بخشنامه: 30/5/4933/64766
چاپ مطلب

*از دارایی و بدهی متوفی بعد از قطعیت

 

شماره: 64766/4933/5/30
تاریخ: 21/12/1372
پیوست:
 
نظرباینکه درخصوص نحوه رسیدگی وحل وفصل پرونده های مالیات برارث قطعی شده متوفیان ازتاریخ 1/1/68 به بعد درمواردیکه اسنادومدارک تازه مربوط به دارائی متوفی وموثردر میزان مالیات بر ارث بدست می آید سئوالاتی مطرح ونظرات متفاوتی ابرازمیگردد. لذابلحاظ رفع ابهام و ایجاد رویه واحد مقررمیدارد: الف - هرگاه اسناد و مدارک تازه ای درمورددارائی متوفی بدست آید که درافزایش مالیات موثرباشد، اعم ازاینکه پرونده مالیات برارث قطعی شده یا نشده باشد0 مامورین تشخیص ذیربط بایستی طبق مقررات مالیات متعلقه را بموجب برگ تشخیص مطالبه والبته درصورت اعتراض ورثه پرونده امر مراحل قانونی راطی خواهدنمود. ب - درمواردیکه مالیات برارث قطعی شد، وبعدا" اسنادومدارک تازه ای بدست آید که بموجب آنها قسمتی ازاموال مشمول مالیات که ماخذ محاسبه مالیات ارث واقع شده است جزء اموال وحقوق مالی متوفی نبوده وباوضع آن از اموال مشمول مالیات برارث قطعی شده کاهش خواهدیافت لازم است طبق مقررات قسمت اخیر ماده 37قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه بعدی آن پرونده امرجهت صدوررای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال وموردصدور رای مقتضی واقع ومطابق آن اقدام گردد.
 
 
احمد حسینی
 معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماد ه 37 - حذف شد. (1)

1.به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب31/4/1394، ما...

تاریخ سند: 1372/12/21
شماره سند: 30/5/4933/64766
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 *از دارایی و بدهی متوفی بعد از قطعیت
 دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر
 فرم درخواست ارجاع پرونده به هیآت موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی