بخشنامه: 61311
چاپ مطلب

در خصوص تقسیط وبخشودگی جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل

 

 
شماره:61311
تاریخ :29/10/1381
پیوست:
 
سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
اداره کل امور مالیاتی استان
ادارات کل مالیاتی تهران بزرگ
 
احتراما , به منظور ایجاد تسهیلات و تسریع در انجام امور مودیان مالیاتی در جهت تصفیه حسابهای مالیاتی مودیان و همینطور سهولت در صدور احکام , اعطای گروه های تشویقی و . . . اختیارات ذیل بر اساس اصل تمرکز زدایی به روسای سازمانها و مدیران کل مالیاتی تفویض می گردد .
الف ) بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط آن
1- روسای سازمانها و با پیشنهاد مدیران کل مالیاتی
1-1- بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی تا میزان 000ر000ر100 ریال برای هر سال عملکرد .
1-2- بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقوقی تا میزان 000ر000ر200 ریال برای هر سال عملکرد .
1-3- تقسیط بدهی مالیاتی بر اساس ماده 167قانون مالیاتهای مستقیم تا سقف یک میلیارد ریال .
2- مدیران کل مالیاتی استانها
1-2- بخشودگی جرائم مالیاتی اشخاص حقیقی تا میزان 20000000 ریال برای هر سال عملکرد .
2-2- بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقوقی تا میزان 000ر000ر100 ریال برای هر سال عملکرد .
3-2- تقسیط بدهی مالیاتی حداکثر تا یکسال برای اشخاص حقیقی وحقوقی .
3- مدیران کل مالیاتهای غرب , شرق , مرکز
1-3- بخشودگی جرائم مالیاتی ( اشخاص حقیقی) تامیزان 000ر000ر100 ریال برای هر سال عملکرد .
2-3- تقسیط بدهی مالیاتی حداکثر تا یک سال
4- مدیران کل مالیات بر شرکتها , مودیان بزرگ و غیرمستقیم
1-4- بخشودگی جرائم مالیاتی (اشخاص حقوقی) تا میزان 000ر000ر200 ریال برای هر سال عملکرد .
2-4- تقسیط بدهی مالیاتی براساس ماده 167قانون مالیاتهای مستقیم تا سقف دو میلیارد ریال .
- لازم به توضیح است مدیران کل امور مالیاتی استانها و تهران بزرگ می توانند بخشی از اختیارات تفویضی را براساس  صلاحدید و مسئولیت خود به زیر مجموعه خود تفویض نمایند.
 
ب ) صدور احکام کارگزینی
1- صدور احکام انتصاب
1-1- صدور احکام کارگزینی و انتصاب رئیس و ممیز و رئیس و سرممیزمالیاتی شهرستانها با پیشنهاد مدیرکل مالیاتی و با امضای رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
1-2- صدور احکام کارگزینی و انتصاب ممیز و سرممیز و کارشناس مالیاتی و سایر رده های پایین تر از کارشناس با امضای مدیر کل مالیاتی
ج ) صدور احکام ذیل با امضای رئیس سازمان اموراقتصادی و دارائی استان و یا معاون اداری و مالی براساس تفویض اختیار رئیس سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
1- صدور احکام ضریب حقوق و افزایش ( سنواتی , فوق العاده شغل و جذب و کمک هزینه عائله مندی و اولاد) کارکنان سازمان امورمالیاتی کشور
1-1- صدور احکام ضریب حقوق و افزایش سنواتی , افزایش فوق العاده شغل و جذب و کمک هزینه عائله مندی و اولاد بصورت یکجا در حکم اول هر سال .
2-1- تشخیص و صدور احکام مربوط به تجربه , مدرک تحصیلی , دوره های آموزشی کارآموزی , سوابق تجربی و . . . استفاده از مستندات و مقررات مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل به استناد تبصره ذیل ماده 2 دستورالعمل نحوه تشکیل وظایف کمیته های اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل
3-1- احتساب سوابق خدمت دولتی موضوع ماده 14 آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل
 
2- صدور احکام ارتقاء گروه
1-2- بررسی و تأئید کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه شاغلین براساس ضوابط ملاک عمل معاف از سیستم امتیازی برای گروههای 12 و 13 ( لیسانس) 13 و 14 (فوق لیسانس ) 14 و 15 (دکتری ) موضوع تبصره 3 ماده 10 آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل .
2-2- بررسی کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه شاغلین براساس ضوابط ملاک عمل با استفاده از طرحهای ارزیابی مدیران و محققان و متخصصان برای گروههای 12 و 13 و 14 ( لیسانس ) 13 و 14 و 15 ( فوق لیسانس ) 14 و 15 و 16 ( دکتری ) موضوع ماده 9 آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل و ارسال صورتجلسات تأئید شده به مرکز .
3-2- صدور احکام ارتقاء گروه مربوط به شاغلین که قبلا با استفاده از طرح های امتیازی در گروه های 12 و 13 و 14 ( لیسانس ) 14 و 15 و 16 ( دکتری ) موضوع ماده 9 آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل تخصیص یافته اند.
4-2- اعطا گروههای تشویقی بابت رزمندگی جانبازی – آزادگی موضوع تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت
- اعمال مدرک تحصیلی بعد از تأئیدیه از محل صدور مدرک تحصیلی ,
- اعمال درصد جانبازی در صورت افزایش درصد جانبازی از تاریخ ارائه صدور
- صدور احکام مربوط به کارکنان برجسته 10% و 20%
- صدور گروه تشویقی گردان عاشورا برای آقایان و گردان الزهرا برای خانم ها بعد از تأئید فرمانده سپاه مربوطه،
 
 
عیسی شهسوارخجسته
 

مواد قانونی وابسته
 ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج...
 
ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عد...

تاریخ سند: 1381/10/29
شماره سند: 61311
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (عیسی شهسوار خجسته)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *نگهداری چک و سفته
 *نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه
 *نحوه تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان
 چکهای تسلیمی مودیان بابت تقسیط بدهی در صورت برگشت
 در خصوص تقسیط وبخشودگی جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل
 *در خصوص تقسیط مالیات شرکتهای تحت پوشش بنیاد
 *تفویض اختیار به معاونین و ممیزین کل در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم
 *اختیار مدیران در مورد مدت تقسیط مالیات بقایا و جاری
 درمورد سقف بخشودگی جرایم وتقسیط برای حقیقی وحقوقی
 اعلام سقف بخشودگی جرائم
 وظایف ادارات امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی و بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات
 *تقسیط بدهی و تغییر سقف بخشودگی توسط مدیران کل بمبلغ 4/000/000 ریال
 *تفویض اختیار جهت بخشودگی جرائم و تقسیط در استانها
 دستورالعمل در خصوص تسری در رسیدگی عملکرد 83مالیات بر ارث
 کلیه جرایم واحدهای صنعتی که بدهی های مالیاتی معوقه خودرا تا پایان 81پرداخت نمایند بخشوده می گردد
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی