دستورالعمل: 230/10018/ص
چاپ مطلب

دستور العمل خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای انجمن صنفی تولـید کنندگان کـفش ماشینی ( مشمولین بند های الف و ب ماده 95 )در اجرای ماده 158 ق.م.م

 

شماره : 10018/230/ص
تاریخ : 27/4/1390
پیوست : دارد
دستور العمل 
 
525
1390
158
م
 
مخاطبین
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
 
موضوع
دستور العمل خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای انجمن صنفی تولـید کنندگان کـفش ماشینی (مشمولین بند های الف و ب ماده 95)در اجرای ماده 158 ق.م.م
احتراما،در اجرای ماده158 قانون مالیاتهای مستقیم،به پیوست دستور العمل خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای انجمن صنفی تولید کننـدگان کفـش ماشینی(مشمولین بند های الـف و ب مـاده 95)برای اجراء ارسـال می گردد .
 
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
دامنه کاربرد:1- داخل   2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:
تاریخ اجراء:عملکرد سال 1389
مدت اجراء: مطابق دستور العمل
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی
 
 
 
دستورالعمل خوداظهاری دراجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389  تولید کنندگان کفش ماشینی مشمولین بندهای ( الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 
بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم ، و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی ، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بند های الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان (تولید کنندگان کفش ماشینی مشمولین بندهای(الف و ب) که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم ادارات امور مالیاتی مربوط شده باشد، مشمول طرح خود اظهاری قرار می گیرد :
الف) شرایط خود اظهاری :
1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 در موعد مقرر قانونی با تکمیل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد.
2- درج کد ملی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان الزامی می باشد.
3-در موارد تقسیط مالیات ابرازی، برای مودیانی که بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند، حداقل 30% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط می گردد. برای سایر مودیان، حداقل 40% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط خواهد شد.
تبصره. مودیانی که در اجرای این بند نسبت به تکمیل اظهارنامه الکترونیکی اقدام می نمایند، لازم است پرینت اظهارنامه مذکور را پس از امضاء ، در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.
4- تولید کنندگان کفش ماشینی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه حداکثر تا تاریخ 15/5/90 نسبت به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه، در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام ننمایند، مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنان توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
  
ب) نمونه انتخابی و سایر شرایط
1- در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1389 آنها حداقل با میزان پانزده (15%) درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 و با رعایت بند های 1 ، 2 و 3 قسمت ( الف) فوق و در مهلت مقرر قانونی تسلیم شده باشد، مشمول خوداظهاری بوده و بدون رسیدگی مورد قبول واقع و دوازده درصد (12%) از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی ، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت، مشروط بر اینکه در دو سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.
2- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر، مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب خوداظهاری اظهارنامه تسلیم نموده و به عنوان نمونه انتخاب نشده اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در این دستورالعمل، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سررسید (انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه) خواهند بود .
3- برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1388 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با 22% افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد مالیات قرار می گیرد .(مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده ، بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد) .
4- مودیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت ) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.
5- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم ، پس از قبولی اظهارنامه، چنانچه طبق اسناد و مدارک ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته که درآمد آنها را کتمان نموده است، در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد .
6- مودیانی که مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام ننمایند، مشمول طرح خوداظهاری نبوده و پرونده مالیاتی آن ها برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
7-انجمن صنفی تولید کنندگان کفش ماشینی ، اطلاع رسانی لازم را برای نگهداری دفاتر روزنامه و کل، یا دفتر درآمد و هزینه، حسب مورد برای اعضای خود را به عمل خواهدآورد. چنانچه هریک از اعضای کانون، برای عملکرد سال 1390 نسبت به دریافت و نگهداری دفاتر فوق اقدام ننماید، در سال مذکور، امکان برخورداری از شرایط خوداظهاری را نخواهد داشت.
 
 
محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
محل امضاء نمایندگان انجمن صنفی تولید کنندگان کفش ماشینی
 
ابوالفضل فراهانی
رییس هیئت مدیره
 
محمد ایرانی
عضو هیئت مدیره
 
حسین صادق زاده
عضو هیئت مدیره وخزانه دار

مواد قانونی وابسته
 
ماده 158- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394...
 

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا...

تاریخ سند: 1390/04/27
شماره سند: 230/10018/ص
کد سند: م/158/1390/525
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 *دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 73 مشاغل
 *دستورالعمل در مورد نحوه تسویه و قطعی نمودن مالیات و بخشودگی جرائم
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با اتحادیه چاپخانه داران تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای عملکرد 1386
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای مقررات ماده 158ق.م.م برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 مشمولین بند(ب) ماده 95ق.م.م
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 توافق و تفاهم خوداظهاری
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با انجمن داروسازان ایران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 برقراری تسهیلات در پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ، در اجرای بندهای 16و17دستور العمل توافق و تفاهم خود اظهاری مالیات عملکردسال 85 صاحبان مشاغل
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خواظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفترداران ودفتر یاران وسازمان امورمالیاتی کشوردراجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی