد دراسرع وقت اقدام نمایند . 6- چنانچه مودیان بدهی مالیاتهای قطعی شده سنوات گذشته خود را تا 15/4/77 و همچنین بدهی مالیاتی که در اجرای این بخشنامه قطعی خواهد شد را ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت و یا حداکثر تا پایان سال جاری تقسیط و تسویه نمائید کلیه جرائم متعلقه بخشوده گردد . 7- اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مکلف است فرمهایی را به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط تهیه و تا تاریخ 15/4/77 به ادارات کل ارسال و همچنین نتیجه عملکرد ادارات کل را در ارتباط با نحوه اجرای بخشنامه با اعزام کارشناسان به دفتر اینجانب گزارش نماید. 8- ضوابط اجرایی مفاد ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم در مورد روش خوداظهاری در بخش مالیات اجاره املاک عملکرد سال 1376 اشخاص حقیقی در پیرو در آگاهی خواهد رسید. 9- نظر به اینکه اجاره بهای عملکرد سال 1375 یکی از ملاک های مهم مورد استفاده خود تشخیصی عملکرد سال 1376 خواهد بود ضرورت دارد با توجه به محدودیت زمانی بدوا مراحل رسیدگی و قطعیت پرونده های سال مذکور در اولویت قرار گیرد . 10- بمنظور حسن اجرای این طرح مدیران کل مکلف خواهند بود در صورت ضرورت , موقتا از نیروها و امکانات سایر بخشها در بخش مستغلات استفاده نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی درخصوص پرونده های مطروحه و قطعی شده در اجرای این بخشنامه همکاری لازم را خواهند داشت. ضمنا با توجه به اهمیت موضوع و سعی و تلاش همکاران در این زمینه به تناسب فعالیت آنان با توجه به گزارش اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی پاداش مناسبی اختصاص خواهد یافت .
 
 
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 158- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394...

تاریخ سند: 1377/02/14
شماره سند: 5182
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 *دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 73 مشاغل
 *دستورالعمل در مورد نحوه تسویه و قطعی نمودن مالیات و بخشودگی جرائم
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با اتحادیه چاپخانه داران تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای عملکرد 1386
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای مقررات ماده 158ق.م.م برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 مشمولین بند(ب) ماده 95ق.م.م
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 توافق و تفاهم خوداظهاری
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با انجمن داروسازان ایران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 برقراری تسهیلات در پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ، در اجرای بندهای 16و17دستور العمل توافق و تفاهم خود اظهاری مالیات عملکردسال 85 صاحبان مشاغل
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خواظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفترداران ودفتر یاران وسازمان امورمالیاتی کشوردراجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی