بخشنامه: 15396
چاپ مطلب

درمورد سقف بخشودگی جرایم وتقسیط برای حقیقی وحقوقی

 

شماره:15396
تاریخ:25/03/1381
پیوست:
 
 
اداره کل
اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان
 
 
پیرو بخشنامه شماره 5733 مورخ 9/2/81، بمنظور وحدت رویه و ایجاد تسهیلات لازم وتسریع درانجام امور مودیان محترم مالیاتی و عدم تمرکز در مراکز ادارات کل در اجرای بند های (2) و (5) بخشنامه مزبور و بنا به اختیار حاصل از مواد 191 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم اجازه داده می شود ، در موارد ضروری اختیار بخشودگی جرائم تا میزان 000ر000ر8 ریال برای هرسال عملکرد هرشخص حقیقی و تامیزان 000ر000ر15 ریال برای هرسال عملکرد هرشخص حقوقی وتقسیط بدهی تا 9 ماه را به معاون درآمدهای مالیاتی وبخشودگی جرائم تا میزان 000ر000ر5 ریال وتقسیط بدهی تا 6 ماه را به ممیزین کل مالیاتی و روسای ادارات امور اقتصادی ودارایی شهرستانها با قوبل مسئولیت نهایی تفویض نمائید. بخشودگی جرائم مالیاتی موکول به وصول اصل مالیات و آن قسمت از جرائم که بخشوده یا پیشنهاد نشده و همچنین وصول سایر بدهی‌های مالیاتی قطعی شده مودی می باشد.
بدیهی است ادارات کل گزارش موارد مربوط به اعمال بخشودگی و تقسیط بدهی‌های مالیاتی فوق به شرح فرم های شماره 3 و4 پیوست بخشنامه فوق الاشاره را در پایان هرماه به سازمان امورمالیاتی کشور ارسال خواهند نمود.
ضمنا مفاد بخشنامه شماره 6464 مورخ 22/2/78 کان لم یکن می باشد.
 
 
 
 
عیسی شهسوار خجسته
 
 
 
 
 
 
                        فرم پیشنهاد تقسیط بدهی                     شماره:
                                                                                تاریخ:
مشخصات مودی و خلاصه پرونده مالیاتی:
1- نام و نام خانوادگی شخص حقیقی.......................نام شخص حقوقی....................
2- شماره شناسایی.................3- مالیات عملکرد سال/ سالهای............ 4- اظهارنامه تسلیم ننموده¨   تسلیم نموده¨
5- چگونگی قطعیت مالیات:
قبولی برگ تشخیص¨    توافق در اجرای ماده 238¨ توافق در اجرای تبصره ماده 34 آئین نامه ¨ هیأت حل اختلاف مالیاتی¨ هیأت حل اختلاف ماده 257¨ هیأت ماده 216 ¨ هیأت ماده 251 مکرر ¨
6- منبع مالیاتی:...........................................
7- کل اصل مالیات:.............ریال مانده از اصل مالیات:.................. جمع جرایم مالیاتی:..............
 
رئیس گروه مالیاتی...........
احتراما، با توجه به درخواست وارده به شماره .............. مورخ .................مودی مذکور، پس از وصول مبلغ......................ریال بابت بدهی مالیات عملکرد/ عملکرد سالهای مذکور به صورت نقد، با تقسیط باقیمانده بدهی به مدت ......................ماه به اقساط مساوی موافقت می گردد مراتب جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد.
                                                                                
                                                                                      کارشناس ارشد مالیاتی........
                                                                                       مهر و امضاء
 
رئیس امور مالیاتی ..............
احتراما، پیشنهاد کارشناس ارشد مالیاتی واحد شماره ...........مبنی بر وصول..............ریال به صورت نقد و تقسیط باقیمانده بدهی به مدت.......... ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می گردد.
 
                                                                                       رئیس گروه مالیاتی........
                                                                                       مهر و امضاء
 
رئیس گروه مالیاتی................
احتراما با وصول مبلغ........ریال به صورت نقد و تقسیط باقیمانده بدهی به مدت ......... ماه به اقساط مساوی موافقت           می گردد.
اداره کل امور مالیاتی...................
احتراما، پیشنهاد رئیس گروه مالیاتی.......................مبنی بر وصول.............. ریال به صورت نقد و تقسیط باقیمانده  بدهی به مدت .............ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می گردد.
 
                                                                                          رئیس امور مالیاتی........
                                                                                       مهر و امضاء
 
رئیس امور مالیاتی............
با وصول مبلغ........................ریال به صورت نقد و تقسیط باقیمانده بدهی به مدت........... ماه به اقساط مساوی موافقت می گردد.
رئیس کل/ معاون محترم عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
احتراما، پیشنهاد رئیس امور مالیاتی این اداره کل مبنی بر وصول............... به صورت نقد و تقسیط باقیمانده بدهی به مدت .......... ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می گردد.
 
مدیر/ معاون اداره کل امور مالیاتی..............
 
اداره کل امور مالیاتی.............
با پیشنهاد تقسیط بدهی به مدت ..........ماه مشروط به عدم مغایرت با مفاد ماده 167 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 موافقت می گردد.
 
رئیس کل/ معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¯پیشنهاد تقسیط بدهی به شرح فوق صرفا مربوط به بدهی های مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می باشد
 
 
 
 
                        فرم تقاضای بخشودگی جریمه                    شماره:
                                                                                      تاریخ:
رئیس امور مالیاتی...........
احتراما، با توجه به درخواست وارده به شماره ......................... .مورخ.................................. آقای/خانم/شرکت................ مودی واحد مالیاتی شماره........................... و با عنایت به پرداخت اصل مالیات عملکرد سال/ سالهای...................، سوابق مالیاتی، خوش حسابی مودی و به دلیل/دلایل...................................................................................................................
.....................................................................................................................................
پیشنهاد می شود از جرایم مالیاتی به شرح جدول ظهر فرم جمعا مبلغ...................ریال معادل...........................درصد بخشوده گردد.
کارشناس ارشد مالیاتی.................                                  رئیس گروه مالیاتی..............                         
مهر و امضاء                                                                            مهر و امضاء
 
رئیس گروه مالیاتی...........
احتراما، با بخشودگی مبلغ..........................................ریال از جرایم مالیاتی مودی فوق الذکر موافقت می گردد.
                                                                      رئیس امور مالیاتی
                                                                    مهر و امضاء
اداره کل امور مالیاتی.............
احتراما، پیشنهاد رئیس گروه مالیاتی.......................با نظر موافق مبنی بر بخشودگی جرائم جمعا به مبلغ..........................................ریال جهت استحضار ارسال می گردد.
                                                                                
                                                                                       رئیس امور مالیاتی............
                                                                                               مهر و امضاء
رئیس امور مالیاتی.............
احتراما، با بخشودگی جرائم جمعا به مبلغ....................ریال موافقت می گردد.
مدیر/ معاون اداره کل امور مالیاتی.............
 
رئیس کل/معاون محترم عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
احتراما، پیشنهاد رئیس امور مالیاتی این اداره کل با نظر موافق مبنی بر بخشودگی جرائم جمعا به مبلغ................ریال جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ارسال می گردد.
مدیر کل امور مالیاتی..............
 
اداره کل امور مالیاتی...............
با پیشنهاد بخشودگی.............. درصد از جرائم فوق معادل مبلغ................ریال موافقت می گردد.
رئیس کل/ معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¯ تقاضای بخشودگی جرایم به شرح فوق صرفا مربوط به جرایم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
¯ با توجه به جدول ظهر فرم، نوع جریمه یا جرایم مورد درخواست و اطلاعات مربوط به آن مشخص شود.
 
 
 
 
(مبالغ به ریال)
 
ردیف
شرح جریمه
مبلغ کل جریمه
مانده جریمه پرداخت شده
عملکردسال/سالهای
1
جریمه موضوع ماده43 قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
2
جریمه موضوع ماده51 قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
3
جریمه موضوع ماده57 قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
4
جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
5
جریمه موضوع تبصره 3 ماده 177 ق.م.م
 
 
 
6
جریمه موضوع ماده190 قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
7
جریمه موضوع ماده192 قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
8
جریمه موضوع ماده193 قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
9
جریمه موضوع ماده195 قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
10
جریمه موضوع ماده196 قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
11
جریمه موضوع ماده197 قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
12
سایر جرایم مالیاتی
 
 
 
جمـــــــــع
 
 
 
 

 


مواد قانونی وابسته
 ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج...
 
ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عد...

تاریخ سند: 1381/03/25
شماره سند: 15396
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (عیسی شهسوار خجسته)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *نگهداری چک و سفته
 *نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه
 *نحوه تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان
 چکهای تسلیمی مودیان بابت تقسیط بدهی در صورت برگشت
 در خصوص تقسیط وبخشودگی جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل
 *در خصوص تقسیط مالیات شرکتهای تحت پوشش بنیاد
 *تفویض اختیار به معاونین و ممیزین کل در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم
 *اختیار مدیران در مورد مدت تقسیط مالیات بقایا و جاری
 درمورد سقف بخشودگی جرایم وتقسیط برای حقیقی وحقوقی
 اعلام سقف بخشودگی جرائم
 وظایف ادارات امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی و بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات
 *تقسیط بدهی و تغییر سقف بخشودگی توسط مدیران کل بمبلغ 4/000/000 ریال
 *تفویض اختیار جهت بخشودگی جرائم و تقسیط در استانها
 دستورالعمل در خصوص تسری در رسیدگی عملکرد 83مالیات بر ارث
 کلیه جرایم واحدهای صنعتی که بدهی های مالیاتی معوقه خودرا تا پایان 81پرداخت نمایند بخشوده می گردد
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی