بخشنامه: 11506
چاپ مطلب

اعلام سقف بخشودگی جرائم

 

شماره: 11506
تاریخ: 05/07/1383
پیوست:دارد
 
اداره کل امور مالیاتی استان
 
نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در انجام امور مودیان محترم مالیاتی و اجتناب از تمرکز امور و احتراز از مکاتبات متعدد در مورد تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی و با رعایت مفاد    ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین سهولت در انجام امور اداری اختیارات ذیل به مدیران کل امور مالیاتی استان تفویض میگردد:
الف بخشودگی جرائم مالیاتی و تقسیط :
1. بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص تا میزان 50000000 ریال برای هر سال عملکرد و اشخاص حقوقی تا میزان 150000000 ریال برای هر سال عملکرد با رعایت تبصره 2 ماده 190و تبصره ماده 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال 1381 و بعد.
2. بخشودگی جرایم مالیاتی در مورد پرونده های مالیات بر ارث ، نسبت به مالیات سهم الارث هریک از وارث حداکثر معادل مبلغ بیست میلیون ریال.
3. جرایم مالیاتهای تکلیفی قابل مطالبه از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مشمول تبصره یک ماده 199قانون مالیاتهای مستقیم ) کلا به حیطه وصول درآید.
4. تقسیط بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت شرط مقرر در ماده 167قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر به مدت یکسال مشروط به وصول حداقل 20% از بدهی مالیاتی قطعی شده هر سال عملکرد به عنوان پیش پرداخت .
5. لزوما یادآور می شود نسبت به عملکرد سنوات لغایت پایان سال 1380 هرگاه طولانی شدن سیر جریان قطعیت مالیات و ابلاغ آن به مودی خارج از اختیار مودی باشد، باید در بخشودگی جرایم مو رد توجه قرار گیرد.
ب ) صدور احکام کارگزینی
ا- انتصابات
1-1- صدور احکام کارگزینی مربوط به انتصاب در کلیه مشاغل به استثنای معاونین مدیر کل پس از تصویب کمیته طرح طبقه بندی مشاغل استان و با رعایت کلیه مقررات مربوط .
تبصره : احکام معاونین مدیر کل با پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی استان پس از تصویب کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل اصلی توسط معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب میشوند .وحکم کارگزینی مربوطه توسط اداره کل امور مالیاتی استان صادر خواهد شد.
1-2- نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (استانها) با پیشنهاد مدیران کل پس از انجام اقدامات لازم و تصویب کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل توسط معاون عملیاتی منصوب و حکم کارگزینی توسط اداره کل مربوطه صادر خواهد شود.
2- ارتقاء گروه :
2-1- بررسی و تائید کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه استحقاقی و گروه های مشمول ارزیابی با طرح های تخصصی و تحقیقی و طرح ارزیابی به استثنای آخرین گروه مشمول طرح های مذکور (گروه 12 برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، گروه 14 برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس ، گروه 15 برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و  گروه 16 برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری) با تصویب کمیته اجراییطرح طبقه بندی مشاغل .
2-2- صدور کلیه احکام کارگزینی مربوط به گروههای تشویقی مدیران ، ارفاقی بسیج (عضو گردانهای عاشورا برادران و عضو گردانهای الزهراء خواهران ) پس از تائید کمیته اجرایی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط توسط ادارات کل استان.
3-2- اعمال مدرک تحصیلی بالاتر با رعایت شرایط احراز تحصیلی مشاغل .
4-2- صدور احکام کارگزینی ارتقاء گروه کارکنان برجسته پس از تائید و اعلام واحد ارزشیابی در مرکز
3- سایر موارد
1- 3- اعمال تغییر در صد جانبازی جانبازانی که مراتب آن به تائید مراجع قانونی ذیصلاح رسیده است .
2-3- صدور احکام افزایش ضریب حقوق و افزایش سنواتی کارکنان.
3-3- صدور احکام مربوط به افزایش و یا کاهش فوق العاده ها (شغل ، جذب ، فوق العاده های موضوع ماده 39قانون استخدام کشور ، جذب نقاط محروم سختی شرایط محیط کار و ....) با رعایت مقررات مربوط و یا تصویب و تائید مقامات ذیصلاح.
4-3- صدور احکام کمک هزینه عائله مندی و اولاد.
5-3- احتساب سوابق خدمت دولتی قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و غیر دولتی موضوع بند (ح) ماده 14  آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل جهت ارتقاء گروه.
مدیران کل محترم امور مالیاتی در صورت ضرورت و با پذیرش مسئولیت نهایی ، می توانند قسمتی از این اختیارات را به معاونین مالیاتی یا روسای امور مالیاتی ذیربط تفویض نمایند.
با صدور این بخشنامه و ضمن محفوظ داشتن آثار اقدامات انجام شده براساس بخشنامه های قبلی در مورد تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم و مسائل مربوط به امور اداری ، کلیه بخشنامه های قبلی ملغی و برای تقسیط بیش از یکسال و بخشودگی بیش از مبالغ فوق و همچنین موارد غیر مذکور در این بخشنامه ، مراتب با ذکر دلایل کافی و به شرح فرم های پیوست و برای معاونت عملیاتی سازمان ارسال خواهد شد.
توفیق همکاران محترم را در تحقق اهداف و برنامه های سازمان متبوع از خداوند متعال مسئلت می نماید.
 
 
حیدری کردزنگنه
 
 
 
جمهوری اسلامی ایران                                          بسمه تعالی
وزارت امور اقتصادی ودارائی                      فرم تقاضای بخشودگی جریمه                  شماره:
سازمان امور مالیاتی کشور                                                                                تاریخ:
رئیس امور مالیاتی..........................................
احترما، با توجه به درخواست وارده به شماره ........................مورخ ....................... آقای / خانم / شرکت........................................
مودی واحد مالیاتی شماره .................................. وبا عنایت به پرداخت اصل مالیات عملکرد سال / سالهای .........................،
سوابق مالیاتی، خوش حسابی مودی وبه دلیل / دلایل..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
پیشنهاد می شود از جرایم مالیاتی به شرح جدول ظهر فرم جمعا مبلغ ......................................... ریال معادل...........................
درصد بخشوده گردد.
کارشناس ارشد مالیاتی..........................                                             رئیس گروه مالیاتی.....................................
مهر وامضاء                                                                            مهر وامضاء
رئیس گروه مالیاتی..............................  
احتراما، با بخشودگی مبلغ ...................................ریال از جرایم مالیاتی مودی فوق الذکر موافقت می گردد.
                                                                                       رئیس امور مالیاتی......................................
                                                                                     مهر وامضاء
اداره کل امور مالیاتی.................................
احتراما، پیشنهاد رئیس گروه مالیاتی ................................. با نظر موافق مبنی بر بخشودگی جرایم به مبلغ ..............................
ریال جهت استحضار ارسال می گردد.                                             رئیس امور مالیاتی................................
                                                                                       مهر وامضاء
رئیس امور مالیاتی..................................
احترما، با بخشودگی جرایم جمعا به مبلغ .........................................ریال موافقت می گردد.
                                                                               مدیر / معاون اداره کل امور مالیاتی...........................
رئیس کل / معاون محترم عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
احترما، پیشنهاد رئیس امور مالیاتی این اداره کل با نظر موافق مبنی بر بخشودگی جرایم جمعا به مبلغ.................................
ریال جهت استحضار وصدور دستور مقتضی ارسال می گردد.
                                                                                  مدیر کل امور مالیاتی..................................
اداره کل امور مالیاتی ....................................
با پیشنهاد بخشودگی ..................... درصد از جرایم فوق معادل مبلغ ....................................ریال موافقت می گردد.
                                                                           رئیس کل / معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
 
¬ تقاضای بخشودگی جرایم به شرح فوق صرفا مربوط به جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم می باشد.
¬ با توجه به جدول ظهر فرم، نوع جریمه یا جرایم مورد درخواست واطلاعات مربوط به آن مشخص شود.
 
 
 
ردیف
شرح جریمه
مبلغ کل جریمه
مانده جریمه پرداخت کننده
عملکردسال/سالهای
1
جریمه موضوع ماده 43قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
2
جریمه موضوع ماده 51قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
3
جریمه موضوع ماده 57قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
4
جریمه موضوع ماده 169مکررقانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
5
جریمه موضوع تبصره 3 ماده 177ق.م.م
 
 
 
6
جریمه موضوع ماده190قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
7
جریمه موضوع ماده192قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
8
جریمه موضوع ماده193قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
9
جریمه موضوع ماده195قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
10
جریمه موضوع ماده196قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
11
جریمه موضوع ماده197قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
12
سایر جرایم مالیاتی
 
 
 
جمــــــــــع
 
 
 
 
 
بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران                                فرم پیشنهاد تقسیط بدهی                    شماره:
وزارت امور اقتصادی ودارائی                                                                                   تاریخ:
سازمان امور مالیاتی کشور
مشخصات مودی وخلاصه پرونده مالیاتی:
1- نام ونام خانوادگی شخص حقیقی:........................................................ نام شخص حقوقی:........................................................
2- شماره شناسایی: ................... 3- مالیات عملکرد سال/سالهای................. 4- اظهارنامه   تسلیم ننموده¨تسلیم نموده¨
5- چگونگی قطعیت مالیات:
قبولی برگ تشخیص¨ توافق در اجرای ماده 238¨ توافق در اجرای تبصره ماده34آئین نامه¨ هیأت حل اختلاف مالیاتی¨
هیأت حل اختلاف ماده257¨ هیأت ماده 216¨ هیأت ماده 251مکرر¨
6- منبع مالیاتی:..................................................
7- کل اصل مالیات: ...............................ریال مانده از اصل مالیات: ........................... جمع جرایم مالیاتی:.............................
 
رئیس گروه مالیاتی .........................
احتراما، با توجه به درخواست وارده به شماره ...................... مورخ .......................... مودی مذکور، پس از وصول مبلغ.....................
ریال بابت بدهی مالیات عملکرد/ عملکرد سال های مذکور بصورت نقد، یا تقسیط مانده بدهی به مدت.................. ماه به اقساط مساوی موافقت میگردد مراتب جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد.
                                                                                  کارشناس ارشد مالیاتی...................................
                                                                                   مهر وامضاء
رئیس امور مالیاتی...............................
احتراما، پیشنهاد کارشناس ارشد مالیاتی واحد شماره ................... مبنی بروصول.......................ریال بصورت نقد وتقسیط باقیمانده بدهی بمدت...................... ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضی ارسال می گردد.                  
                                                                                   رئیس گروه ماالیاتی........................................
                                                                               مهر وامضاء
رئیس گروه مالیاتی........................................
احتراما، با وصول مبلغ ...................... ریال بصورت نقد وتقسیط باقیمانده بدهی به مدت.................... ماه به اقساط مساوی موافقت می گردد.
اداره کل امور مالیاتی......................................
احتراما، پیشنهاد رئیس گروه مالیاتی.................... مبنی بر وصول ................... ریال بصورت نقد وتقسیط باقیمانده بدهی به مدت .....
ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضی ارسال می گردد.
                                                                                  رئیس امور مالیاتی......................................
                                                                                  مهر وامضاء
رئیس امور مالیاتی...................................
با وصول مبلغ.............................ریال بصورت نقد وتقسیط بدهی به مدت................. ماه به اقساط مساوی موافقت میگردد.
رئیس کل / معاون محترم عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
احتراما، پیشنهاد رئیس امور مالیاتی این اداره کل مبنی بر وصول........................ بصورت نقد وتقسیط بدهی به مدت.....................
ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضی ارسال می گردد.
                                                                                 مدیر/ معاون اداره کل امور مالیاتی.....................
اداره کل امور مالیاتی..................................
با پیشنهاد نقسیط بدهی به مدت........ ماه مشروط به عدم مغایرت با ماده 167 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 موافقت می گردد.
                                                                             رئیس کل / معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
 
«پیشنهاد تقسیط بدهی به شرح فوق صرفا مربوط به بدهی های مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم  می باشد.
 
 

مواد قانونی وابسته
 ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج...
 
ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل...
 
ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عد...
 
ماده 192 - در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به ‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه م...

تاریخ سند: 1383/07/05
شماره سند: 11506
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (غلامرضا حیدری کرد زنگنه)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *نگهداری چک و سفته
 *نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه
 *نحوه تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان
 چکهای تسلیمی مودیان بابت تقسیط بدهی در صورت برگشت
 در خصوص تقسیط وبخشودگی جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل
 *در خصوص تقسیط مالیات شرکتهای تحت پوشش بنیاد
 *تفویض اختیار به معاونین و ممیزین کل در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم
 *اختیار مدیران در مورد مدت تقسیط مالیات بقایا و جاری
 درمورد سقف بخشودگی جرایم وتقسیط برای حقیقی وحقوقی
 اعلام سقف بخشودگی جرائم
 وظایف ادارات امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی و بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات
 *تقسیط بدهی و تغییر سقف بخشودگی توسط مدیران کل بمبلغ 4/000/000 ریال
 *تفویض اختیار جهت بخشودگی جرائم و تقسیط در استانها
 دستورالعمل در خصوص تسری در رسیدگی عملکرد 83مالیات بر ارث
 کلیه جرایم واحدهای صنعتی که بدهی های مالیاتی معوقه خودرا تا پایان 81پرداخت نمایند بخشوده می گردد
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی