دستورالعمل: 232/1294/73364
چاپ مطلب

توافق و تفاهم خوداظهاری

 

شماره:73364/1294/232
تاریخ:19/08/1386
پیوست:دارد
 
دستورالعمل
 
کد:
507
86
158
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
توافق و تفاهم خوداظهاری
پیرو دستورالعمل های شماره 13367/426/232 و 13364/427/232 مورخ 19/2/86 در خصوص توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م. مقرر می دارد:
1- در اجرای بند 1- 6 دستورالعمل های مذکور اتحادیه هایی که فهرست اعضاء خود را تا پایان شهریورماه سال جاری به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نموده باشند با رعایت سایر شرایط ، مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری قرار می گیرند.
2- در اجرای بند 7 دستورالعمل های مذکور ،مودیانی که نام آنها در فهرست انتخابی اتحادیه ها موضوع بند 6 دستورالعمل های صادره لحاظ شده است، با پرداخت درصد تعیین شده طبق توافق و تفاهم به عمل آمده با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی بر اساس مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی و رعایت سایر شرایط، امکان بهره مندی از مزایای توافق و تفاهم به عمل آمده را دارا می باشند.
3- در اجرای بند 12 دستورالعمل های مذکور ، چنانچه اظهارنامه عضوی ممهور به مهر اتحادیه مربوط نگردیده ولیکن نام مودی در فهرست ارسالی اتحادیه قید شده باشد ، آن عضو با رعایت سایر شرایط امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در بند 6 را دارد.  
4- پیرو دستورالعمل شماره 38908/921/232 مورخ 30/4/86 نمونه انتخابی در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. برای صاحبان مشاغلی که انجام توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه یا مجامع امور صنفی مربوط بنا به دلایل مختلف انجام نشده است ، به میزان سه درصد و به انتخاب مدیران کل امور مالیاتی می باشد.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
                                             
تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء:تا پایان سالجاری
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه ها و دستور العمل های منسوخ ( شماره و تاریخ) :               ندارد          
 
  
 شماره:13367/426/232
تاریخ:19/02/1386
پیوست:
 
 
اداره کل امور مالیاتی...
 
بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی، به آن اداره کل اجازه داده می شود درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل پیوست و نظر اتحادیه ذیربط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.
 
 
علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
شماره: 13364/ 427/232
تاریخ: 19/02/1386
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی ...
 
در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 ق.م.م، انجام تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی به آن اداره کل محول می گردد تا با رعایت دستورالعمل پیوست نسبت به انجام تفاهم خود اظهاری با مجامع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نمایید.
 
 
علی اکبرعرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
شماره: 38908/ 921/232
تاریخ: 30/04/1386
پیوست:
 
 
اداره کل امور مالیاتی...
 
پیرو بخشنامه های شماره 13364/ 427/232 و 13416 مورخ 19/2/1386 و آگهی منتشره در نیمه اول سال 1385 در ارتباط با تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل و به منظور جلب مشارکت کلیه صاحبان مشاغل مقرر می دارد در مواردی که انجام تفاهم خوداظهاری با مـجامع و اتحـادیه هـای امـور صنفی میسر نگردیده و یا در نقاطی فاقد اتحادیه و مجامع امور صنفی می باشند چنانچه هر یک از صـاحـبان محـترم مـشاغل امـور صـنفی( به استـثنای ردیف های 1 الی 7و 12 بند الف ماده 95 ق.م.م) مطابق دستورالعمل و الگوی پیوست بخشنامه های مذکور و درصد های رشد مورد نظر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اقدام نمایند مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م خواهند بود.مقتضی است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کلیه مودیان ذیربط رسانده شود.
 
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 158- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394...

تاریخ سند: 1386/08/19
شماره سند: 232/1294/73364
کد سند: م/158/1386/507
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون عملیاتی (محمود شکری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 *دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 73 مشاغل
 *دستورالعمل در مورد نحوه تسویه و قطعی نمودن مالیات و بخشودگی جرائم
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با اتحادیه چاپخانه داران تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای عملکرد 1386
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای مقررات ماده 158ق.م.م برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 مشمولین بند(ب) ماده 95ق.م.م
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 توافق و تفاهم خوداظهاری
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با انجمن داروسازان ایران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 برقراری تسهیلات در پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ، در اجرای بندهای 16و17دستور العمل توافق و تفاهم خود اظهاری مالیات عملکردسال 85 صاحبان مشاغل
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خواظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفترداران ودفتر یاران وسازمان امورمالیاتی کشوردراجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی