بخشنامه: 213/1802/42788
چاپ مطلب

برگ اعتراض/ تقاضای تجدید رسیدگی

 

 
شماره :42788/1802/213
تاریخ:10/05/1386
پیوست :دارد
 
اداره کل امور مالیاتی 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
 جامعه حسابداران رسمی ایران
 
 
دراجرای مواد238،239و251قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل درامور رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی وشورای عالی مالیاتی ،به پیوست فرم شماره 87تحت عنوان "برگ اعتراض /تقاضای جدیدرسیدگی "ارسال می گردد.
مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودی به مالیات متعلقه مراتب صرفاازطریق درج درفرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد. 
 
 
 
 محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 
 
 
برگ اعتراض /تقاضای تجدید رسیدگی
 
o اداره کل امور مالیاتی.........................           اداره امور مالیاتی........................................
o شورای عالی مالیاتی
نام مودی شخص حقیقی/حقوقی...................................................... با مشخصات زیر:
نام پدر                                شماره شناسنامه/ثبت                  محل صدور/ثبت                           
تاریخ صدور/ثبت                    حوزه صدور/ثبت                             شماره ملی                                      
شماره شناسایی                 شهرت کسبی                              نوع فعالیت        
نشانی اقامتگاه قانونی/محـل فعالیت:                          تلفن:                   شماره پستی:
نام و نام خانوادگی وکیل                مدیر عامل                                           مدیر تصفیه
                                                                                                    
منبع مالیاتی: اشخاص حقوقیo مشاغلo حقوقo تکلیفیoنقل و انتقال املاکo حق واگذاری محل(سرقفلی)o
اجاره املاکo ارثo کالا و خدماتo درآمد اتفاقیo نقل و انتقال سهامo     سایر:
سال عملکرد/تعلق مالیات:..................................
 
به دلایل مشروحه زیر:
o نسبت به برگ تشخیص مالیات شماره ............................ تاریخ صدور.................. تاریخ ابلاغ........... اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد دارد
o نسبت به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی شماره...................... تاریخ صدور...................... و تاریخ ابلاغ.......... به علت عدم رعایت قوانین و مقرراتo نقض رسیدگیo اعتراض و تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی دارد.
o سایر موارد(..........................................................................................................................)
 
خلاصه اعتراض،دلایل و مستندات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر مودی/وکیل
 
 
 
 این برگ در تاریخ                    دریافت و تحت شماره                در دفتر                              ثبت گردید.
 
                                                                          امضاء و مهر
                                                                                        فرم 87 (اردیبهشت- 86) دفتر خدمات مالیاتی
 
مدارک ذیل ضمیمه می با شد
 1- مشروح شکوائیه به همراه مستندات مربوط 
2- تصویر برگ/ برگهای تشخیص مالیات  
3- تصویر رای هیأت حل اختلاف مالیاتی
4- اصل یا تصویر روزنامه رسمی شامل اسامی آخرین مدیران صاحبان امضاءمجاز
5- اصل یا تصویر وکالتنامه (در صورت مراجعه وکیل) مدارک مربوط به ابطال تمبر
6- سایر مدارک   
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 238ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از ...
 ماده 239 - در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه ‌را به م...
 
ماده 251ـ مودی یا ادارة امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه ‌از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، به استناد عدم ‌رعایت...
 
ماده 251 مکرر ـ در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون ‌و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به‌ ادعای غی...
 
ماده ??? مکرر- در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عا...

تاریخ سند: 1386/05/10
شماره سند: 213/1802/42788
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون فنی وحقوقی (محمد قاسم پناهی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *ممیز کل مامور تشخیص نمی باشد
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 *نحوه صحیح تعیین مالیات مستغلات استیجاری
 *لزوم ارسال فهرست توافق ها و آراء صادره به دادستانی
 در خصوص نحوه اعمال تعدیل در برگ تشخیص توسط ممیز کل و رعایت مواردی خاص
 فقدان کسر یا اشکال در امضای اعتراضات
 *وصول درصدی از مالیات
 دستورالعمل در خصوص تکریم مودی ووصول یک دوازدهم مالیات مصوب دولتی ها و ...
 *حل و فصل پرونده ها توسط ممیزین کل
 لزوم رعایت تبصره 2ماده 97در مورد ردی دفاتر
 *در مورد پرونده هاییکه مودی ادعا مینماید مالیات از غیر مودی مطالبه شد
 *نظارت در تشخیص تعدیل مالیات توسط ممیزین کل
 *در خصوص عدول مودی از توافق با ممیز کل و امکان طرح پرونده در هیئت
 دستورالعمل در خصوص تسری در رسیدگی عملکرد 83مالیات بر ارث
 *مرور زمان مالیات حقوق
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی