بخشنامه: 3904
چاپ مطلب

*نظارت در تشخیص تعدیل مالیات توسط ممیزین کل

 

شماره: 3904
تاریخ: 04/02/1375
پیوست:
 
بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن وظایف و مسئولیتهای عدیده ای به عهده ممیزین کل مالیاتی گذارده شده و متناسبا نیزاختیارات قانونی لازم تفویض گردیده است ، مهمترین وظیفه اختصاصی ممیزین کل رسیدگی مجدد به پرونده های مالیاتی مودیان معترض و رفع اختلاف ایشان با سایرماموران تشخیص (ممیزیاسرممیزمالیاتی )و قطعیت مالیاتهاو مختومه کردن پرونده ها دراسرع وقت ویا اظهارنظر قانونی و مستدل وموجه و تشریح علل عدم امکان رفع اختلاف درظهراوراق تشخیص مالیات مودیان دراجرا ماده 238قانون میباشد. مسلما موفقیت درانجام چنین وظیفه مهمی مستلزم تسلط کافی به مقررات مالیاتی و سایرقوانین موضوعه وآئین نامه ها و دستورالعملهای صادره واطلاع ازشرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و نوع ونحوه فعالیت مودیان ذیربط درسنوات مورد رسیدگی مالیاتی و شناخت کافی از توانائیها ودرجه صحت تشخیص ماموران تحت نظارت و دارا بودن قدرت بیان و نگارش و استدلال منطقی و قانونی و موجه و حسن برخورد باارباب رجوع میباشد.ازطرفی اصل براین است ممیزین کل مالیاتی که در حال حاضر مشغول انجام وظیفه هستند واجد شرایط و صفات مذکوره فوق باشند.معهذاملاحظه میشودبرخی ازممیزین کل مالیاتی علیرغم وظایف ومسئولیتهای یاد شده و اختیارات قانونی و وسیعی که درمورد رفع اختلافات مالیاتی دارند وباآن که اکثرقریب به اتفاق مودیان معترض مایل به رفع اختلاف ازطریق ممیز کل هستند آنطور که باید وشاید این وظیفه اساسی و مهم راایفاء نمیکنند و بجای توحه به اعتراضات و دلایل موجه مودیان معترض و حل وفصل پرونده ها اظهارمقیدومحدود بودن اختیارات خود به میزان تعدیل معین ،موجب سوق پرونده مودیان به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی میشوند نتیجه چنین روشی افزایش بی رویه و غیر متعارف پرونده های ارجاعی به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تاخیر در قطعیت و وصول به موقع مالیاتها است ، حال آنکه تجربیات گذشته حاکی ازآن است که بسیاری از اختلافات مالیاتی براساس تسلط و احساس وظیفه و قانون دانی ممیزین کل در این مرحله قابل حل وفصل میباشد لذا بمنظور تصحیح و تسریع جریان امور موکدا" مقرر میشود: 1- ممیزین کل مالیاتی درمراحل قبل از صدوربرگ تشخیص ماموران تحت نظارت خود را از جهت نحوه تنظیم و نگارش گزارش رسیدگی و توجه به مبانی واصول که بایددر جمع آوری دلایل و اطلاعات و تجزیه وتحلیل واستدلال ونتیجه گیری از آنها رعایت و نکاتی که برحسب نوع پرونده در گزارشها درج شود آموزش داده و راهنمائی نمایند تا اوراق تشخیص مالیات با کیفیت درج در ماده 237قانون صادر گردد. بدیهی است ماموران تشخیص ذیربط بایدبنحواحسن درآموزشهای قانونی وراهنمائی های اصولی ممیزین کل استقبال و استفاده نمایند و درصورت عدم توجه به دلالتهای قانونی ممیزین کل برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد. 2- ممیزین کل نسبت به مودیان که در اجرای ماده 238تقاضای رسیدگی دارند ضمن حسن برخورد واستقبال از مراجعات ایشان باید با توجه به اظهارات کتبی وشفاهی آنها موارد اعتراض را مورد رسیدگی قانونی و کامل قرار داده وبرای حصول واقعیت شخصا" اقدام ویا درصورت لزوم با رعایت مهلت مقرردرماده مذکور نسبت به صدورقرار مبادرت و اجرای آن را بسایر ماموران تشخیص ویاکارشناسان مالیاتی ابوابجمعی خود محول ویا احراز موجه بودن نسبی یاکلی موارداعتراض بنحو مذکور در ماده 238 اقدام به رفع اختلاف و قطعیت مالیات نمایند. لزوما"متذکر میشود در این خصوص هیچگونه محدودیتی ازحیث میزان تعدیل ماخذ مشمول مالیات یا حتی رفع تعرض از مودی در صورت ضرورت و استحقاق قانونی وجود ندارد، مضافا" آنکه دادستانی انتظامی مالیاتی در مورد میزان تعدیل ماخذ مشمول مالیات یا رفع تعرض از مودی در صورتیکه براساس احراز واقعیت و متضمن استدلال موجه و قانونی و منطبق با اوضاع و احوال خاص مودی باشد حساسیتی نخواهد داشت ، بلکه از آن استقبال نیز خواهد کرد . البته هرگاه دلایل و مدارک و اسناد ابرازی و رسیدگیهای معموله منتهی به رفع اختلاف و ختم پرونده نشود ، لازم است برابر قسمت اخیر ماده 238جریان امر در ظهر برگ تشخیص بطور مستدل درج وامضاء شود و سپس پرونده امر جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد تا هیئت حل اختلاف نیزازجریان پرونده و نظریه مستدل و موجه ممیز کل آگاهی یابد. 3- ادارات کل مکلفند آمار اوراق تشخیص صادره درمحدوده هرممیزکلی وتعدادی را که مالیات آنها توسط ممیز کل به قطعیت رسیده ویا قطعی نشده متضمن اظهار نظر موجه ومستدل ممیز کل هرماهه به تفکیک هرممیز کلی وبادرج مشخصات کامل به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال تا مورد بررسی واقع شود. بدیهی است تخصیص پاداش حسن خدمت وسایرامتیازات مادی و معنوی و ترفیعات بعدی ممیزین کل بستگی به توانائی و کارائی آنهادرنظارت برحسن اجرای قانون وارشادوآموزش ماموران تحت نظارت وتوانائی تشویق وجذب مودیان برای رفع اختلافات مالیات وهمچنین قوت وصحت استدلال آنها در مورد پرونده هائی که منتهی به رفع اختلاف نشده خواهد داشت وبه هرحال چنانچه احراز شود بعضی از ممیزین کل قادر به ایفاء وظایف قانونی خودبنحو مطلوب و کارانیستند، الزاما" درسمتهای دیگری که متناسب با توانائی آنها باشند ، بخدمت منصوب خواهند شد.
 
 
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 ماده 237- برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت­های مربوط و‌ درآمدهای ح...
 
ماده 238ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از ...

تاریخ سند: 1375/02/04
شماره سند: 3904
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (داریوش ایران بدی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *ممیز کل مامور تشخیص نمی باشد
 *در مورد مالیات حقوق اتباع خارجی
 مطالبه مالیات در قراردادها از شخص امضاءکننده قراردادصحیح نبوده وکلارسیدگی به پرونده های مالیاتی بایستی مطابق مقررات آیین نامه های باشد
 *راهنمایی و ارشاد کادر تشخیص
 *مالیاتهای توافق شده با مجامع امور صنفی و اتحادیه ها
 لزوم رعایت تبصره 2ماده 97در مورد ردی دفاتر
 *سابقه نباید ملاک تشخیص مالیات شود
 *لغو احکام هیاتهای مشورتی و هماهنگی مالیاتی
 *نظارت در تشخیص تعدیل مالیات توسط ممیزین کل
 در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی دفاتر اسناد رسمی
 *مرور زمان مالیات حقوق
 گزارش اجرای قرار در اختنیار مودی قرار می گیرد
 دستورالعمل در مورد رسیدگی پرونده مشاغل
 دستورالعمل ارشادی در خصوص رسیدگی و همکاری با دیوان محاسبات
 دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی